Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente

Opdrachtgever Eigendom Regio's Perioden Bouwkosten gebouwbestemming woonsector (1 000 euro) Nieuwbouw woonruimten Woningen (aantal) Nieuwbouw woonruimten Wooneenheden (aantal) Nieuwbouw woonruimten Recreatiewoningen (aantal)
Totaal opdrachtgevers Totaal Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 31.364 223 0 0
Totaal opdrachtgevers Huurwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* . 50 0 0
Totaal opdrachtgevers Koopwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* . 173 0 0
Overheid of woningcorporatie Totaal Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Huurwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0
Overheid of woningcorporatie Koopwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0
Bouwers voor de markt Totaal Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 25.973 204 0 0
Bouwers voor de markt Huurwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* . 50 0 0
Bouwers voor de markt Koopwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* . 154 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Totaal Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 5.391 19 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Huurwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 0 0 0 0
Andere particuliere opdrachtgevers Koopwoningen Leeuwarden 2021 1e kwartaal* 5.391 19 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de geschatte bouwkosten en het aantal nieuw te bouwen woonruimten waarvoor de verleende bouwvergunning is gemeld bij het CBS.
De uitkomsten hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 50 duizend euro, exclusief BTW.
De gegevens zijn uitgesplitst naar type opdrachtgever, naar type woonruimte (woning, wooneenheid en recreatiewoning), naar het soort eigendom (huur- en koopwoningen) en naar gemeenten.
Omdat deze tabel uitsluitend de gerespondeerde gegevens van de gemeenten bevat, sluit deze tabel niet aan bij andere gepubliceerde tabellen over de bouwvergunningen, er is daarom voor gekozen om niet te aggregeren naar bovengemeentelijke indelingen zoals provincie en landsdeel.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2012 t/m het eerste kwartaal 2020 zijn definitief.
De cijfers vanaf het tweede kwartaal van 2020 zijn voorlopig.
Deze tabel bevat alleen de gerespondeerde gegevens zoals ontvangen van de gemeenten.
Gemeenten met non-respons worden niet geschat. Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden zijn verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend. Hierdoor kunnen cijfers over eenzelfde maand in de loop der tijd variëren. Twaalf maanden na publicatie wordt het voorlopige cijfer definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 20 mei 2021:
De cijfers van het eerste kwartaal 2020 zijn definitief gemaakt. De cijfers van het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2020 tot en met het vierde kwartaal 2020 kunnen enigszins verschillen met de vorige publicatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De cijfers over hetzelfde kwartaal van een jaar eerder worden dan definitief.

Toelichting onderwerpen

Bouwkosten gebouwbestemming woonsector
Geschatte bouwkosten van nieuwbouw met bestemming wonen waarvoor een bouwvergunning van meer dan 50 duizend euro is verleend, exclusief BTW.
Inclusief bouwkosten van wooneenheden en recreatiewoningen.
Om redenen van geheimhouding kunnen bouwkosten ontbreken. De bouwkosten worden beveiligd als deze zijn afgeleid op basis van minder dan drie bouwvergunningen of als er een reële kans is dat het mogelijk is om beveiligde cellen of bouwkosten van individuele bouwvergunningen terug te rekenen.
Nieuwbouw woonruimten
Ruimten waarin (tijdelijk) zelfstandig of onzelfstandig gewoond mag worden waarvoor een nieuwbouw vergunning is verleend. Hieronder vallen woningen, wooneenheden en recreatiewoningen.
Woningen
Aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een woning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden bestemd (gebruiksdoel is woonfunctie) verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.
Wooneenheden
Aantal nieuw te bouwen wooneenheden waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een wooneenheid is een deel van een voor woondoeleinden bestemd (gebruiksdoel is woonfunctie) verblijfsobject van gebruik dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend is bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden en dat voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen. Voor eventueel ontbrekende keuken en/of douche dient een gemeenschappelijke voorziening in het gebouw aanwezig te zijn. Het desbetreffende verblijfsobject heeft als gebruiksdoel een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksdoelen en is geschikt voor bewoning door meerdere particuliere huishoudens.
Recreatiewoningen
Aantal nieuw te bouwen recreatiewoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.

Een recreatiewoning is het kleinste binnen één of meer panden gelegen verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte. Het verblijfsobject, is gelegen op een officieel voor recreatie aangewezen terrein en/of bestemd voor bewoning gedurende de vakantie (gebruiksdoel is logiesfunctie en eventueel woonfunctie). In tegenstelling tot een woning hoeft een recreatiewoning niet geschikt te zijn voor bewoning gedurende het gehele jaar.