Mineralenbalans landbouw

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de bodembalans van de mineralen stikstof en fosfor. Het gaat om cijfers over de aanvoer naar landbouwgrond (dierlijke mest, kunstmest, luchtdepositie en overige aanvoer) en de afvoer van landbouwgrond (stikstofvervluchtiging mesttoediening en afvoer via gewassen). Het verlies naar de bodem is gelijk aan het verschil tussen aanvoer en afvoer. De tabel geeft voor stikstof ook de cijfers over het verlies naar lucht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2019 zijn definitief.
Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 18 december 2020:
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers voor de reeks 1990-2020 worden in december 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Balans veehouderij
Aanvoer naar veehouderij
Aanvoer van mineralen naar de veehouderij via krachtvoer en ruwvoer.
Totaal aanvoer naar veehouderij
Afvoer van veehouderij
Afvoer van mineralen van de veehouderij door vastlegging in dierlijke producten en via uitscheiding.
Totaal afvoer van veehouderij
Benutting mineralen veehouderij
De benutting mineralen veehouderij is gedefinieerd als het percentage vastlegging van mineralen in dierlijke producten t.o.v. de totale aanvoer van mineralen naar veehouderij.
Totaal veehouderij
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Overige dieren
Schapen, geiten, paarden, konijnen en pelsdieren.