Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

Gemeentelijke taakvelden Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke begroting in mln euro Baten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Lasten (mln euro) Gemeentelijke begroting in mln euro Saldo (mln euro) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Baten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Lasten (euro/inwoner) Gemeentelijke begroting in euro/inwoner Saldo (euro/inwoner)
Sportaccommodaties Nederland 2021* 363 1.179 -817 21 67 -47
Sportaccommodaties Noord-Nederland (LD) 2021* 42 142 -100 24 82 -58
Sportaccommodaties Oost-Nederland (LD) 2021* 64 213 -149 17 58 -40
Sportaccommodaties West-Nederland (LD) 2021* 177 573 -396 21 69 -47
Sportaccommodaties Zuid-Nederland (LD) 2021* 79 251 -172 22 68 -47
Sportaccommodaties Groningen (PV) 2021* 15 55 -40 26 94 -69
Sportaccommodaties Fryslân (PV) 2021* 15 50 -35 23 77 -54
Sportaccommodaties Drenthe (PV) 2021* 12 36 -25 23 73 -50
Sportaccommodaties Overijssel (PV) 2021* 21 78 -57 18 67 -49
Sportaccommodaties Flevoland (PV) 2021* 3 17 -14 7 39 -32
Sportaccommodaties Gelderland (PV) 2021* 41 118 -78 19 56 -37
Sportaccommodaties Utrecht (PV) 2021* 34 95 -61 25 70 -45
Sportaccommodaties Noord-Holland (PV) 2021* 64 183 -119 22 64 -41
Sportaccommodaties Zuid-Holland (PV) 2021* 75 269 -194 20 72 -52
Sportaccommodaties Zeeland (PV) 2021* 4 25 -21 10 65 -54
Sportaccommodaties Noord-Brabant (PV) 2021* 61 178 -118 24 69 -46
Sportaccommodaties Limburg (PV) 2021* 19 73 -54 17 66 -49
Sportaccommodaties Oost-Groningen (CR) 2021* 3 13 -10 19 92 -73
Sportaccommodaties Delfzijl en omgeving (CR) 2021* . . . . . .
Sportaccommodaties Overig Groningen (CR) 2021* 12 39 -27 29 95 -66
Sportaccommodaties Noord-Friesland (CR) 2021* 10 30 -19 32 92 -60
Sportaccommodaties Zuidwest-Friesland (CR) 2021* 2 10 -8 17 71 -54
Sportaccommodaties Zuidoost-Friesland (CR) 2021* 2 11 -8 13 57 -45
Sportaccommodaties Noord-Drenthe (CR) 2021* 5 14 -9 27 75 -48
Sportaccommodaties Zuidoost-Drenthe (CR) 2021* 3 10 -7 15 59 -44
Sportaccommodaties Zuidwest-Drenthe (CR) 2021* 4 12 -8 28 89 -62
Sportaccommodaties Noord-Overijssel (CR) 2021* 8 27 -19 20 71 -51
Sportaccommodaties Zuidwest-Overijssel (CR) 2021* 0 7 -6 3 43 -40
Sportaccommodaties Twente (CR) 2021* 13 44 -31 20 70 -50
Sportaccommodaties Veluwe (CR) 2021* 16 45 -29 22 64 -42
Sportaccommodaties Achterhoek (CR) 2021* 7 24 -17 16 59 -42
Sportaccommodaties Arnhem/Nijmegen (CR) 2021* 16 41 -24 22 55 -33
Sportaccommodaties Zuidwest-Gelderland (CR) 2021* 2 9 -7 8 36 -28
Sportaccommodaties Utrecht (CR) 2021* 34 95 -61 25 70 -45
Sportaccommodaties Kop van Noord-Holland (CR) 2021* 7 25 -18 19 67 -47
Sportaccommodaties Alkmaar en omgeving (CR) 2021* 11 14 -3 43 55 -12
Sportaccommodaties IJmond (CR) 2021* 5 15 -10 24 76 -53
Sportaccommodaties Agglomeratie Haarlem (CR) 2021* 6 17 -11 25 73 -48
Sportaccommodaties Zaanstreek (CR) 2021* 1 10 -9 5 55 -50
Sportaccommodaties Groot-Amsterdam (CR) 2021* 31 91 -60 22 65 -43
Sportaccommodaties Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021* 4 12 -8 14 46 -32
Sportaccommodaties Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021* 10 33 -23 23 76 -52
Sportaccommodaties Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021* 18 59 -41 20 66 -46
Sportaccommodaties Delft en Westland (CR) 2021* 2 17 -15 8 71 -63
Sportaccommodaties Oost-Zuid-Holland (CR) 2021* 9 24 -14 28 71 -43
Sportaccommodaties Groot-Rijnmond (CR) 2021* 27 111 -84 18 76 -58
Sportaccommodaties Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021* 9 26 -17 23 70 -46
Sportaccommodaties Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021* 1 8 -7 11 76 -65
Sportaccommodaties Overig Zeeland (CR) 2021* 3 17 -14 10 60 -50
Sportaccommodaties West-Noord-Brabant (CR) 2021* 11 39 -28 17 61 -43
Sportaccommodaties Midden-Noord-Brabant (CR) 2021* 15 40 -25 30 81 -52
Sportaccommodaties Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 14 42 -27 22 63 -41
Sportaccommodaties Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021* 20 58 -37 26 74 -48
Sportaccommodaties Noord-Limburg (CR) 2021* 4 17 -13 15 60 -45
Sportaccommodaties Midden-Limburg (CR) 2021* 3 16 -13 13 66 -53
Sportaccommodaties Zuid-Limburg (CR) 2021* 11 40 -29 19 68 -49
Sportaccommodaties Flevoland (CR) 2021* 3 17 -14 7 39 -32
Sportaccommodaties Minder dan 5 000 inwoners 2021* 1 2 -1 49 121 -72
Sportaccommodaties 5 000 tot 10 000 inwoners 2021* 1 3 -2 14 45 -32
Sportaccommodaties 10 000 tot 20 000 inwoners 2021* 14 60 -45 15 61 -46
Sportaccommodaties 20 000 tot 50 000 inwoners 2021* 105 382 -278 17 63 -46
Sportaccommodaties 50 000 tot 100 000 inwoners 2021* 91 259 -168 24 69 -45
Sportaccommodaties 100 000 tot 150 000 inwoners 2021* 41 110 -68 26 68 -42
Sportaccommodaties 150 000 tot 250 000 inwoners 2021* 65 180 -115 26 71 -45
Sportaccommodaties 250 000 inwoners of meer 2021* 44 185 -140 18 76 -58
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de (ministeriële) Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 30 maart 2021:
De voorlopige cijfers voor 2021 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in de maand maart van het begrotingsjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke begroting in mln euro
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in miljoenen euro's.
Gemeentelijke begroting in euro/inwoner
Cijfers op basis van de gemeentelijke begrotingen weergegeven in euro per inwoner.
Baten
De baten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door gemeenten.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).

Het grootste deel van de gemeentelijke baten bestaat uit de ontvangen bijdrage uit het Gemeentefonds, overige doeluitkeringen van het rijk en de ontvangen gemeentelijke heffingen.
Lasten
De lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.

Onder de gemeentelijke lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in voorzieningen).
Saldo
Het verschil tussen de baten en de lasten van de gemeentelijke begroting in euro's per inwoner.