Zorginstellingen; financiële kengetallen

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Kengetallen; gemiddelden Aandeel kapitaallasten (%)
86101-86103 Ziekenhuizen (geen GGZ) 2020* 7
86101 Universitair medische centra 2020* 7
86102 Algemene ziekenhuizen 2020* 8
86103 Categorale ziekenhuizen 2020* 7
86104 GGZ met overnachting 2020* 7
8720+87301 Gehandicaptenzorg 2020* 9
87901 Jeugdzorg met overnachting 2020* 4
87902 Maatschappelijke opvang (24-uurs) 2020* 14
88991 Ambulante jeugdzorg 2020* 4
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2020* 8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft zowel publiek- als privaatgefinancierde ondernemingengroepen.
Vanaf 2015 is overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg. Verder zijn vanaf 2015 de dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg uit de populatie verwijderd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
Het laatste jaar is voorlopig, de overige jaren zijn definitief

Wijzigingen per 22 april 2022:
- De voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 2019 zijn vervangen door definitieve cijfers

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2023 worden de voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd en worden de cijfers over 2020 definitief.

Toelichting onderwerpen

Kengetallen; gemiddelden
De diverse kengetallen zijn berekend uit de verhouding tussen totaalcijfers voor gerelateerde variabelen per SBI en per jaar. Voor de gemiddelden per kengetal per grootteklasse, zijn de kengetallen berekend uit de totaalcijfers van de betreffende groep instellingen die tot deze klasse behoort. De ratio solvabiliteit (10 tot 20%) is bijvoorbeeld berekend uit het totaal eigen vermogen van de groep ondernemingen met een solvabiliteit van 10 tot 20% gedeeld door het balanstotaal van deze zelfde groep ondernemingen. Het kengetal voor het totaal van de SBI kan geschreven worden als het gemiddelde van de kengetallen van de tot de SBI behorende instellingen, waarbij gewogen wordt met het relatieve aandeel in de noemer-variabele (in het bovenstaande voorbeeld: balanstotaal).
Aandeel kapitaallasten
Kapitaallasten (som van afschrijvingen, kosten van huur en lease van kapitaalgoederen en financiële lasten) gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.