Welvaart van personen; kerncijfers

Welvaart van personen; kerncijfers

Geslacht Kenmerken van personen Perioden Gestandaardiseerd inkomen Personen (x 1 000) Gestandaardiseerd inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Persoonlijk inkomen Personen met inkomen (x 1 000) Persoonlijk inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Personen met laag inkomen (%)
Totaal mannen en vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) 2020* 443,3 32,0 11,0
Mannen SEC: overige (zonder inkomen) 2020* 81,6 24,9 24,4
Vrouwen SEC: overige (zonder inkomen) 2020* 361,7 33,6 8,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze tabel is om een beeld te geven van de verdeling van welvaart van personen in Nederland, gemeten door het inkomen.
De cijfers in deze tabel zijn uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken van personen.

De doelpopulatie bestaat uit alle personen in particuliere huishoudens met inkomen, per 1 januari van het verslagjaar.
In de doelpopulatie voor het onderwerp personen met laag inkomen zijn personen uit studentenhuishoudens en uit huishoudens die slechts een deel van het jaar inkomen hadden, buiten beschouwing gebleven.
De doelpopulatie voor het onderwerp economische zelfstandigheid bestaat uit alle personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd in particuliere huishoudens met inkomen, exclusief studenten en scholieren, per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.
Cijfers over koopkrachtontwikkeling zijn beschikbaar vanaf 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel voor 2011 t/m 2019 zijn definitief. De cijfers voor 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De voorlopige cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden in het najaar van 2022 gepubliceerd.
Nieuwe cijfers over bestedingen worden begin 2022 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.

Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Personen
Het aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen per persoon.

Het gestandaardiseerd huishoudensinkomen is toegekend aan alle personen in het huishouden als een maat voor de welvaart.
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze is het welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Personen met inkomen
Het aantal personen met persoonlijk inkomen in particuliere huishoudens per 1 januari van het verslagjaar.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Gemiddeld persoonlijk inkomen per persoon.

Het persoonlijk inkomen omvat het totaal van inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen (m.u.v. premies voor volksverzekeringen) zijn hierop in mindering gebracht.
Personen met laag inkomen
Het aantal personen waarvan het huishoudensinkomen onder de lage-inkomensgrens ligt, in procenten van het totaal aantal personen per categorie.

De lage-inkomensgrens betreft een vast bedrag dat voor alle typen huishoudens een gelijke koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op de bijstandsuitkering van een alleenstaande in 1979, toen deze op een hoog niveau lag. Sindsdien is de lage-inkomensgrens jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI).