Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) NMVOS (mln kg) CH4 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) NH3 (mln kg) PM10 (mln kg)
Stationaire bronnen, totaal 2021* 131.000 239,1 666,7 19,9 92,0 117,1 19,85
Energiesector 2021* 52.700 6,0 22,1 10,4 17,6 0,2 0,30
06 Winning van aardolie en aardgas 2021* 1.500 2,5 16,7 0,1 2,4 0,0 0,00
192 Aardolie-industrie 2021* 10.500 3,0 0,9 8,1 4,5 0,0 0,17
35 Energiebedrijven 2021* 40.600 0,6 4,5 2,2 10,7 0,2 0,13
Nijverheid (geen energiesector) 2021* 34.200 34,9 16,2 8,6 22,1 1,6 7,55
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021* 3.800 5,8 0,7 0,6 1,9 0,7 1,58
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021* 100 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,06
16 Houtindustrie 2021* 100 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,19
17-18 Papier- en grafische industrie 2021* 900 3,1 0,1 0,1 0,9 0,0 0,37
201 Basischemie 2021* 17.900 2,2 14,2 1,4 7,8 0,4 0,54
Overige chemie, farmaceutische industrie 2021* 400 2,8 0,1 0,1 1,2 0,1 0,39
23 Bouwmaterialenindustrie 2021* 1.300 0,2 0,1 2,4 3,0 0,3 1,51
IJzer- en staalindustrie 2021* 6.000 0,4 0,3 2,6 5,4 0,0 1,02
Non-ferrometaalindustrie 2021* 200 1,1 0,0 1,1 0,3 0,0 0,13
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie 2021* 600 8,2 0,1 0,5 0,7 0,0 0,46
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021* 100 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00
22, 31-33 Overige industrie 2021* 2.200 2,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,04
F Bouwnijverheid 2021* 600 4,9 0,1 0,0 0,5 0,0 1,27
Particulier huishouden 2021* 19.400 86,5 15,2 0,4 8,4 6,6 5,69
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021* 24.700 111,7 613,2 0,6 43,9 108,7 6,30
01 Landbouw 2021* 8.900 88,4 512,7 0,1 37,5 105,2 5,44
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 9.200 0,5 98,9 0,3 3,7 0,6 0,06
G-U Dienstverlening 2021* 6.600 22,7 1,6 0,1 2,7 3,0 0,81
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied. De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.
De periodeindeling van deze tabel is gelijkgetrokken met de Engelse versie. Jaargangen zonder gegevens zijn uit de tabel verwijderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
NMVOS
Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast onstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
NH3
Ammoniak (NH3).

NH3 ontstaat vooral bij natuurlijke processen maar ook, in mindere mate, bij de verbranding van brandstoffen en bij industriële processen. De belangrijkste bron is natuurlijke mest. NH3 veroorzaakt verzuring van het milieu.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.