Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen, 2011-2020

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen, 2011-2020

Geslacht Arbeidsduur Persoonskenmerken Positie in de werkkring Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Werkzame beroepsbevolking met inkomen (x 1 000) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk primair inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld persoonlijk inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking met inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (x 1 000 euro) Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Totaal 2019 8.953 8.455 46,0 40,4 38,0 498
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer 2019 7.475 7.067 46,6 39,5 36,6 409
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met vaste arbeidsrelatie 2019 5.552 5.274 55,0 45,8 38,2 278
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie 2019 1.923 1.792 21,9 21,0 31,8 131
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, uitzicht op vast 2019 383 364 37,8 32,7 32,8 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk >= 1 jaar 2019 149 140 31,4 27,8 32,7 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk < 1 jaar 2019 191 178 18,0 18,2 29,2 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Oproep/-invalkracht 2019 545 507 9,8 11,2 33,5 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Uitzendkracht 2019 266 248 26,9 25,6 28,4 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer vast, geen vaste uren 2019 152 139 24,6 24,7 32,9 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Werknemer tijdelijk, geen vaste uren 2019 237 216 12,8 14,5 31,1 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige 2019 1.477 1.388 43,1 44,8 44,9 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer 2019 1.334 1.257 44,8 46,3 45,6 77
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Ondernemer zonder personeel 2019 990 932 37,3 39,8 39,7 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-eigen arbeid 2019 890 836 37,4 40,2 39,7 54
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zzp-producten 2019 211 198 32,1 34,8 38,7 13
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Meewerkend gezinslid 2019 33 30 22,5 24,0 42,9 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Overige zelfstandige 2019 111 101 28,1 33,4 37,1 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige met personeel 2019 344 325 66,4 64,8 62,4 19
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Zelfstandige zonder personeel (zzp) 2019 1.101 1.034 36,4 39,2 39,5 67
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal personen Positie in de werkkring onbekend 2019 0 0 . . . 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar positie in de werkkring en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De inkomenscijfers tot en met 2019 zijn definitief. De inkomenscijfers van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Werkzame beroepsbevolking; gem. inkomen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Werkzame beroepsbevolking met inkomen
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen bekend is.
Gemiddeld persoonlijk primair inkomen
Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Inkomen uit arbeid bestaan uit loon, salaris, tantième, spaarloon en uit de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook beloningen in natura (de waarde van het privé gebruik van de auto van de
werkgever) zijn hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid omvat ook loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het weergegeven bedrag is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met premies inkomensverzekeringen met uitzondering van premies volksverzekeringen. Op het persoonlijk inkomen zijn premies ziektekostenverzekering, belastingen op inkomen en vermogen en premies volksverzekeringen niet in mindering gebracht, omdat deze bestanddelen niet altijd eenduidig toe te rekenen zijn aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden.
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van zogenoemde equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met behulp van de equivalentiefactoren worden alle inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Omdat welvaart door individuen ervaren wordt, wordt het gestandaardiseerde inkomen aan elk van de leden van het huishouden toegekend. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.
Werkzame beroepsbevolking ink. onbekend
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur. Het gaat hier om personen waarvoor het inkomen van het huishouden onbekend is of waarvoor geen inkomensgegevens gekoppeld konden worden.