Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak, 2007-2016

Type zelfstandige Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Zelfstandigen (x 1 000) Inkomen van zelfstandigen Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Inkomen van zelfstandigen Mediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Vermogen van zelfstandigen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Zelfstandige A-U Alle economische activiteiten 2016* 1.205,9 29,6 32,0 125,2
Zelfstandige A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 85,3 28,1 34,0 677,9
Zelfstandige F Bouwnijverheid 2016* 142,6 35,5 29,8 70,8
Zelfstandige K Financiële dienstverlening 2016* 55,6 57,8 37,9 366,6
Zelfstandige M Specialistische zakelijke diensten 2016* 183,4 40,8 36,6 142,4
Zelfstandige 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2016* 60,4 52,0 40,7 165,4
Zelfstandige 8622 Praktijken van medisch specialisten 2016* 7,8 124,2 61,6 292,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) A-U Alle economische activiteiten 2016* 894,6 25,0 30,3 101,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 61,2 26,1 32,5 652,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) F Bouwnijverheid 2016* 116,3 34,6 29,0 52,5
Zelfstandige zonder personeel (zzp) K Financiële dienstverlening 2016* 49,0 56,9 37,4 374,3
Zelfstandige zonder personeel (zzp) M Specialistische zakelijke diensten 2016* 154,2 37,5 35,9 132,1
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 7022 Organisatieadviesbureaus e.d. 2016* 54,7 51,3 40,7 162,4
Zelfstandige zonder personeel (zzp) 8622 Praktijken van medisch specialisten 2016* 6,0 120,0 58,8 283,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per bedrijfstak. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar type zelfstandige en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse detailniveaus van de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar.

Alle cijfers in deze tabel zijn op persoonsniveau, ook de vermogens; (bedrijfs)vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart. Peildatum van doelpopulatie en vermogen is 1 januari van het verslagjaar. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is de peildatum van vermogen 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak. zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandigen
Alle personen waarbij het inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige de voornaamste inkomensbron is.
Inkomen van zelfstandigen
Drie inkomensbegrippen worden gerapporteerd voor zelfstandigen; het inkomen als zelfstandige, het persoonlijke inkomen, en het gestandaardiseerde huishoudensinkomen. Het gestandaardiseerde inkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan inkomen als zelfstandige
Het inkomen als zelfstandige omvat inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit zelfstandige arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.
Mediaan gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend.
Vermogen van zelfstandigen
Het vermogen van het huishouden waartoe de zelfstandige behoort, toegekend aan alle personen in het huishouden als maat van de welvaart.
Mediaan vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en bedrijfsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. Het mediane vermogen is het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lager of even groot vermogen heeft. Vermogens zijn bepaald per huishouden, en worden toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.