Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) NMVOS (mln kg) CH4 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) NH3 (mln kg) PM10 (mln kg)
Stationaire bronnen, totaal 2020* 125.540 198,3 674,3 19,1 92,6 120,5 20,91
Energiesector 2020* 50.660 6,5 23,4 8,7 17,4 0,2 0,28
06 Winning van aardolie en aardgas 2020* 1.460 1,8 8,3 0,1 2,4 0,0 0,00
192 Aardolie-industrie 2020* 10.220 3,3 1,0 7,2 4,4 0,0 0,19
35 Energiebedrijven 2020* 38.990 1,3 14,2 1,5 10,5 0,1 0,08
Nijverheid (geen energiesector) 2020* 34.000 33,1 16,2 9,3 21,4 1,3 7,71
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020* 3.770 6,2 0,7 0,6 1,9 0,4 2,12
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020* 110 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,07
16 Houtindustrie 2020* 80 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,18
17-18 Papier- en grafische industrie 2020* 860 2,8 0,1 0,0 0,9 0,0 0,30
201 Basischemie 2020* 18.340 1,7 14,2 1,3 7,4 0,3 0,48
Overige chemie, farmaceutische industrie 2020* 410 2,6 0,1 0,1 0,9 0,1 0,39
23 Bouwmaterialenindustrie 2020* 1.130 0,1 0,1 2,4 2,8 0,4 1,16
IJzer- en staalindustrie 2020* 5.830 0,4 0,3 2,9 5,2 0,0 1,08
Non-ferrometaalindustrie 2020* 170 1,2 0,0 1,3 0,3 0,0 0,18
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie 2020* 540 7,0 0,1 0,7 0,7 0,0 0,43
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020* 100 3,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00
22, 31-33 Overige industrie 2020* 2.050 1,8 0,5 0,0 0,2 0,0 0,03
F Bouwnijverheid 2020* 630 4,8 0,1 0,0 0,7 0,0 1,29
Particulier huishouden 2020* 16.700 46,4 13,3 0,4 7,6 6,8 6,53
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2020* 24.180 112,4 621,3 0,6 46,2 112,2 6,39
01 Landbouw 2020* 8.570 88,2 514,3 0,1 38,0 107,2 5,39
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020* 9.160 0,5 105,6 0,4 4,0 0,5 0,06
G-U Dienstverlening 2020* 6.460 23,7 1,3 0,1 4,3 4,5 0,94
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied. De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens.
De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 zijn voorlopig. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 oktober 2021:
Toevoeging voorlopige cijfers 2020.

Wijzigingen per 12 maart 2021:
Het eerder gepubliceerde CO2 gegeven over 2019 is gecorrigeerd. De CO2 emissie bij de energiebedrijven was 400 mln kg te hoog. Dit is een verlaging van 0,9 % bij deze bedrijfsgroep en 0,3 % van de totale CO2 emissies door stationaire bronnen.

Wijzigingen per 15 februari 2021:
- Vervanging voorlopige cijfers 2019 door definitieve cijfers.
- Een gedeelte van de emissies wordt berekend op basis van gegevens van de CBS energiebalans. De cijfers van 2018 en 2019 zijn bijgesteld en de cijfers voor 2015 tot en met 2017 zijn gereviseerd. Hierdoor zijn de emissies veranderd.
- De CO2 emissies ten gevolge van het niet-energetisch gebruik van aardgas zijn aangepast. Vanaf 1990 zijn de emissies berekend volgens de methode zoals deze in de nieuwe guidelines is beschreven.
- De emissies van methaan en fijnstof bij huishoudens ten gevolge van sfeerverwarming zijn voor alle jaren veranderd door de toepassing van nieuwe emissiefactoren.
- De emissies van N2O, NH3 en NMVOS vanuit de landbouw zijn gewijzigd doordat gerekend is met een nieuw datamodel, hierin is de toedeling aan mest over grasland en bouwland veranderd. Ook zijn de emissiefactoren voor ammoniak uit emissiearme stallen bijgesteld. De emissies van de gehele tijdreeks 1990-2019 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 2020 worden in maart 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
NMVOS
Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Vluchtige organische stoffen ontstaan onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen en door verdamping van brandstoffen, koelmiddelen en ander chemische stoffen. Daarnaast onstaan VOS-emissies tijdens allerlei industriële processen. Vluchtige organische stoffen spelen een rol bij de vorming van smog en zijn soms kankerverwekkend.
CH4
Methaan (= aardgas).

CH4 ontstaat onder andere door onvolledige verbranding van brandstoffen, lekkage van het aardgasnet en door vergisting. Methaan is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
NH3
Ammoniak (NH3).

NH3 ontstaat vooral bij natuurlijke processen maar ook, in mindere mate, bij de verbranding van brandstoffen en bij industriële processen. De belangrijkste bron is natuurlijke mest. NH3 veroorzaakt verzuring van het milieu.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.