Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Provinciebegrotingen; baten en lasten per taakveld

Provinciale taakvelden Regio's Perioden Provinciale begroting in mln euro Baten (mln euro) Provinciale begroting in mln euro Lasten (mln euro)
Opbrengst provinciale belastingen Nederland 2022* 1.736,5 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Noord-Nederland (LD) 2022* 194,5 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Oost-Nederland (LD) 2022* 399,2 0,0
Opbrengst provinciale belastingen West-Nederland (LD) 2022* 758,4 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Zuid-Nederland (LD) 2022* 384,4 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Groningen (PV) 2022* 62,7 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Fryslân (PV) 2022* 71,0 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Drenthe (PV) 2022* 60,8 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Overijssel (PV) 2022* 112,8 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Flevoland (PV) 2022* 57,2 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Gelderland (PV) 2022* 229,2 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Utrecht (PV) 2022* 139,4 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Noord-Holland (PV) 2022* 225,1 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Zuid-Holland (PV) 2022* 352,0 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Zeeland (PV) 2022* 41,9 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Noord-Brabant (PV) 2022* 273,9 0,0
Opbrengst provinciale belastingen Limburg (PV) 2022* 110,5 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de begrote lasten en baten per taakveld (beleidsterrein) naar provincie in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de provincies zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 23 maart 2022:
De begrotingscijfers over het jaar 2022 zijn toegevoegd.
De cijfers over het jaar 2021 worden definitief.

Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers uit de provinciebegrotingen worden in het eerste kwartaal van het verslagjaar geplaatst.
De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.
Door wijzigingen in de brongegevens, Informatie voor derden (Iv3), zijn de gegevens met ingang van de begroting 2017 niet geheel vergelijkbaar met de gegevens over eerdere jaren. Meer informatie hierover is te vinden in paragraaf 3 onder 'relevante tabellen'.

Toelichting onderwerpen

Provinciale begroting in mln euro
Cijfers op basis van de provinciale begrotingen weergegeven in miljoenen euro's.
Baten
De baten van de provinciale begroting in miljoenen euro's.

Onder de provinciale baten vallen o.a. rentebaten, verkoop van grond, goederen en diensten, ontvangen overdrachten en heffingen door provincies.
De baten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).

Het grootste deel van de provinciale baten bestaat uit de ontvangen rijksbijdrage uit het Provinciefonds en de ontvangen provinciale heffingen.
Lasten
De lasten van de provinciale begroting in miljoenen euro's.

Onder de provinciale lasten vallen o.a. de betaalde lonen en salarissen, rentelasten, aankoop van (niet) duurzame goederen en diensten (inclusief energiekosten en kosten van inhuur van personeel) en betaalde inkomensoverdrachten, alsmede de afschrijvingen, de betaalde investeringsbijdragen aan overheden en derden en de grondaankopen.
De lasten worden geregistreerd inclusief interne verrekeningen (o.a. mutaties in reserves en voorzieningen).