Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

Bedrijfstakken/branches Perioden Omzet en prijzen Omzet afgelopen 3 maanden Saldo omzet afgelopen 3 maanden (%) Omzet en prijzen Omzet komende 3 maanden Saldo omzet komende 3 maanden (%) Omzet en prijzen Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd Saldo orderontvangst afgelopen 3 maanden (%) Opdrachten/orders Waarde orderontvangst komende 3 maanden Saldo orderontvangst komende 3 maanden (%) Opdrachten/orders Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd Saldo inkoop orders komende 3 mnd (%) Opdrachten/orders Orderpositie uitgedrukt in maanden werk (aantal maanden) Opdrachten/orders Oordeel orderpositie Saldo oordeel orderpositie (%) Belemmeringen Geen belemmeringen (%) Belemmeringen Onvoldoende vraag (%) Belemmeringen Tekort aan arbeidskrachten (%) Belemmeringen Productiemiddelen, materiaal, ruimte (%) Belemmeringen Financiële beperkingen (%) Belemmeringen Weersomstandigheden (%) Belemmeringen Andere oorzaken (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen 3 maanden Saldo personeelssterkte afgelopen 3 mnd (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende 3 maanden Saldo personeelssterkte komende 3 mnd (%) Investeringen Verwachte investeringen verslagjaar Saldo investeringen verslagjaar (%) Concurrentiepositie Nederlandse markt Saldo concurrentiepositie (%) Economisch klimaat Economisch klimaat afgelopen 3 mnd Saldo economisch klimaat afgelopen 3 mnd (%) Economisch klimaat Economisch klimaat komende 3 maanden Saldo economisch klimaat komende 3 mnd (%) Winstgevendheid Winstgevendheid afgelopen 3 maanden Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd (%)
I Horeca 2018 3e kwartaal 29,9 15,6 8,3 14,8 10,7 11,9 . 1,9 45,2 7,8 25,9 1,3 8,1 8,2 3,5 14,1 14,6 7,5 5,0 15,5 11,0 14,5
I Horeca 2018 4e kwartaal 17,4 -0,4 18,4 12,5 -1,4 -0,9 . 0,0 39,1 5,8 30,3 1,8 9,3 7,9 5,8 4,5 -3,6 4,9 1,4 8,1 4,0 5,5
I Horeca 2019 1e kwartaal 9,1 -10,1 33,9 11,1 -6,2 -3,8 . -5,4 41,8 6,4 27,7 2,0 7,8 7,3 7,1 -9,9 -0,6 7,6 6,0 7,5 -4,0 1,6
I Horeca 2019 2e kwartaal -1,5 43,1 19,2 14,4 26,4 24,6 . 0,2 34,4 6,9 29,4 1,9 6,6 13,2 7,6 1,6 30,6 8,3 -0,2 -6,0 7,5 1,8
I Horeca 2019 3e kwartaal 31,2 12,6 7,1 21,4 12,2 13,1 . -1,7 36,8 8,1 29,1 1,4 5,5 13,0 6,1 18,4 5,5 5,0 4,3 2,4 -3,9 11,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten: secties, afdelingen en codes (SBI 2008). De vragen die aan het begin van een kwartaal aan de ondernemers zijn voorgelegd betreffen onder meer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden, investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en de door de ondernemers ondervonden belemmeringen. Bij de beantwoording van de vragen die betrekking hebben op ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden en op verwachtingen voor de komende drie maanden wordt aan de ondernemers gevraagd daarbij een vergelijking te maken met de daaraan voorafgaande periode van drie maanden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2012

Status van de cijfers:
De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 mei 2022:
De uitkomsten van het 2e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 3e kwartaal van 2022, verschijnt naar verwachting medio augustus 2022.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze totale omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze totale omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De buitenlandse omzet/afzet zal volgend jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Omzet afgelopen 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Saldo omzet afgelopen 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen omzet minus het percentage ondernemers met een afgenomen omzet. Dit saldo geeft inzicht in de richting waarin de omzet in het voorgaande drie maanden zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de drie maanden daarvoor.
Omzet komende 3 maanden
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze totale omzet zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo omzet komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in de komende drie maanden gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Verkoopprijzen/tarieven komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze verkoopprijzen/tarieven zullen in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'.
Saldo verkooppr./tarieven komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte stijging van de verkoopprijs/tarieven, minus het gewogen percentage ondernemers dat een daling van de verkoopprijs/tarieven voorziet. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de verkoopprijzen/tarieven in de komende drie maanden.
Opdrachten/orders
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maande toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de buitenlandse orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zal toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
- 'De buitenlandse orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar, als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Waarde orderontvangst afgelopen 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de totale orderontvangst is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'.
Saldo orderontvangst afgelopen 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers dat een toename van de totale orderontvangst meldt minus het gewogen percentage ondernemers dat een afname meldt. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de waarde van de totale orderontvangst in de afgelopen drie maanden.
Waarde orderontvangst komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de totale orderontvangst zal in de komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo orderontvangst komende 3 maanden
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de orderontvangsten minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de orders in de komende drie maanden.
Waarde te plaatsen orders komende 3 mnd
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De waarde van de orders die wij in de komende drie maanden bij leveranciers verwachten te plaatsen zullen toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo inkoop orders komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de inkooporders minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de inkooporders in de komende drie maanden.
Orderpositie uitgedrukt in maanden werk
Gewogen aantal maanden werk voortkomend uit de maandelijkse vraag:
- 'De totale orderpositie geeft - bij normale werktijden - XXX maanden werk?'
Oordeel orderpositie
Gewogen percentages op de vraag:
- 'De totale orderpositie beoordelen wij, gelet op de tijd van het jaar als (te) groot, normaal of (te) klein?'
Saldo oordeel orderpositie
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de orderpositie (te) groot is, minus het percentage ondernemers dat deze (te) klein vindt. Dit saldo geeft vergeleken met de voorgaande saldi inzicht in de tevredenheid van de ondernemers over hun orderpositie.
Belemmeringen
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze productie/zakelijke activiteiten ondervinden belemmeringen:
nee, onvoldoende vraag, (tekort aan arbeidskrachten, tekort aan productiemiddelen, materiaal, handelsgoederen, (winkel)ruimte), financiële beperkingen, weersomstandigheden of andere oorzaken?'
Geen belemmeringen
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven geen belemmeringen te ondervinden bij de bedrijfsmatige activiteiten.
Onvoldoende vraag
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven onvoldoende vraag als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Tekort aan arbeidskrachten
Het gewogen percentage ondernemers die aan het begin van de drie maanden aangeven een tekort aan arbeidskrachten als belemmering te ondervinden bij hun activiteiten.
Productiemiddelen, materiaal, ruimte
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze te weinig machines of installaties/ruimte/grondstoffen/materialen hebben om te kunnen voldoen aan de vraag.
Financiële beperkingen
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat ze financiële beperkingen ondervinden om te kunnen voldoen aan de vraag.
Weersomstandigheden
Het gewogen percentage ondernemers die aangeven dat weersomstandigheden een beperkende factor is om te kunnen voldoen aan de vraag.
Andere oorzaken
Het gewogen percentage ondernemers dat aangeeft belemmeringen te ondervinden bij hun productie als gevolg van stakingen, werkonderbrekingen, sancties e.d.
Personeelssterkte
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Personeelssterkte afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte is in de afgelopen drie maanden toegenomen, vrijwel gelijk gebleven of afgenomen?'
Saldo personeelssterkte afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met afname van de personeelssterkte. Dit saldo geeft inzicht in de ontwikkeling van de personeelssterkte in de afgelopen drie maanden.
Personeelssterkte komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De personeelssterkte zal in het komende drie maanden toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?',
Saldo personeelssterkte komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende drie maanden.
Investeringen
De gewogen percentages op de vragen:
- 'De investeringen in vaste activa zullen dit jaar vergeleken met het vorige jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
- 'De investeringen in vaste activa zullen volgend jaar, vergeleken met dit jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Verwachte investeringen verslagjaar
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De investeringen in vaste activa zullen dit jaar vergeleken met het vorige jaar, naar schatting toenemen, vrijwel gelijk blijven of afnemen?'
Saldo investeringen verslagjaar
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de investeringen in vaste activa minus het gewogen percentage ondernemers met een verwachte afname in het lopende jaar vergeleken met het voorgaande jaar. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten ontwikkeling van de investeringen in het verslag jaar.
Concurrentiepositie
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de Nederlandse markt verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de buitenlandse markt binnen de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de buitenlandse markt buiten de EU verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Nederlandse markt
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Onze concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden is op de Nederlandse markt verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo concurrentiepositie
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de concurrentiepositie op de Nederlandse markt in de afgelopen drie maanden toegenomen is, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorgaande drie maanden.
Economisch klimaat
De gewogen percentages op de vragen:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Economisch klimaat afgelopen 3 mnd
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat is in de afgelopen drie maanden voor onze onderneming verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo economisch klimaat afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van het economisch klimaat in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.
Economisch klimaat komende 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'Het economisch klimaat zal in de komende drie maanden voor onze onderneming naar verwachting verbeteren, vrijwel gelijk blijven of verslechteren?'
Saldo economisch klimaat komende 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat het economisch klimaat in de komende drie maanden zal verbeteren, minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze zal verslechteren. Dit saldo geeft inzicht de te verwachten ontwikkeling van het economisch klimaat in de komende drie maanden weer.
Winstgevendheid
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen drie maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Winstgevendheid afgelopen 3 maanden
De gewogen percentages op de vraag:
- 'De winstgevendheid van onze onderneming is in de afgelopen 3 maanden verbeterd, vrijwel gelijk gebleven of verslechterd?'
Saldo winstgevendheid afgelopen 3 mnd
Het gewogen percentage ondernemers met de melding dat de winstgevendheid van de onderneming in de afgelopen drie maanden is verbeterd is minus het gewogen percentage dat aangeeft dat deze verslechterd is. Dit saldo geeft de ontwikkeling van de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden weer vergeleken met de voorafgaande drie maanden.