ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2017

Bedrijfstakken/branches SBI2008 ICT en innovatie Productinnovatie Nieuwe prod. ontw. of sterk verbeterd (% van bedrijven) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Onbelangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Enigszins belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren) ICT en innovatie Productinnovatie Belang van ICT voor productinnovatie Zeer belangrijk (In % totaal aantal productinnovatoren)
Totaal, C-N en Q 22 9 18 32 41
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 22 27 32 18 23
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 32 28 28 22 22
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 22 23 23 18 36
19-21 Raffinaderijen en chemie 41 20 41 34 5
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 41 22 37 32 10
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 21 5 33 33 29
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 48 6 23 33 38
28 Machine-industrie 38 13 18 34 32
29-30 Transportmiddelenindustrie 30 3 40 30 27
31-33 Overige industrie en reparatie 25 12 36 28 24
D-E Energie, water, afvalbeheer 28 11 18 25 43
41-42 B&U en wegenbouw 7 0 43 57 14
43 Gespecialiseerde bouw 10 10 20 50 20
45 Autohandel en -reparatie 11 9 9 55 27
46 Groothandel en handelsbemiddeling 25 12 24 32 32
47 Detailhandel (niet in auto's) 16 6 13 19 56
H Vervoer en opslag 19 5 11 47 37
55 Logiesverstrekking 12 0 25 33 42
56 Eet- en drinkgelegenheden 8 13 38 25 25
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 37 0 5 41 54
61 Telecommunicatie 51 6 4 20 73
62-63 IT- en informatiedienstverlening 62 2 3 21 76
6419-6492 Banken 28 0 0 18 82
651-652 Verzekeringen 58 3 5 22 71
6612-6619 Financiële advisering 29 3 28 28 41
68 Verhuur en handel van onroerend goed 17 0 24 35 41
69-70 Juridisch en managementadvies 24 4 8 29 58
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 33 6 18 30 45
72 Research 40 13 23 28 38
73 Reclamewezen en marktonderzoek 33 9 0 45 45
74-75 Overige professionele diensten 22 5 14 32 50
77 Verhuur van roerende goederen 25 16 28 28 32
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 13 8 15 31 46
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 23 0 0 30 70
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 15 7 13 40 40
86 Gezondheidszorg 24 0 17 46 33
87-88 Verzorging en welzijn 17 6 24 41 29
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 41 12 20 34 34
69-71 Management- en technisch advies 27 4 15 30 52
73-75 Reclame, design, overige diensten 29 7 7 41 45
ICT-sector 58 2 5 22 72
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2017. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2016. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2020:
Verbetering bij het onderwerp inkoop via EDI inkoopwaarde >= 2% van de totale omzet dit moet zijn Inkoopwaarde >= 2% van de totale inkoop.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

ICT en innovatie
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie).
Productinnovatie
Er is sprake van productinnovatie wanneer bedrijven bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten. Het gaat hier om producten die uw bedrijf voor het eerst op de markt heeft gebracht en/of om producten waarvan de gebruiksmogelijkheden of de kwaliteit aanzienlijk verbeterd zijn. Ook productinnovaties die niet zijn afgerond, tellen hier mee.
Nieuwe prod. ontw. of sterk verbeterd
Nieuwe producten ontwikkeld of sterk verbeterd.
Heeft uw bedrijf in 2016 gewerkt aan nieuwe of sterk verbeterde PRODUCTEN (goederen en/of diensten), of deze door derden laten ontwikkelen?
Belang van ICT voor productinnovatie
Onbelangrijk
Enigszins belangrijk
Belangrijk
Zeer belangrijk