Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; kenmerken, regio, 2015-2017

Jongeren met jeugdzorgcombinaties in natura; kenmerken, regio, 2015-2017

Persoonskenmerken Regio's Perioden Totaal jongeren met jeugdzorg in natura (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv) Totaal jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv) Alleen jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv) JHzv en jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv) JHzv en jeugdbescherming (JB) (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv) JHzv en jeugdreclassering (JR) (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv) JHzv en JB en JR (aantal) Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv) JHzv en andere jeugdzorg (aantal) Jeugdhulp met verblijf (JHmv) Totaal jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulp met verblijf (JHmv) Alleen jeugdhulp met verblijf (aantal) Jeugdhulp met verblijf (JHmv) JHmv en Jeugdhulp zonder verblijf (aantal) Jeugdhulp met verblijf (JHmv) JHmv en jeugdbescherming (JB) (aantal) Jeugdhulp met verblijf (JHmv) JHmv en jeugdreclassering (JR) (aantal) Jeugdhulp met verblijf (JHmv) JHmv en JB en JR (aantal) Jeugdhulp met verblijf (JHmv) JHmv en andere jeugdzorg (aantal) Jeugdbescherming (JB) Totaal jeugdbescherming (aantal) Jeugdbescherming (JB) Alleen jeugdbescherming (aantal) Jeugdbescherming (JB) JB en jeugdhulp (aantal) Jeugdbescherming (JB) JB en jeugdreclassering (JR) (aantal) Jeugdbescherming (JB) JB en jeugdhulp en JR (aantal) Jeugdbescherming (JB) JB en andere jeugdzorg (aantal) Jeugdreclassering (JR) Totaal jeugdreclassering (aantal) Jeugdreclassering (JR) Alleen jeugdreclassering (aantal) Jeugdreclassering (JR) JR en jeugdhulp (aantal) Jeugdreclassering (JR) JR en jeugdbescherming (JB) (aantal) Jeugdreclassering (JR) JR en jeugdhulp en JB (aantal) Jeugdreclassering (JR) JR en andere jeugdzorg (aantal)
Totaal Nederland 2017 412.265 379.790 339.065 14.710 11.110 2.975 480 11.450 46.185 10.355 14.710 9.130 315 220 11.450 39.455 7.475 30.520 215 1.235 . 10.135 4.755 3.930 215 1.235 .
Geslacht: mannen Nederland 2017 237.660 219.315 196.050 8.330 6.000 2.370 350 6.215 25.045 5.625 8.330 4.460 250 165 6.215 20.695 3.850 15.775 160 915 . 8.030 3.840 3.120 160 915 .
Geslacht: vrouwen Nederland 2017 174.600 160.475 143.010 6.385 5.105 605 135 5.240 21.140 4.725 6.385 4.670 70 55 5.240 18.760 3.630 14.745 60 325 . 2.105 915 805 60 325 .
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Nederland 2017 28.630 24.780 21.905 560 1.370 . . 945 3.915 865 560 1.545 . . 945 5.295 1.440 3.860 . . . . . . . . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Nederland 2017 202.610 192.525 177.385 5.060 5.830 . . 4.250 16.010 3.155 5.060 3.545 . . 4.250 17.010 3.390 13.625 . . . . . . . . .
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Nederland 2017 165.760 151.260 129.830 8.620 3.910 2.260 480 6.165 24.175 4.960 8.620 4.045 170 220 6.165 17.145 2.650 13.040 215 1.235 . 6.655 2.235 2.970 215 1.235 .
Leeftijd: 18 tot 23 jaar Nederland 2017 15.265 11.225 9.940 475 . 715 . 95 2.085 1.370 475 . 150 . 95 3.480 2.520 960 . . .
Migratieachtergrond: Nederland Nederland 2017 307.925 287.795 259.825 11.175 7.730 1.415 215 7.430 32.000 7.230 11.175 5.890 170 100 7.430 25.720 4.640 20.435 85 560 . 4.620 2.020 1.955 85 560 .
Migratieachtergrond: met migratieacht... Nederland 2017 104.335 92.000 79.240 3.535 3.380 1.560 270 4.020 14.190 3.120 3.535 3.245 150 120 4.020 13.735 2.840 10.090 135 675 . 5.515 2.735 1.975 135 675 .
Migratieachtergrond: westers Nederland 2017 30.660 27.580 24.140 1.035 1.005 245 45 1.105 3.905 805 1.035 920 20 20 1.105 3.920 845 2.910 40 125 . 925 435 325 40 125 .
Migratieachtergrond: niet-westers Nederland 2017 73.675 64.420 55.095 2.500 2.375 1.310 225 2.915 10.285 2.315 2.500 2.325 130 100 2.915 9.815 1.995 7.180 90 550 . 4.590 2.300 1.650 90 550 .
Positie: kind in eenouderhuishouden Nederland 2017 114.610 104.045 88.775 4.210 6.980 1.510 270 2.300 10.685 2.735 4.210 1.325 80 30 2.300 15.100 4.255 10.305 120 415 . 4.325 2.015 1.775 120 415 .
Positie: thuiswonend kind bij paar Nederland 2017 261.640 253.335 241.540 6.415 2.975 1.155 135 1.110 11.820 3.555 6.415 685 35 15 1.110 6.870 2.020 4.590 50 205 . 3.515 1.940 1.315 50 205 .
Positie: overig lid Nederland 2017 36.010 22.410 8.745 4.085 1.155 310 75 8.040 23.685 4.060 4.085 7.125 200 175 8.040 17.485 1.200 15.625 45 620 . 2.300 800 835 45 620 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft het aantal verschillende soorten jeugdzorg die jongeren in de verslagperiode hebben ontvangen. Hierbij kunnen de verschillende jeugdzorgsoorten zowel gelijktijdig als na elkaar hebben plaatsgevonden. De personen kunnen per combinatie van jeugdzorgtypen worden uitgesplitst naar persoonskenmerken en regio van de verantwoordelijke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel Jeugd.

De optelling van het aantal jongeren over meerdere vormen van jeugdzorg binnen een (sub)totaal kan groter zijn dan het (sub)totaal zelf. Een jongere kan namelijk meerdere trajecten hebben met verschillende vormen van jeugdzorg, maar bij elke zorgvorm of (sub)totaal telt een jongere maar één keer mee.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2017

In paragraaf 4 staat meer informatie over zaken die invloed hebben op de vergelijkbaarheid in de tijd van de cijfers in deze tabel.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Nieuwe cijfers worden niet meer toegevoegd wegens stopzetting van deze tabel.

Wijzigingen per 7 november 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 oktober 2018:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties voor 'Positie in het huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 30 april 2018:
- Op de classificatie 'huishouden' na zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.

Wijzigingen per 23 juni 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio's zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen 'pleegzorg' en 'ambulante hulp in het netwerk van de jongere' zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. De tabel wordt grotendeels opgevolgd door tabel 'Jongeren met één of meerdere vormen van Jeugdzorg; volume'. Zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal jongeren met jeugdzorg in natura
Personen tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode gebruik gemaakt hebben van jeugdhulp in natura (dus zonder PGB), jeugdbescherming of jeugdreclassering. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.

Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.

Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.
Jeugdhulp zonder verblijf (JHzv)
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis. In ieder geval formeel. Het kan zijn dat de jongere bij opa en oma slaapt of bij iemand anders, echter dit is dan niet formeel zo geregeld.
Totaal jeugdhulp zonder verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen.
Alleen jeugdhulp zonder verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHzv en jeugdhulp met verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp met verblijf en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHzv en jeugdbescherming (JB)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHzv en jeugdreclassering (JR)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdreclassering en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHzv en JB en JR
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en tenminste een dag jeugdreclassering en geen vorm van jeugdhulp met verblijf.
JHzv en andere jeugdzorg
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp met verblijf en tenminste een dag jeugdbescherming of jeugdreclassering of beiden.
Jeugdhulp met verblijf (JHmv)
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
Totaal jeugdhulp met verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen.
Alleen jeugdhulp met verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHmv en Jeugdhulp zonder verblijf
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHmv en jeugdbescherming (JB)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHmv en jeugdreclassering (JR)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdreclassering en geen andere vorm van jeugdzorg.
JHmv en JB en JR
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en tenminste een dag jeugdreclassering en geen vorm van jeugdhulp zonder verblijf.
JHmv en andere jeugdzorg
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdhulp met verblijf ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp zonder verblijf en tenminste een dag jeugdbescherming of jeugdreclassering of beiden.
Jeugdbescherming (JB)
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.
Totaal jeugdbescherming
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen.
Alleen jeugdbescherming
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en geen andere vorm van jeugdzorg.
JB en jeugdhulp
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en geen vorm van jeugdreclassering.
JB en jeugdreclassering (JR)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en tenminste een dag jeugdreclassering en geen jeugdhulp.
JB en jeugdhulp en JR
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en tenminste een dag jeugdreclassering.
JB en andere jeugdzorg
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdbescherming ontvangen en meerdere andere vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. In een combinatie die hierboven niet beschreven is.
Jeugdreclassering (JR)
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Totaal jeugdreclassering
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen.
Alleen jeugdreclassering
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en geen andere vorm van jeugdzorg.
JR en jeugdhulp
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en geen vorm van jeugdbescherming.
JR en jeugdbescherming (JB)
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en tenminste een dag jeugdbescherming en geen jeugdhulp.
JR en jeugdhulp en JB
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en tenminste een dag jeugdhulp en tenminste een dag jeugdbescherming.
JR en andere jeugdzorg
De jongere heeft in de verslagperiode tenminste een dag jeugdreclassering ontvangen en meerdere andere vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering. In een combinatie die hierboven niet beschreven is.