Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

Energiedragers Perioden Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) IJzer- en staalindustrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Chemie en farmaceutische industrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Non-ferrometalenindustrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Bouwmaterialenindustrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Transportmiddelenindustrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Metaalproducten en machine-industrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Voedings- en genotmiddelenindustrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Papier- en grafische industrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Houtindustrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Textiel-, kleding- en lederindustrie (PJ) Finaal verbruik Finaal energieverbruik Nijverheid (exclusief de energiesector) Overige industrie en onbekend (PJ)
Totaal energiedragers 2021** 31,4 294,8 10,4 22,0 4,1 21,7 79,4 . 3,3 4,1 13,2
Totaal kool en koolproducten 2021** 11,1 1,0 0,6 . 0,2
Steenkool en bruinkool 2021** 0,4 0,1 0,6 .
Totaal steenkool 2021** 0,4 0,0 0,6 .
Antraciet 2021** 0,0 .
Cokeskool 2021** 0,4 0,0 .
Ketelkolen 2021** 0,6 .
Bruinkool 2021** 0,0 .
Totaal koolproducten 2021** 10,7 1,0 . 0,2
Cokesovencokes 2021** 3,5 1,0 .
Bruinkoolbriketten 2021** . 0,2
Steenkoolbriketten 2021** .
Steenkoolteer 2021** .
Gasfabriekgas 2021** .
Cokesovengas 2021** 5,5 .
Hoogovengas 2021** 1,7 .
Totaal aardoliegrondstoffen en producten 2021** 0,2 105,5 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 . 0,0 0,0 0,1
Totaal aardoliegrondstoffen 2021** .
Ruwe aardolie 2021** .
Aardgascondensaat 2021** .
Additieven 2021**
Overige aardoliegrondstoffen 2021** .
Totaal aardolieproducten 2021** 0,2 105,5 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 . 0,0 0,0 0,1
Restgassen uit olie 2021** 103,6 . 0,0
Lpg 2021** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,1
Nafta 2021** .
Motorbenzine 2021** .
Jetfuel op benzinebasis 2021** .
Vliegtuigbenzine 2021** .
Vliegtuigkerosine 2021** .
Overige kerosine (petroleum) 2021** 0,0 0,0 .
Gas-, dieselolie en lichte stookolie 2021** 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 . 0,0 0,0
Zware stookolie 2021** .
Terpentine en speciale benzine 2021** .
Smeermiddelen 2021** .
Bitumen 2021** .
Minerale wassen 2021** .
Petroleumcokes 2021** 0,1 .
Overige aardolieproducten 2021** 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 . 0,0
Aardgas 2021** 10,2 67,3 2,7 16,5 1,9 10,3 40,9 . 0,6 2,3 4,8
Hernieuwbare energie 2021** 0,1 0,0 1,4 . 0,4 0,1
Waterkracht 2021**
Totaal windenergie 2021**
Windenergie op land 2021**
Windenergie op zee 2021**
Totaal zonne-energie 2021** .
Zonnewarmte 2021** .
Zonnestroom 2021**
Aardwarmte 2021** .
Omgevingsenergie 2021** .
Totaal biomassa 2021** 0,1 0,0 1,4 . 0,4 0,1
Hernieuwbaar huishoudelijk afval 2021** .
Vaste en vloeibare biomassa 2021** . . . . . . . . . . .
Biogas 2021** . . . . . . . . . . .
Elektriciteit 2021** 7,7 48,0 7,7 4,2 2,1 11,1 23,2 . 1,3 1,7 8,0
Warmte 2021** 2,2 73,8 0,0 0,1 0,1 0,1 13,2 . 0,9 0,1 0,0
Totaal overige energiedragers 2021** 0,0 .
Kernenergie 2021**
Niet biogeen huish. afval en reststoom 2021** .
Energie uit overige bronnen 2021** 0,0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aanbod, de omzetting en het verbruik van energie. Energie komt onder andere vrij bij de verbranding van bijvoorbeeld aardgas, aardolie, steenkool en biobrandstoffen. Energie kan ook worden verkregen uit elektriciteit of warmte of worden onttrokken aan de natuur, bijvoorbeeld windkracht of zonne-energie. In de energiestatistiek heten al deze bronnen waaruit energie kan worden gebruikt 'energiedragers'.

Het aanbod van energie wordt gevormd door de winning van energie, het saldo van in- en uitvoer en het saldo van de voorraadmutatie. Dit wordt ook wel het primair energieaanbod genoemd, omdat dit de hoeveelheid energie is die in het land beschikbaar is voor omzetting of verbruik.

Van de energieomzetting geeft de tabel zowel cijfers over de inzet van energiedragers voor omzetting (de hoeveelheid energie die is gebruikt om andere energiedragers van te maken), als over de productie van energie nà de omzetting (de hoeveelheid energie die is gemaakt uit andere energiedragers), als over het saldo van inzet en productie. Dit saldo van energieomzetting is te interpreteren als het verlies van energie bij de omzetting.

Vervolgens toont de energiebalans het finaal verbruik van energie, dit is het eindverbruik van energie. Eerst betreft dit het eigen verbruik en de distributieverliezen. Na aftrek van deze hoeveelheden blijft het finaal verbruik van energie-afnemers over. Dit bestaat uit het finaal energieverbruik en het niet-energetisch gebruik. Het finaal energieverbruik is de energie die energie-afnemers benutten voor energetische doeleinden. Het wordt gespecificeerd voor achtereenvolgens de nijverheid, het vervoer en de overige afnemers, uitgesplitst naar diverse subsectoren. De laatste vorm van energieverbruik is het niet-energetisch gebruik. Dit is het gebruiken van een energiedrager voor het maken van een product dat geen energiedrager is.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2019 zijn definitief. De cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 16 juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 april 2022:
Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 1 maart 2022:
Cijfers voor de jaren 1990 tot en met 2020 zijn gereviseerd. De belangrijkste wijziging is een andere wijze van weergeven van het eigen elektriciteitsverbruik van elektriciteitsproductie-installaties. Voorheen werd dit beschouwd als inzet elektriciteits-/wkk-omzetting. Vanaf heden wordt dit gezien als eigen verbruik, zoals ook gebruikelijk is in internationale energiestatistieken. Als gevolg daarvan neemt de inzet en het omzettingssaldo af en eigen verbruik toe, gemiddeld zo’n 15 PJ per jaar.
Het eigen verbruik van elektriciteitsproductie installaties is nu zichtbaar bij het nieuwe onderwerp ‘Eigen verbruik elektriciteits- en warmteproductie’.
Bij de vorige revisie van 2021 was voor de jaren 2015 t/m 2020 de nieuwe sector hoogovens geïntroduceerd welke de omzetting van cokesovencokes en cokeskolen in hoogovengas beschrijft die plaats vindt bij de productie van ruw ijzer uit ijzererts. Deze activiteit was voorheen onderdeel van de staalindustrie. Met deze revisie is de wijziging teruggelegd tot 1990.

Wijzigingen per 16 december 2021:
Cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn gereviseerd en de structuur van de tabel is aangepast. De belangrijkste punten van de revisie zijn de volgende :
Hoogovens zijn vanaf 2015 als aparte sector zichtbaar en niet meer onderdeel van ijzer- en staalindustrie, maar onderdeel van de energiesector. Als gevolg daarvan is het eigen verbruik van de energiesector voor die jaren ruim 10 PJ toegenomen en het finaal energieverbruik met ruim 10 PJ afgenomen. Het gaat dan om de energiedragers cokesovengas, hoogovengas, aardgas en elektriciteit. Een ander revisiepunt betreft het verschuiven de productie van overige olieproducten in de chemische industrie buiten de petrochemie naar winning (0,4 tot 4 PJ per jaar). Beide revisiepunten zijn bedoeld om nog vollediger de internationale afspraken over energiestatistieken te volgen. Daarnaast zijn voor 2015 t/m 2018 nog een aantal andere verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven meegenomen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: april volgend op het verslagjaar.
Nader voorlopige cijfers: juni/juli volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Finaal verbruik
Finaal energieverbruik
Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager.

Voorbeelden zijn het verbranden van aardgas in een warmteketel, het verbruik van elektriciteit door huishoudens en het verbruik van motorbrandstoffen voor vervoer.
Nijverheid (exclusief de energiesector)
Bedrijven binnen de sector nijverheid (exclusief de energiesector) in Nederland.
De sector nijverheid bestaat uit bedrijven binnen de delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid.

NB. De energie voor het bedrijfsvervoer buiten het eigen bedrijfsterrein wordt niet onder het energieverbruik van de nijverheid (exclusief de energiesector) gerekend.
IJzer- en staalindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
243 Overige eerste verwerking van staal
2451 Gieten van ijzer
2452 Gieten van staal
Chemie en farmaceutische industrie
Vervaardiging van chemische en farmaceutische grondstoffen en producten

Deze categorie is een samentelling van categorieën:
20 Vervaardiging van chemische producten
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
Non-ferrometalenindustrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
244 Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen
2453 Gieten van lichte metalen
2454 Gieten van overige non-ferrometalen
Bouwmaterialenindustrie
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
Deze afdeling omvat vervaardiging van glas, keramische producten, cement, kalk en gips, producten van beton, gips en cement, en natuursteenbewerking.
Transportmiddelenindustrie
Vervaardiging van transportmiddelen

Deze categorie is een samentelling van categorieën:
29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
30 Vervaardiging van overige transportmiddelen
Metaalproducten en machine-industrie
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur
28 Vervaardiging van overige machines en apparaten
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten

Deze categorie is een samentelling van categorieën:
10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
11 Vervaardiging van dranken
12 Vervaardiging van tabaksproducten
Papier- en grafische industrie
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren; drukkerijen en reproductie van opgenomen media

Deze categorie is een samentelling van categorieën:
17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Houtindustrie
Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Textiel-, kleding- en lederindustrie
Vervaardiging van textiel, kleding en lederwaren

Deze categorie is een samentelling van categorieën:
13 Vervaardiging van textiel
14 Vervaardiging van kleding
15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
Overige industrie en onbekend
Eenheden waarvan alleen bekend is dat ze in nijverheid (exclusief de energiesector) vallen.