Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

Toepassingsgroepen Perioden Afzet werkzame stof (1000 kg) Afzet werkzame stof (indexcijfer) (2011=100)
Totaal van alle werkzame stoffen 2020 9.841 90
F Schimmel-en bacteriënbestrijding 2020 3.965 93
H Onkruidbestrijding en loofdoding 2020 2.607 87
I Insecten- en mijtenbestrijding 2020 2.386 125
M Slakkenbestrijding 2020 16 80
PGR Plantengroeiregulatie,kiemremming 2020 560 272
ZR Andere gewasbeschermingsmiddelen 2020 307 20
F01 Fungiciden; anorganische 2020 143 110
F02 Fung.; carbamaten, dithiocarbamaten 2020 2.293 98
F03 Fungiciden; benzimidazolen 2020 97 90
F04 Fungiciden; imidazolen en triazolen 2020 325 191
F05 Fungiciden; morfolinen 2020 40 40
F06 Fungiciden; microbiol., botanisch 2020 3 592
F07 Bactericiden 2020 13 103
F99 Fungiciden en bactericiden; andere 2020 1.051 76
H01 Herbiciden; fenoxy-fytohormonen 2020 269 65
H02 Herbiciden; triazinen en triazinonen 2020 319 100
H03 Herbiciden; amiden en aniliden 2020 253 81
H04 Herb.; carbamaten, biscarbamaten 2020 133 52
H05 Herbiciden; dinitroanilinederivaten 2020 139 174
H06 Herb; ureum-, uracil-, sulfonylureum 2020 72 57
H99 Herbiciden; andere 2020 1.423 94
I01 Insecticiden; pyretroïden 2020 13 143
I02 Insecticiden; gechlor. Koolwaterst.. 2020 3
I03 Insecticiden; carbamaten, oxim-c.. 2020 69 72
I04 Insecticiden; organische fosfaten 2020 1 2
I05 Insecticiden; microbiologisch, bot.. 2020 14 305
I06 Acariciden 2020 3 110
I99 Insecticiden; andere 2020 2.283 133
M01 Mollusciciden 2020 16 80
PGR01 Fysiologische plantengroeireg.... 2020 542 270
PGR02 Middelen tegen kiemen 2020 18 336
PGR03 Andere plantengroeiregulatoren 2020
ZR01 Minerale oliën 2020
ZR02 Plantaardige oliën 2020 57 795
ZR03 Grondontsmetters (incl. nematicden) 2020 159 10
ZR04 Rodenticiden (tegen knaagdieren) 2020 0
ZR99 Alle andere gewasbeschermings... 2020 90 12.563
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de afzet (op de markt brengen) van gewasbeschermingsmiddelen door de agrochemische industrie in Nederland.
Deze middelen worden verkocht aan en gebruikt door bedrijfssectoren als akkerbouw, tuinbouw en industrie, lokale overheden en Rijksonderdelen.
Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden en worden uitgedrukt in het gewicht aan werkzame stof dat in de middelen aanwezig is.
De hoeveelheid werkzame stof (de stof die daadwerkelijk voor de ziekte- en plaagbestrijding zorgt) is berekend als percentage (gehalte) van het gewasbeschermingsmiddel als geheel, het handelsproduct.

De cijfers zijn uitgesplitst naar zes toepassingsgroepen: bestrijding van schimmels en bacteriën (F), bestrijding van onkruid en loofdoding (H), bestrijding van insecten en mijten (I), bestrijding van slakken (M), plantengroeiregulatie en kiemremming (PGR) en een categorie andere gewasbeschermingsmiddelen (ZR). De zes toepassingsgroepen of hoofdgroepen van middelen zijn opgedeeld in 31 productengroepen. Iedere werkzame stof wordt aan één van deze toepassingsgroepen toegerekend.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 augustus 2022:
Bij kwaliteitscontrole bleek het indexcijfer door een technische fout verkeerd te zijn weergegeven, als het groter is dan 999.
Dat speelt bij I05 2015 en ZR99 2018-2020. Dat is hersteld.

Wijzigingen per 12 april 2022:
Er zijn gewijzigde afzetgegevens voor 4 stoffen ontvangen. Dit werkt door op totaal 2010-2020, toepassingsgroep F en H 2010-2020 en productengroep F99 en H99 2010-2020. Toepassingsgroep PGR wijzigt alleen in 2019. Productengroep PGR01 wijzigt alleen in 2019 en Productengroep H04 alleen in 2020.

Wijziging per 31 maart 2022:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Toepassingsgroepen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 31 januari 2022:
Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 28 mei 2021:
- Internationale codes zijn toegevoegd aan de namen stofgroepen voor een duidelijker onderscheid.

Wijzigingen per 5 maart 2021:
- Definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
- Om beter aan te sluiten op de actuele toelating en registratie zijn de cijfers over 2010-2018 voor minerale olie verbeterd naar paraffine olie. Het gevolg hiervan is dat er een vermindering van de afzet is bij Andere gewasbeschermingsmiddelen, terwijl er een forse toename is bij Insectenbestrijding (de indeling als paraffine olie).
- Om vergelijken van de cijfers nationaal gemakkelijker te maken zijn de cijfers over 2010-2018 nu gecorrigeerd naar inclusief de afzet voor microbiologische stoffen. Dit geeft (beperkte) toenames bij Schimmelbestrijding en Insectenbestrijding.
- Index 2010-2018 is gecorrigeerd naar niets (blanco) voor productengroepen waar in 2011 geen toelating is.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 per middelenhoofdgroep (toepassingsgroep) en per middelengroep (productengroep) komen in januari 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Afzet werkzame stof
Hoeveelheid door Nederlandse bedrijven op de Nederlandse markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in kg werkzame stof.

Hoeveelheid afzet
Het gewicht van de werkzame stof in de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens opgave van de toelatingshouders. De afzet is inclusief natte grondontsmetting (metam-natrium).

Werkzame stof
De stof die daadwerkelijk voor de ziekte- en plaagbestrijding zorgt. De hoeveelheid werkzame stof is berekend met een percentage (gehalte) van het gewasbeschermingsmiddel als geheel, het handelsproduct.

Gewasbeschermingsmiddelen
Middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
In deze tabel worden alleen middelen op basis van chemische werkzame stoffen weergegeven.

In deze tabel worden alle gewasbeschermingsmiddelen getoond: chemische en microbiologische.

Afzet werkzame stof (indexcijfer)
Hoeveelheid door Nederlandse bedrijven op de Nederlandse markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen, uitgedrukt in kg werkzame stof en weergegeven als indexcijfers waarbij de waarde voor het jaar 2011 op 100 is gesteld.

Hoeveelheid afzet
Het gewicht van de werkzame stof in de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens opgave van de toelatingshouders. De afzet is inclusief natte grondontsmetting (metam-natrium).

Werkzame stof
De stof die daadwerkelijk voor de ziekte- en plaagbestrijding zorgt. De hoeveelheid werkzame stof is berekend met een percentage (gehalte) van het gewasbeschermingsmiddel als geheel, het handelsproduct.

Gewasbeschermingsmiddelen
Middelen die gebruikt worden om hinderlijke ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Er zijn middelen op basis van chemische werkzame stoffen en middelen op basis van microbiologische werkzame stoffen (virussen, bacteriën).
In deze tabel worden alleen middelen op basis van chemische werkzame stoffen weergegeven.

In deze tabel worden alle gewasbeschermingsmiddelen getoond: chemische en microbiologische.