Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Energiedragers Sectoren Perioden Opbouw vanuit aanbod Statistische verschillen (PJ)
Totaal energiedragers Totaal energiesector en eindgebruikers 2021** -2,3
Totaal energiedragers Totaal energiesector 2021**
Totaal energiedragers Winning van olie en gas 2021**
Totaal energiedragers Cokesfabrieken 2021**
Totaal energiedragers Hoogovens 2021**
Totaal energiedragers Olieraffinaderijen 2021**
Totaal energiedragers Energiebedrijven 2021**
Totaal energiedragers Totaal eindgebruikers van energie 2021**
Totaal energiedragers Nijverheid (geen energiesector) 2021**
Totaal energiedragers Delfstoffenwinning, incl dienstverlening 2021**
Totaal energiedragers 08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021**
Totaal energiedragers 099 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021**
Totaal energiedragers 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 10 Voedingsmiddelenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 102 Visverwerkende industrie 2021**
Totaal energiedragers 103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2021**
Totaal energiedragers 104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2021**
Totaal energiedragers 105 Zuivelindustrie 2021**
Totaal energiedragers 106 Meelindustrie 2021**
Totaal energiedragers 107 Brood- en deegwarenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 109 Diervoederindustrie 2021**
Totaal energiedragers 11 Drankenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 12 Tabaksindustrie 2021**
Totaal energiedragers 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021**
Totaal energiedragers 13 Textielindustrie 2021**
Totaal energiedragers 14 Kledingindustrie 2021**
Totaal energiedragers 15 Leer- en schoenenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 16 Houtindustrie 2021**
Totaal energiedragers 17-18 Papier- en grafische industrie 2021**
Totaal energiedragers 17 Papierindustrie 2021**
Totaal energiedragers 18 Grafische industrie 2021**
Totaal energiedragers 20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021**
Totaal energiedragers 20 Chemische industrie 2021**
Totaal energiedragers 201 Basischemie 2021**
Totaal energiedragers 2011 Industriële gassenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 2012 Kleur- en verfstoffenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 2013 Overige anorganische basischemie 2021**
Totaal energiedragers 2014 Organische basischemie 2021**
Totaal energiedragers 2015 Kunstmestindustrie 2021**
Totaal energiedragers Kunststof- en rubberindustrie 2021**
Totaal energiedragers 202-206 Overige chemische industrie 2021**
Totaal energiedragers 21 Farmaceutische industrie 2021**
Totaal energiedragers 22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021**
Totaal energiedragers 23 Bouwmaterialenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 231 Glas- en glaswerkindustrie 2021**
Totaal energiedragers Vuurvaste, overige keramische industrie 2021**
Totaal energiedragers 233 Keramische bouwproductenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2021**
Totaal energiedragers 236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2021**
Totaal energiedragers Natuursteen, overige minerale producten 2021**
Totaal energiedragers 24 Basismetaalindustrie 2021**
Totaal energiedragers IJzer en staalindustrie 2021**
Totaal energiedragers Non-ferrometaalindustrie 2021**
Totaal energiedragers 25-28 Metaalproducten + machineindustrie 2021**
Totaal energiedragers 25 Metaalproductenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 26 Elektrotechnische industrie 2021**
Totaal energiedragers 27 Elektrische apparatenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 28 Machine-industrie 2021**
Totaal energiedragers 29-30 Transportmiddelenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 30 Overige transportmiddelenindustrie 2021**
Totaal energiedragers 31 Meubelindustrie 2021**
Totaal energiedragers 32 Overige industrie 2021**
Totaal energiedragers Industrie onbekend 2021**
Totaal energiedragers F Bouwnijverheid 2021**
Totaal energiedragers Totaal binnenlands vervoer 2021**
Totaal energiedragers Binnenlandse luchtvaart 2021**
Totaal energiedragers Wegverkeer 2021**
Totaal energiedragers Railverkeer 2021**
Totaal energiedragers Pijpleidingen 2021**
Totaal energiedragers Binnenlandse scheepvaart 2021**
Totaal energiedragers Vervoer onbekend 2021**
Totaal energiedragers Overige afnemers, totaal 2021**
Totaal energiedragers Diensten, afval, water en reparatie 2021**
Totaal energiedragers 33 Reparatie en installatie van machines 2021**
Totaal energiedragers E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021**
Totaal energiedragers 36 Waterleidingbedrijven 2021**
Totaal energiedragers 37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021**
Totaal energiedragers 38 Afvalbehandeling en recycling 2021**
Totaal energiedragers 39 Sanering en overig afvalbeheer 2021**
Totaal energiedragers Waterbedrijven en afvalbeheer onbekend 2021**
Totaal energiedragers G-S, U Dienstverlening 2021**
Totaal energiedragers G Handel 2021**
Totaal energiedragers H Vervoer en opslag 2021**
Totaal energiedragers I Horeca 2021**
Totaal energiedragers J Informatie en communicatie 2021**
Totaal energiedragers K Financiële dienstverlening 2021**
Totaal energiedragers L Verhuur en handel van onroerend goed 2021**
Totaal energiedragers M Specialistische zakelijke diensten 2021**
Totaal energiedragers N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021**
Totaal energiedragers O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021**
Totaal energiedragers P Onderwijs 2021**
Totaal energiedragers Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021**
Totaal energiedragers R Cultuur, sport en recreatie 2021**
Totaal energiedragers S Overige dienstverlening 2021**
Totaal energiedragers U Extraterritoriale organisaties 2021**
Totaal energiedragers Dienstverlening onbekend 2021**
Totaal energiedragers Woningen 2021**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod en verbruik van energie per sector en per energiedrager. Het aanbod van energie is gelijk aan de winning van energie plus de aanvoer minus de aflevering plus de voorraadmutatie. Het verbruik van energie is gelijk aan som van het eigen verbruik, de verliezen bij distributie, het finaal energieverbruik, het niet-energetisch gebruik en het saldo van inzet en productie van energie. Voor iedere sector is het aanbod van energie gelijk aan het verbruik van energie.

Voor sommige energiedragers is het totaal van de waargenomen binnenlandse afleveringen niet precies gelijk aan de som van de waargenomen binnenlands aanvoer. Voor deze energiedragers ontstaat dan een statistisch verschil wat niet aan een sector kan worden toegerekend.

De indeling in sectoren volgt op hoofdlijnen de indeling zoals gebruikelijk is in internationale energiestatistieken. Deze indeling is gebaseerd op functies van diverse sectoren in de energiehuishouding en op elementen uit de internationale standaard bedrijfsindeling. Er zijn twee hoofdsectoren: de energiesector (bedrijven met hoofdactiviteit het winnen of omzetten van energie) en energieafnemers (overige bedrijven en huishoudens).

Naast een uitsplitsing naar sectoren is er ook een uitsplitsing naar energiedrager, zoals kolen, diverse olieproducten, aardgas, hernieuwbare energie, elektriciteit en warmte.

De gebruikte definities in deze tabel sluiten precies aan op de definities in de tabel Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik. Die tabel bevat geen uitsplitsing naar sector (uitgezonderd finaal energieverbruik), maar geeft wel informatie over invoer, uitvoer en bunkers en geeft ook wat meer detail over de energiedragers.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2019 zijn definitief. Cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 4 maart 2022:
Over de periode 2012 tot en met 2020 zijn verbeterde data over de aflevering van elektriciteit en totaal energiedragers in de sector Waterbeheer en afvalbeheer onbekend toegevoegd.

Wijzigingen per 1 maart 2022:
Cijfers voor de jaren 1990 tot en met 2020 zijn gereviseerd. De belangrijkste wijziging is een andere wijze van weergeven van het eigen elektriciteitsverbruik van elektriciteitsproductie-installaties. Voorheen werd dit beschouwd als inzet elektriciteits-/wkk-omzetting. Vanaf heden wordt dit gezien als eigen verbruik, zoals ook gebruikelijk is in internationale energiestatistieken. Als gevolg daarvan neemt de inzet en het omzettingssaldo af en eigen verbruik toe, gemiddeld zo’n 15 PJ per jaar.
Eindverbruikers hebben ook elektriciteitsproductie-installaties. Daarom kennen de eindverbruiksectoren vanaf heden ook eigen verbruik, terwijl dat voorheen niet voor kwam.
Bij de vorige revisie van 2021 was voor de jaren 2015 t/m 2020 de nieuwe sector hoogovens geïntroduceerd welke de omzetting van cokesovencokes en cokeskolen in hoogovengas beschrijft die plaats vindt bij de productie van ruw ijzer uit ijzererts. Deze activiteit was voorheen onderdeel van de staalindustrie. Met deze revisie is de wijziging teruggelegd tot 1990.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn gereviseerd en de structuur van de tabel is aangepast. De belangrijkste punten van de revisie zijn de volgende :
Hoogovens zijn vanaf 2015 als aparte sector zichtbaar en niet meer onderdeel van ijzer- en staalindustrie, maar onderdeel van de energiesector. Als gevolg daarvan is het eigen verbruik van de energiesector voor die jaren ruim 10 PJ toegenomen en het finaal energieverbruik met ruim 10 PJ afgenomen. Het gaat dan om de energiedragers cokesovengas, hoogovengas, aardgas en elektriciteit. De omzetting van cokeskolen en cokes in hoogovengas nu in de sector hoogovens geplaatst en niet meer in de sector ijzer en staalindustrie. Een ander revisiepunt betreft het verschuiven de productie van overige olieproducten in de chemische industrie buiten de petrochemie naar winning (0,4 tot 4 PJ per jaar). Beide revisiepunten zijn bedoeld om nog vollediger de internationale afspraken over energiestatistieken te volgen. Daarnaast zijn voor 2015 t/m 2018 nog een aantal andere verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nader voorlopige cijfers: juni/juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Opbouw vanuit aanbod
Opgebouwd vanuit aanbod is het energieverbruik de winning van energie plus de aanvoer van energie minus de aflevering van energie plus de voorraadmutatie plus het statistisch verschil.
Statistische verschillen
Het verschil tussen het energieaanbod en het energieverbruik van een energiedrager.

Dit verschil ontstaat doordat de gegevens over aanbod en verbruik uit verschillende bronnen komen. Voor veel energiedragers wordt het verschil toegedeeld aan aanbod of verbruik. Daarmee wordt het statistisch verschil nihil.