Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Tabeltoelichting


De fysieke aardgas- en aardoliereserves in deze tabel sluiten aan bij standen zoals opgenomen in het Jaarverslag Delfstoffen en aardwarmte in Nederland dat wordt samengesteld door TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2018 heeft een forse herwaardering van de fysieke gasvoorraden in het Groningenveld plaatsgevonden.

De reserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardgas en aardolie die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is. De beginstand van de reserves is 1 januari en de eindstand is 31 december. Definities en cijfers zijn conform het Petroleum Resource Management Systeem dat sinds 2013 door TNO wordt gehanteerd.
Vanwege aansluiting op conventies in de delfstoffenwinning wordt gesproken over reserves in plaats van voorraden zoals in het TNO rapport.

De tabel maakt deel uit van de milieurekeningen. De milieurekeningen kwantificeren de relatie tussen economie en milieu. Om tot een consistente statistische beschrijving te komen van deze relatie sluiten de milieurekeningen aan op de classificaties en definities van de nationale rekeningen. Hierdoor wijken milieucijfers uit de milieurekeningen in een aantal gevallen af van de milieucijfers elders op CBS-website.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987

Status van de cijfers:
De cijfers van het laatste jaar in deze tabel zijn voorlopig, alle voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2022:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen jaarlijks in het najaar.

Toelichting onderwerpen

Aardgasreserves
De reserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardgas die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is.
Beginstand
De beginstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 1 januari van het verslagjaar. De beginstand is gelijk aan de eindstand van het voorgaande jaar.
Nieuwe vondsten
Nieuw ontdekte gasvelden op Nederlands grondgebied.
Onttrekking en overige mutaties
Bestaat uit de onttrekking van aardgas (ten laste van de reserve) en netto saldo van ondergrondse opslag van aardgas.Daarnaast worden de reserves bijgesteld (herevaluatie) door bijstellingen van schattingen van reeds bestaande reserves vanwege veranderende technische (bijvoorbeeld nieuwe technieken), sociaal-maatschappelijke (bijvoorbeeld veiligheid en gevoel van veiligheid)) en economische omstandigheden (andere marktomstandigheden).
Eindstand
De eindstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 31 december van het verslagjaar. De eindstand vormt de beginstand van het volgende verslagjaar.
Aardoliereserves
De reserves bestaan uit de in Nederland aangetroffen hoeveelheden aardolie die aangetoond en commercieel en sociaal-maatschappelijk winbaar zijn, vermeerderd met hoeveelheden waarvan winning in de toekomst aannemelijk is.
Beginstand
De beginstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 1 januari van het verslagjaar. De beginstand is gelijk aan de eindstand van het voorgaande jaar.
Nieuwe vondsten
Nieuw ontdekte aardolievoorkomens op Nederlands grondgebied.
Aardolievoorkomen: een natuurlijke geïsoleerde accumulatie van olie in een poreus gesteente in de diepe ondergrond, afgesloten of omgeven door een ondoorlatend gesteente.

Onttrekking en overige mutaties
Bestaat uit de onttrekking van aardolie (ten laste van de reserve). Daarnaast worden de reserves bijgesteld (herevaluatie) door bijstellingen van schattingen van reeds bestaande reserves vanwege veranderende technische (bijvoorbeeld nieuwe technieken), sociaal-maatschappelijke (bijvoorbeeld veiligheid en gevoel van veiligheid) en economische omstandigheden (andere marktomstandigheden).
Eindstand
De eindstand bestaat uit de hoeveelheid reserves per 31 december van het verslagjaar. De eindstand vormt de beginstand van het volgende verslagjaar.