Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet volgend jaar Saldo omzet volgend jaar (%) Personeelssterkte Personeelssterkte volgend jaar Saldo personeelssterkte volgend jaar (%) Investeringen Verwachte investeringen volgend jaar Saldo investeringen volgend jaar (%)
45 Autohandel en -reparatie 2012 4e kwartaal -15,3 -26,9 -24,6
45 Autohandel en -reparatie 2013 4e kwartaal -6,7 -16,1 -22,6
45 Autohandel en -reparatie 2014 4e kwartaal 3,4 -14,1 -10,4
45 Autohandel en -reparatie 2015 4e kwartaal 17,5 -4,1 2,9
45 Autohandel en -reparatie 2016 4e kwartaal 23,5 4,0 4,2
45 Autohandel en -reparatie 2017 4e kwartaal 32,9 6,4 5,4
451 Autohandel en -reparatie 2012 4e kwartaal . . .
451 Autohandel en -reparatie 2013 4e kwartaal . . .
451 Autohandel en -reparatie 2014 4e kwartaal 2,7 -14,5 -9,9
451 Autohandel en -reparatie 2015 4e kwartaal 17,8 -6,3 0,2
451 Autohandel en -reparatie 2016 4e kwartaal 19,9 5,0 6,1
451 Autohandel en -reparatie 2017 4e kwartaal 34,0 4,8 10,7
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2012 4e kwartaal . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2013 4e kwartaal . . .
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2014 4e kwartaal -10,9 -24,7 -14,5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2015 4e kwartaal 3,3 -5,5 12,4
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2016 4e kwartaal 25,8 6,6 6,8
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2017 4e kwartaal 30,1 19,9 -5,8
453 Handel in auto-onderdelen 2012 4e kwartaal . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2013 4e kwartaal . . .
453 Handel in auto-onderdelen 2014 4e kwartaal 25,5 2,1 -6,8
453 Handel in auto-onderdelen 2015 4e kwartaal 34,9 6,0 0,4
453 Handel in auto-onderdelen 2016 4e kwartaal 36,4 -6,2 -7,6
453 Handel in auto-onderdelen 2017 4e kwartaal 32,1 -1,4 -6,9
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2012 4e kwartaal . . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2013 4e kwartaal . . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2014 4e kwartaal . . .
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2015 4e kwartaal 29,6 17,5 18,7
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2016 4e kwartaal 40,6 22,1 1,0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2017 4e kwartaal 24,0 11,2 6,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2022:
De uitkomsten van het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 3e kwartaal van 2022, verschijnt naar verwachting medio augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet volgend jaar
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet in het volgende jaar. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het volgend jaar.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo personeelssterkte volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in het volgend jaar.
Investeringen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De investeringen in vaste activa zullen dit jaar vergeleken met het vorige jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Verwachte investeringen volgend jaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo investeringen volgend jaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het komende jaar vergeleken met het lopende jaar.
Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het volgend jaar.