AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarlijkse gegevens betreffende nagecalculeerde uitgaven en volume van de langdurige zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tot 2015) en vanaf 2015 ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten.
De uitgaven dekken het volledige budget van de AWBZ/Wlz-zorg in natura. Het volume betreft alleen zorg waarvan het volume rechtstreeks meetbaar is.

De cijfers zijn gebaseerd op productie-afspraken en nacalculaties. De nacalculaties betreffen gerealiseerde AWBZ/Wlz-zorguitgaven en -volume die na controle vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gebaseerd zijn op gegevens die door zorginstellingen en zorgkantoren zijn goedgekeurd. De productie-afspraken betreffen de voorlopige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over de te leveren AWBZ/Wlz-zorg in natura.

In de tabel wordt een onderscheid gemaakt naar intramurale zorg, extramurale zorg en overige zorg. Bij intramurale zorg worden zgn. zorgzwaartepakketten gehanteerd en bij de extramurale zorg zgn. functies. De cijfers worden uitgesplitst naar zorgsector.

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een ander deel wordt vanaf 2015 gefinancierd uit de volgende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de 'Extramurale zorg', 'Zorgzwaartepakketten (Zzp's) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) C Beschermd wonen' en 'Volledig pakket thuis (Vpt) GGZ'. Hierdoor is in de tabel een trendbreuk zichtbaar in 2015. De cijfers die in deze tabel gepubliceerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven en volume die onder de Wlz vallen.

Gegevens beschikbaar vanaf 2010

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 op basis van nacalculatie zijn nader voorlopig. De overige jaarcijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juni 2020:
De volgende uitgaven- en volume-cijfers zijn toegevoegd:
- de definitieve cijfers op basis van nacalculatie van het verslagjaar 2016;
- de nader voorlopige cijfers op basis van nacalculatie van het verslagjaar 2017.

Met ingang van 2016 zijn uitgaven 'Waardigheid en Trots' en met ingang van 2017 zijn uitgaven 'Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen' toegevoegd. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2017 worden in het 2e kwartaal van 2021 gepubliceerd.
Met ingang van 2018 is de bekostigingscyclus Wlz gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op totale productie. Nacalculatie door de NZa vindt dan niet meer plaats op het niveau van afzonderlijke prestaties. Deze tabel wordt daarom vanaf verslagjaar 2018 stopgezet. De cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura vanaf verslagjaar 2018 worden gepubliceerd in StatLinetabellen op de Monitor Langdurige Zorg op basis van declaraties afkomstig van het Zorginstituut en Vektis (zie paragraaf 3 voor een link).

Toelichting onderwerpen

Uitgaven (in euro's)
Intramurale zorg
Zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen.
Er is sprake van intramurale zorg als de cliënt minimaal 4 etmalen per week in de instelling verblijft.
Ook de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen onder intramurale zorg; de overige functies van kort verblijf zijn opgenomen bij extramurale zorg.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term 'intramurale zorg' bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ/Wlz-zorg. Binnen deze tabel wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume.
Zorgzwaartepakketten (zzp's)
Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen intramurale AWBZ/Wlz-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan.
De indicatiestelling voor AWBZ-zorg met verblijf door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gebeurde van 1 juli 2007 tot 1 januari 2015 in de vorm van zzp's en sinds 1 januari 2015 voor de Wlz-zorg in de vorm van zorgprofielen.
Het CAK hanteert zzp's bij het registreren van het gebruik van intramurale AWBZ/Wlz-zorg.
Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp's als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ/Wlz-zorg worden onderscheiden.
Er zijn zzp's voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp's gehanteerd.
Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een AWBZ/Wlz-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.
zzp Gehandicaptenzorg
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Gehandicaptenzorg.

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Op 1 januari 2017 is het experiment Persoonsvolgende bekostiging in de Wlz van start gegaan. Het experiment heeft een looptijd van twee jaar. In regio Rotterdam gaat het om de gehandicaptenzorg, in regio Zuid-Limburg om Verpleging en Verzorging.
De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. De geleverde Wlz-zorg binnen het experiment wordt vergoed tegen een vast tarief. Hiervoor worden geen productie-afspraken gemaakt.
In deze StatLinetabel zijn de totale uitgaven 2017 op basis van afspraken daarom exclusief de binnen het experiment Persoonsvolgende bekostiging geleverde zorg.
Normatieve huisvestingscomponent (nhc)
Opslag voor kapitaallasten die verwerkt is in het zzp-tarief. De nhc is alleen van toepassing op de intramurale zorg.
Het systeem van de nhc wordt geleidelijk ingevoerd vanaf 1 januari 2012. Dit betekent dat zorgaanbieders elk jaar een steeds groter deel van de kapitaalslasten vergoed krijgen door middel van de nhc-regeling. Met ingang van 2018 zullen alle kapitaallasten vergoed worden met deze opslag. Tot die tijd ontvangen zorgaanbieders voor het overige deel van de kapitaallasten een aparte vergoeding.
Bij de extramurale zorg is een vergoeding voor de kapitaallasten al sinds 2007 verwerkt in de tarieven voor zorgprestaties.

nhc Gehandicaptenzorg
Normatieve huisvestingscomponent (nhc) Gehandicaptenzorg.

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Normatieve inventariscomponent (nic)
De normatieve inventariscomponent (nic) is een productiegebonden normatieve vergoeding voor investeringen in inventaris. Deze normatieve vergoeding bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die voldoende is om, over de gehele levenscyclus van inventaris, de rente en afschrijvingskosten bij een bezettingspercentage van 97% en bij een vastgestelde investeringsnorm te dekken.

Het systeem van de nic wordt geleidelijk ingevoerd vanaf 1 januari 2015. Dit betekent dat zorgaanbieders elk jaar een steeds groter deel van de inventarislasten vergoed krijgen door middel van de nic-regeling. Met ingang van 2018 vindt de vergoeding voor inventaris volledig plaats via de nic. Tot die tijd ontvangen zorgaanbieders voor het overige deel van de inventarislasten een aparte vergoeding via het budget.

De nic is alleen van toepassing op de intramurale zorg.

Inventaris zijn roerende medische en andere zaken die in en om het gebouw aanwezig zijn. Onder inventaris wordt ook computerapparatuur en computerprogrammatuur begrepen. Vervoermiddelen zijn geen inventaris.


nic Gehandicaptenzorg
Normatieve inventariscomponent Gehandicaptenzorg.

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Extramurale zorg
Zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Dit betreft zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt aan huis levert. Het kan gaan om zorg voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap, mensen met langdurige psychische problemen of mensen die tijdelijk zorg nodig hebben.
Ook de 'overige functies' van kort verblijf zijn opgenomen onder extramurale zorg; de verblijfscomponent van kort verblijf is opgenomen bij intramurale zorg.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert de term 'extramurale zorg' bij de prestatiebeschrijvingen in haar beleidsregels over de bekostiging van AWBZ/Wlz-zorg. Binnen deze tabel wordt deze term daarom gebruikt bij de indeling van de nagecalculeerde uitgaven en volume.

Dagactiviteit
Dagactiviteit is een zinvolle besteding van de dag voor ouderen, mensen met een handicap of mensen met psychiatrische problemen. Vervoer is medisch noodzakelijk vervoer van en naar dagactiviteit. Dit is uitsluitend dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar wel in een instelling hun dagactiviteit krijgen.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg
Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Overige zorg
Volledig pakket thuis (vpt)
Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie 'zorg met verblijf' thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.
vpt Gehandicaptenzorg
Volledig pakket thuis Gehandicaptenzorg.

Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Volume (dagen, dagdelen, uren)
Zorgzwaartepakketten (dagen)
Bepaalde soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen intramurale AWBZ/Wlz-zorg. De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet alles zelf kan.
De indicatiestelling voor AWBZ-zorg met verblijf door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) gebeurde van 1 juli 2007 tot 1 januari 2015 in de vorm van zzp's en sinds 1 januari 2015 voor Wlz-zorg in de vorm van zorgprofielen.
Het CAK hanteert zzp's bij het registreren van het gebruik van intramurale AWBZ/Wlz-zorg.
Het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteren zzp's als zorgprestaties die bij de bekostiging van intramurale AWBZ/Wlz-zorg worden onderscheiden.
Er zijn zzp's voor de sectoren Verpleging en Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp's gehanteerd.
Een zzp-dag is iedere dag waarop een bij een AWBZ/Wlz-zorginstelling ingeschreven bewoner op een plaats binnen de instelling aanwezig is. Een dag waarop een bewoner tijdelijk afwezig is en een dag waarop een plaats leeg is als gevolg van overlijden of verhuizing van de bewoner wordt niet meegeteld. Deze afwezigheidsdagen en mutatiedagen worden meegeteld bij de overige intramurale basisprestaties.
zzp Gehandicaptenzorg
Totaal zorgzwaartepakket (zzp) Gehandicaptenzorg (GHZ).

Zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Op 1 januari 2017 is het experiment Persoonsvolgende bekostiging in de Wlz van start gegaan. Het experiment heeft een looptijd van twee jaar. In regio Rotterdam gaat het om de gehandicaptenzorg, in regio Zuid-Limburg om Verpleging en Verzorging.
De cliënt krijgt in het experiment meer vrijheid bij het kiezen van een aanbieder en krijgt meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. De geleverde Wlz-zorg binnen het experiment wordt vergoed tegen een vast tarief. Hiervoor worden geen productie-afspraken gemaakt.
In deze StatLinetabel zijn de totale uitgaven en het totaal aantal dagen zorgzwaartepakketten 2017 op basis van afspraken daarom exclusief de binnen het experiment Persoonsvolgende bekostiging geleverde zorg.
Dagactiviteit VV en GHZ (dagdelen)
Dagactiviteit Verpleging en verzorging (VV) en Gehandicaptenzorg (GHZ).

Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit VV en GHZ betreft dagactiviteit in het kader van Verpleging en verzorging (VV), oftewel zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen door bijvoorbeeld de thuiszorg of verzorgingshuizen en verpleeghuizen, en Gehandicaptenzorg (GHZ), oftewel zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg
Dagactiviteit omvat een zinvolle besteding van de dag in groepsverband voor ouderen, chronisch zieken, mensen met een handicap of mensen met langdurige psychische problemen. Er zijn verschillende vormen van dagactiviteit. Bijvoorbeeld het uitvoeren van hobby's en klussen of het werken in een kantine.
Dagactiviteit (dat valt onder extramurale zorg) betreft dagactiviteit voor mensen die niet in een instelling verblijven, maar die hun dagactiviteit veelal wel in een instelling (oftewel buiten hun woonomgeving) krijgen.
Dagactiviteit betreft zorgprestaties gekoppeld aan de functies begeleiding in groepsverband of behandeling in groepsverband.
Dagactiviteit Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.
Volledig pakket thuis (dagen)
Met deze regeling kunnen mensen met de indicatie 'zorg met verblijf' thuis blijven wonen. Ze kunnen dan thuis de zorg krijgen die ze anders in een instelling zouden krijgen.
vpt Gehandicaptenzorg
Volledig pakket thuis Gehandicaptenzorg.

Gehandicaptenzorg betreft zorg voor personen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.