Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Perioden Milieu-investeringen per compartiment Afval (mln euro)
2021* 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft kerncijfers over de milieu-investeringen en de milieulasten door bedrijven (met 10 of meer werknemers) in de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening en waterwinning.
Het begrip 'milieu', zoals in deze tabel gebruikt, omvat het leefklimaat buiten het bedrijfsterrein met inbegrip van het bodemklimaat of de bodem onder dat terrein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers voor de jaren 2012-2020 zijn definitief en de cijfers voor het jaar 2021 voorlopig.
Definitieve cijfers worden alleen nog herzien als mocht blijken dat aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Wijzigingen per 11 oktober 2022:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers en er zijn voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve uitkomsten over 2021 en voorlopige uitkomsten over 2022 komen in het 3e kwartaal van 2023 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen per compartiment
De milieu-investeringen onderverdeeld per milieucompartiment.
Afval
Milieuactiviteiten om afvalverontreiniging te voorkomen of te beperken.
Voorbeelden:
- Voorzieningen voor opslag, transport en behandeling van afval in eigen beheer, bijv. eigen containers en voertuigen;
- voorzieningen die afval sorteren, scheiden, comprimeren, composteren, vergisten;
- toepassing van duurdere (productie)processen en dergelijke.