Zorguitgaven; kerncijfers, 1998-2016

Zorguitgaven; kerncijfers, 1998-2016

Perioden Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Totaal zorg en welzijn (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Zorguitgaven, in werkelijke prijzen Beleid en beheer (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. Totaal gezondheidszorg, int.def. (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def. Beleid en beheer (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Uitgaven op grond van verplichte verzek. Totaal uitgaven ogv verpl. verz. (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Uitgaven op grond van verplichte verzek. Geneeskundige en langdurige zorg (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Uitgaven op grond van verplichte verzek. Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Uitgaven op grond van verplichte verzek. Beleid en beheer (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Aansluiting met Budgettair Kader Zorg Verschil met Budgettair Kader Zorg (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Aansluiting met Budgettair Kader Zorg Bruto Budgettair Kader Zorg (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Aansluiting met Budgettair Kader Zorg Verplichte eigen betalingen en overige (mln euro) Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ Aansluiting met Budgettair Kader Zorg Netto Budgettair Kader Zorg (mln euro) Kengetallen Uitgaven (in % van het bbp) Zorg en welzijn (%) Kengetallen Uitgaven (in % van het bbp) Gezondheidszorg internationale definitie (%) Kengetallen Uitgaven (per hoofd van de bevolking) Zorg en welzijn (euro) Kengetallen Uitgaven (per hoofd van de bevolking) Gezondheidszorg internationale definitie (euro)
1998 40.309 34.320 4.228 1.762 30.941 29.288 64 1.590 22.808 22.236 0 573 4.434 29.831 2.589 27.242 10,4 7,9 2.566 1.970
1999 43.388 36.656 4.858 1.873 33.030 31.270 72 1.688 24.015 23.419 0 595 5.254 31.784 2.515 29.269 10,5 8,0 2.744 2.089
2000 46.452 39.070 5.419 1.963 34.994 33.148 76 1.770 25.973 25.349 0 624 5.489 33.793 2.331 31.462 10,4 7,8 2.917 2.197
2001 52.010 43.813 6.069 2.128 39.033 37.025 85 1.923 29.089 28.406 5 678 6.057 37.601 2.455 35.146 10,9 8,2 3.241 2.433
2002 58.167 49.535 6.357 2.275 43.639 41.512 95 2.032 32.827 32.150 10 667 5.480 40.706 2.399 38.307 11,8 8,8 3.602 2.702
2003 62.556 53.484 6.724 2.348 46.678 44.478 105 2.095 35.577 34.861 20 696 5.718 43.668 2.373 41.295 12,3 9,2 3.855 2.877
2004 64.549 55.429 6.696 2.424 48.482 46.176 120 2.187 36.274 35.541 30 704 6.397 44.875 2.204 42.671 12,3 9,3 3.965 2.978
2005 67.151 57.452 6.900 2.799 50.581 47.910 134 2.536 37.758 36.951 50 756 4.913 46.506 3.835 42.671 12,3 9,3 4.115 3.099
2006 70.350 60.125 7.182 3.044 53.184 50.219 193 2.773 48.129 46.343 255 1.531 -3.653 48.323 3.847 44.476 12,1 9,2 4.304 3.254
2007 74.666 63.763 7.707 3.197 56.649 53.514 221 2.914 49.242 47.550 288 1.403 -1.930 50.977 3.665 47.312 12,2 9,2 4.558 3.458
2008 79.911 68.465 8.345 3.102 60.788 57.673 286 2.828 51.802 50.186 326 1.290 760 55.530 2.968 52.562 12,5 9,5 4.859 3.696
2009 84.177 71.625 9.420 3.131 63.213 60.053 334 2.825 54.820 53.253 367 1.200 1.493 59.335 3.022 56.313 13,6 10,2 5.092 3.824
2010 87.632 74.691 9.812 3.129 65.695 62.507 376 2.813 57.246 55.626 410 1.211 2.198 62.476 3.032 59.444 13,9 10,4 5.274 3.954
2011 89.676 76.489 9.901 3.286 67.639 64.297 385 2.957 58.640 56.891 426 1.323 2.672 64.481 3.170 61.312 13,9 10,5 5.372 4.052
2012 92.943 79.875 9.842 3.226 70.347 66.946 480 2.921 61.351 59.465 545 1.341 2.941 67.942 3.650 64.292 14,4 10,9 5.547 4.199
2013 93.099 80.405 9.402 3.292 71.133 67.655 493 2.985 62.327 60.441 500 1.387 1.910 68.818 4.581 64.237 14,3 10,9 5.540 4.233
2014 94.452 81.760 9.289 3.403 71.993 68.392 497 3.104 63.028 61.053 504 1.471 1.175 69.299 5.096 64.203 14,2 10,9 5.600 4.269
2015** 94.494 81.821 9.355 3.318 72.015 68.501 495 3.019 58.270 56.604 205 1.462 5.816 69.165 5.110 64.087 13,8 10,5 5.578 4.251
2016** 96.711 83.786 9.664 3.261 73.670 70.192 516 2.962 59.730 58.108 219 1.402 6.375 71.152 5.078 66.105 13,8 10,5 5.679 4.326
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg in werkelijke prijzen, waarbij vier benaderingen worden gepresenteerd:
1 De zorguitgaven zijn gebaseerd op de breedste benadering, waarbij alle activiteiten op het terrein van zorg, inclusief welzijn, worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
2 Uitgaven aan gezondheid waarbij de internationale definitie van het System of Health Accounts wordt gevolgd. Daarbij worden alle activiteiten opgesplitst in een deel dat bedoeld is voor gezondheid, en een deel dat daarbuiten valt en bijvoorbeeld sociale zorg omvat.
3 Zorguitgaven betaald uit verplichte verzekeringen. Dit is het deel van de zorguitgaven onder 1), maar dan betaald via de Zorgverzekering (vroeger door het Ziekenfonds), en de verzekering voor langdurige zorg, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (en vanaf 2015, de Wet langdurige zorg). De verplichting bestaat uit de verplichte deelname.
4 De zorguitgaven waar de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor verantwoordelijk is, het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Daarbij wordt de aansluiting op hoofdlijnen met de uitgaven onder 3) gegeven.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 en 2015 zijn nader voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze cijfers niet meer definitief gemaakt. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie van de zorgrekeningen is deze tabel opgevolgd door een nieuwe tabel 'Zorguitgaven; kerncijfers' (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Zorguitgaven, in werkelijke prijzen
Uitgaven aan geneeskundige zorg, langdurige zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang. Zorg omvat levering van diensten en goederen. De uitgaven zijn inclusief de geleverde zorg aan buitenlanders door Nederlandse zorgaanbieders. Uitgaven aan onderlinge leveringen tussen zorgaanbieders tellen niet mee, het gaat om de uiteindelijke (finale) uitgaven.
Zorguitgaven uitgedrukt in werkelijke prijzen geven aan hoe hoog de uitgaven zijn in prijzen van het betreffende jaar en geven de waardeontwikkeling weer.
Het gaat om uitgaven aan zorggoederen en -diensten door alle instellingen, praktijken en organisaties die die goederen en diensten leveren; ook aanbieders voor wie het niet hun belangrijkste werk is, tellen mee.
Totaal zorg en welzijn
Geneeskundige en langdurige zorg
Totaal uitgaven aan aanbieders geneeskundige en langdurige zorg
Geneeskundige zorg: Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.
Langdurige zorg: Aanbieders van behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en opvang voor patiënten die langdurig afhankelijk zijn van die zorgdiensten. Omvat onder meer Verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg.
Instellingen voor Geestelijke GezondheidsZorg leveren zowel geneeskundige als langdurige zorg.
Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Totaal uitgaven aan aanbieders van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang
Omvat
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleid en beheer
Omvat de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de WLZ/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.
Uitgaven voor gezondheidszorg, int. def.
Uitgaven voor gezondheidszorg, internationale definitie
Alle activiteiten met als hoofddoel verbetering, handhaving en het voorkómen van verslechtering van de gezondheid van personen, en het beperken van de gevolgen van slechte gezondheid door toepassing van gekwalificeerde kennis van gezondheid. Gezondheidszorg omvat de volgende groepen van activiteiten, (waarbij het gebruik van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten zoals ambulancevervoer is inbegrepen):
- Gezondheidsbevordering en preventie;
- Diagnose, behandeling, genezing en revalidatie van ziekte;
- Zorg voor chronisch zieken;
- Zorg voor personen met gezondheidsbeperkingen of handicaps;
- Palliatieve zorg;
- Het verzorgen van volksgezondheidsprogramma's;
- Bestuur en beheer van de gezondheidszorg en van haar financiering;

De uitgaven voor gezondheidszorg zijn de uiteindelijke (finale) uitgaven aan gezondheidszorg die ingezetenen van Nederland, ruwweg de bevolking in Nederland, gebruiken. Dit geldt ongeacht waar deze consumptie plaats vindt. Dat betekent dat invoer (het gebruik van gezondheidszorg in het buitenland door Nederlandse ingezetenen) meetelt en uitvoer (het gebruik van gezondheidszorg in Nederland door buitenlanders) niet.
Totaal gezondheidszorg, int.def.
Totaal uitgaven voor gezondheidszorg, internationale definitie
Geneeskundige en langdurige zorg
Totaal aanbieders geneeskundige en langdurige zorg
Geneeskundige zorg: Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.
Langdurige zorg: Aanbieders van behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en opvang voor patiënten die langdurig afhankelijk zijn van die zorgdiensten. Omvat onder meer Verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg.
Instellingen voor Geestelijke GezondheidsZorg leveren zowel geneeskundige als langdurige zorg.
Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Totaal uitgaven aan aanbieders van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang
Omvat
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleid en beheer
Omvat de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de WLZ/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.
Uitgaven verplichte verzekeringen en BKZ
Uitgaven op grond van verplichte verzekeringen en op grond van het Budgettair Kader Zorg (BKZ)
Uitgaven op grond van verplichte verzek.
Uitgaven op grond van verplichte verzekeringen
Uitgaven op grond van Zorgverzekeringswet (vanaf 2006), Ziekenfondswet (tot en met 2005), Wet langdurige zorg (vanaf 2015), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (tot en met 2014). Omvat niet de eigen betalingen.
Totaal uitgaven ogv verpl. verz.
Totaal uitgaven op grond van verplichte verzekeringen
Omvat niet de eigen betalingen.
Geneeskundige en langdurige zorg
Totaal aanbieders geneeskundige en langdurige zorg
Geneeskundige zorg: Aanbieders van preventieve en acute medische zorg en onderzoek ter handhaving en herstel van de gezondheid van mensen. Omvat tevens de levering van genees- en hulpmiddelen en van ondersteunende diensten.
Langdurige zorg: Aanbieders van behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en opvang voor patiënten die langdurig afhankelijk zijn van die zorgdiensten. Omvat onder meer Verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg.
Instellingen voor Geestelijke GezondheidsZorg leveren zowel geneeskundige als langdurige zorg.
Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang
Totaal uitgaven aan aanbieders van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang
Omvat
Verstrekkers van kinderopvang;
Verstrekkers van jeugdzorg;
Internaten;
Sociaal-cultureel werk;
Verstrekkers van overige welzijn en maatschappelijke diensten (omvat onder meer instellingen voor maatschappelijk werk en opvanghuizen).
Beleid en beheer
Omvat de uitvoeringskosten van de zorgverzekeraars, de uitvoeringsorganisaties van de zorgverzekering en de WLZ/ AWBZ, de overheid, en fondsen op het terrein van de zorg.
Aansluiting met Budgettair Kader Zorg
Overzicht van de verschillen tussen de uitgaven betaald uit verplichte verzekeringen en de uitgaven waar de Rijksoverheid voor verantwoordelijk is.
Het Budgettair Kader Zorg is het uitgavenplafond waarin de maximale zorguitgaven zijn vastgelegd, die jaarlijks gedurende de kabinetsperiode mogen worden gedaan.
De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (tot en met 2014 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Daarnaast hoort een deel van de begrotingsuitgaven ook tot het BKZ.
Verschil met Budgettair Kader Zorg
Het verschil tussen de uitgaven aan zorg en welzijn op grond van verplichte verzekeringen en het netto Budgettair Kader Zorg.
Vanaf 2006 bestaat het verschil uit het saldo van
- het uit de begroting gefinancierde deel van het BKZ (ondermeer uitgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning en vanaf 2015 Jeugdwet) en
- de kosten van beheer van de zorgverzekeraars (geen onderdeel van het BKZ).

Bruto Budgettair Kader Zorg
Het uitgavenplafond waarin de maximale zorguitgaven zijn vastgelegd, die jaarlijks gedurende de kabinetsperiode mogen worden gedaan.
De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (tot en met 2014 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).
Daarnaast hoort een deel van de begrotingsuitgaven ook tot het BKZ:
- een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen
- de uitgaven van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
- de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland.
- het geld dat via het Gemeentefonds wordt uitgekeerd aan gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet.
Het verplicht eigen risico en de eigen bijdragen worden samen gerekend als niet-belastingontvangsten. De bruto-BKZ-uitgaven minus deze niet-belastingontvangsten vormen de netto-BKZ-uitgaven. Het Budgettair Kader Zorg is het kader voor de netto-BKZ-uitgaven.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Verplichte eigen betalingen en overige
Omvat het verplicht eigen risico en de verplichte eigen bijdragen, en de ontvangsten op de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Netto Budgettair Kader Zorg
De bruto uitgaven Budgettair Kader Zorg minus de verplichte eigen betalingen (eigen risico en eigen bijdragen), en overige ontvangsten op de begroting vormen de netto uitgaven Budgettair Kader Zorg.
Het Budgettair Kader Zorg vormt het kader voor de netto BKZ uitgaven.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kengetallen
Uitgaven (in % van het bbp)
Uitgaven als percentage van het bruto binnenlands product
Zorg en welzijn
Gezondheidszorg internationale definitie
Uitgaven (per hoofd van de bevolking)
Zorg en welzijn
Gezondheidszorg internationale definitie