Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Fitnesscentra; personeel en exploitatiekosten en -opbrengsten

Bedrijfsgrootte Perioden Bedrijven (aantal) Financiën Resultaat ten opzichte van vorig jaar Resultaat beter dan vorig jaar (% van bedrijven) Financiën Resultaat ten opzichte van vorig jaar Resultaat gelijk aan vorig jaar (% van bedrijven) Financiën Resultaat ten opzichte van vorig jaar Resultaat slechter dan vorig jaar (% van bedrijven)
Totaal 2020* 1.560 . . .
0 tot 3 werkzame personen 2020* 860 . . .
3 tot 5 werkzame personen 2020* 340 . . .
5 tot 10 werkzame personen 2020* 230 . . .
10 tot 50 werkzame personen 2020* 120 . . .
50 of meer werkzame personen 2020* 10 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over baten en lasten, investeringen en werkzame personen van in Nederland gevestigde fitnessbedrijven (SBI 9313), uitgesplitst naar bedrijfsgrootte. Vestigingen zijn ingedeeld naar grootte op basis van het bedrijf waartoe ze behoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.
Het onderzoek kent een tweejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopige cijfers. De overige cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per februari 2022:
De definitieve cijfers over 2019 en de voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2021 zullen in het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Fitnesscentra SBI 9313.
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen de (samengestelde) entiteit die 'bedrijf' wordt genoemd. Wanneer deze eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt omwille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als bedrijf beschouwd. In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd. Zo kan geen verwarring ontstaan met de term bedrijf uit het gangbare spraakgebruik. De statistische eenheid bedrijf is een benadering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Financiën
Resultaat ten opzichte van vorig jaar
Hoe verhoudt het bedrijfsresultaat zich tot dat van het vorig jaar?
Resultaat beter dan vorig jaar
Resultaat gelijk aan vorig jaar
Resultaat slechter dan vorig jaar