Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Werkzame personen Perioden Milieu-investeringen Afval (mln euro) Milieukosten Kosten eigen milieuactiviteiten Lucht en energie Totaal Afvoer afval luchtzuiveringsinstallaties (mln euro) Milieukosten Kosten eigen milieuactiviteiten Lucht en energie Lucht Afvoer afval luchtzuiveringsinstallaties (mln euro) Milieukosten Kosten eigen milieuactiviteiten Afval Totaal kosten (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten Afvoer van afvalstoffen Totaal afvoer van afvalstoffen (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten Afvoer van afvalstoffen Gevaarlijk afval (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten Afvoer van afvalstoffen Overig vast afval (mln euro) Milieukosten Netto milieulasten Afval (mln euro)
E Waterbedrijven en afvalbeheer 10 en meer werknemers 2020 . . . . . . 3 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 10 tot 50 werknemers 2020 0 0 0 0 . . . 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 50 tot 200 werknemers 2020 . . . . . . . 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 200 en meer werknemers 2020 0 0 0 0 . . 3 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de milieukosten en milieu-investeringen door bedrijven (met 10 of meer werknemers) en de netto milieulasten van deze bedrijven in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De netto milieulasten geven de financiële lasten van het bedrijfsleven weer, als gevolg van de zorg voor het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012 (voor de bedrijvenindeling SBI 2008).

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2020 zijn definitief.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 11 oktober 2022:
- Definitieve cijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2021 komen in het 3e kwartaal van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen.
Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het primaire motief om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen en die zichzelf niet binnen drie jaar terugverdienen.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.
Milieukosten
Alle jaarlijkse kosten van activiteiten die bescherming, herstel of verbetering van het milieu beogen.

Milieukosten zijn te verdelen in eigen kosten en betaalde overdrachten. De eigen kosten bestaan uit de berekende kapitaallasten (rente en afschrijvingen van milieu-investeringen) en overige kosten. De overdrachten bestaan vooral uit heffingen en uitbestede diensten.
Kosten eigen milieuactiviteiten
Het totaal van de milieukosten van milieuactiviteiten (activiteiten in eigen beheer). Deze kosten worden gevormd door de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de in het verleden gedane milieu-investeringen en overige kosten.
Lucht en energie
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken en milieuactiviteiten die als doel hebben de reductie van energieverbruik en de opwekking van hernieuwbare energie.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen;
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke;
- warmtekrachtinstallaties, brandstofcellen, warmtepompen;
- zonnepanelen en –collectoren;
- windmolens;
- benutten van bodemenergie/warmte-koude opslag (WKO) of buitenluchtwarmte;
- installaties voor energie-opwekking uit biomassa en waterkracht.
Totaal
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen;
- isolatie van gebouwen en installaties;
- installaties voor warmteterugwinning en dergelijke.
Afvoer afval luchtzuiveringsinstallaties
De kosten voor het afvoeren van afval afkomstig van luchtzuiveringsinstallaties.

Dit afval ondergaat geen milieubewerking meer. Deze kostenpost betreft voornamelijk transportkosten (door de industrie, dus geen uitbestede milieudienst) en wordt daarom tot de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten gerekend.
Lucht
Milieuactiviteiten om luchtverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- installaties e.d. om afvalgassen te zuiveren, te beperken of te voorkomen;
- voorzieningen die zorgen voor een betere verspreiding van luchtverontreinigende stoffen in de atmosfeer (bijv. verhoging van bestaande schoorstenen);
- fakkelsystemen;
- apparatuur voor emissie-, stank- en concentratiemetingen buiten gebouwen.
Afvoer afval luchtzuiveringsinstallaties
De kosten voor het afvoeren van afval afkomstig van luchtzuiveringsinstallaties.

Dit afval ondergaat geen milieubewerking meer. Deze kostenpost betreft voornamelijk transportkosten (door de industrie, dus geen uitbestede milieudienst) en wordt daarom tot de milieukosten van de eigen milieuactiviteiten gerekend.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.
Totaal kosten
Betaalde overdrachten
Betaalde overdrachten zijn heffingen en betalingen voor uitbestede milieuactiviteiten. Hieronder vallen milieuheffingen en -leges, betalingen aan derden voor de afvoer van afvalstoffen en overige betalingen voor aan derden uitbestede milieuactiviteiten. De kosten voor de ‘leges voor milieuvergunningen’ worden vanaf 2015 niet meer waargenomen.
Afvoer van afvalstoffen
Betalingen aan derden voor de afvoer en/of verwerking van afvalstoffen:
- gevaarlijk afval;
- slib en mest;
- radioactief afval;
- overig afval (inclusief kantoor- en kantine-afval).

Inbegrepen zijn de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht. Niet meegenomen zijn de betalingen aan derden voor de afvoer van waterzuiveringsslib en afval afkomstig van luchtzuiveringsinstallaties.
Deze worden toegerekend aan de kosten van eigen milieuactiviteiten bij achtereenvolgens het compartiment water en lucht.
Eventuele opbrengsten voor verkocht afval (bijvoorbeeld oud papier of metaal) zijn niet in mindering gebracht.
Totaal afvoer van afvalstoffen
Gevaarlijk afval
Betalingen aan derden voor de afvoer en/of verwerking van gevaarlijk afval.
Overig vast afval
Betalingen aan derden voor de afvoer en/of verwerking van overig vast afval:
- slib en mest;
- radioactief afval;
- overig afval (inclusief kantoor- en kantine-afval).
Netto milieulasten
De som van de jaarlijkse nettokosten van eigen milieumaatregelen, vermeerderd met betaalde heffingen, subsidies en betalingen voor milieudiensten, verminderd met de ontvangen heffingen, subsidies en ontvangsten voor milieudiensten.

De netto milieulasten geven de totale financiële lasten weer die het bedrijfsleven als gevolg van de zorg voor het milieu ondervindt.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.