Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Warmtepompen Sector Perioden Warmtepompen In gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Uit gebruik genomen warmtepompen (aantal) Warmtepompen Opgestelde warmtepompen einde van jaar (aantal) Thermisch vermogen van warmtepompen In gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Uit gebruik genomen thermisch vermogen (megawatt) Thermisch vermogen van warmtepompen Opgesteld thermisch vermogen einde jaar (megawatt) Energiestromen Bruto warmteproductie warmtepompen (TJ) Energiestromen Verbruik van elektriciteit en aardgas (TJ) Energiestromen Onttrekking warmte uit bodem of lucht (TJ) Vermeden verbruik van fossiele energie (TJ)
Warmtepompen; totaal Totaal gebouwen 2021* 368.350 5.494 1.341.319 2.111 81 9.895 24.382 8.515 15.867 8.164
Warmtepompen; totaal Woningen 2021* 325.229 4.613 939.401 1.578 26 4.937 12.535 4.461 8.074 3.994
Warmtepompen; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 43.121 881 401.918 533 55 4.958 11.847 4.054 7.793 4.170
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021* 22.582 3.446 107.047 217 78 1.866 7.390 1.866 5.524 3.901
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Woningen 2021* 22.088 2.565 97.773 141 23 773 3.060 772 2.288 1.616
Warmtepompen bodemwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 494 881 9.274 76 55 1.093 4.330 1.095 3.235 2.285
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Totaal gebouwen 2021* 20.344 1.283 84.481 136 11 758 3.001 756 2.245 1.588
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Woningen 2021* 20.205 1.283 81.273 129 11 599 2.370 595 1.775 1.258
Warmtepompen bodemwarmte; gesloten Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 139 0 3.208 6 0 159 631 161 470 331
Warmtepompen bodemwarmte; open Totaal gebouwen 2021* 2.238 2.164 22.567 81 66 1.108 4.389 1.110 3.279 2.313
Warmtepompen bodemwarmte; open Woningen 2021* 1.883 1.283 16.501 11 11 174 690 177 513 358
Warmtepompen bodemwarmte; open Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 355 881 6.066 70 55 934 3.699 934 2.766 1.955
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Totaal gebouwen 2021* 345.768 2.048 1.234.271 1.894 3 8.029 16.992 6.649 10.343 4.263
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Woningen 2021* 303.141 2.048 841.628 1.437 3 4.164 9.475 3.690 5.785 2.378
Warmtepompen buitenluchtwarmte; totaal Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 42.627 0 392.643 457 0 3.865 7.517 2.959 4.558 1.885
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Totaal gebouwen 2021* 296.004 0 1.013.402 1.508 0 6.245 6.455 2.484 3.972 1.623
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Woningen 2021* 255.178 0 635.979 1.166 0 3.022 2.733 1.051 1.682 687
Warmtepompen buitenluchtwarmte; lucht Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 40.826 0 377.423 341 0 3.222 3.722 1.433 2.290 936
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Totaal gebouwen 2021* 49.764 2.048 220.869 386 3 1.785 10.537 4.165 6.372 2.640
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Woningen 2021* 47.963 2.048 205.649 271 3 1.142 6.742 2.638 4.104 1.691
Warmtepompen buitenluchtwarmte; water Utiliteitsgebouwen, kassen en stallen 2021* 1.801 0 15.220 115 0 643 3.795 1.526 2.268 949
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over aantallen warmtepompen, de capaciteit van deze warmtepompen en de hoeveelheid geproduceerde en verbruikte energie. De temperatuur van de warmte uit de bodem of buitenlucht is vaak niet hoog genoeg voor direct gebruik. Daarom worden warmtepompen ingezet om de temperatuur naar een voldoende hoog niveau te brengen. Warmte uit de bodem of buitenlucht is een vorm van hernieuwbare energie. Er zijn ook cijfers opgenomen over het vermeden verbruik van fossiele energie en vermeden emissies van kooldioxide. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar warmtebron (bodem of buitenlucht) en naar sector (woningen of utiliteit).

Gegevens beschikbaar vanaf:
1994

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en voorlopige cijfers voor 2021.

Wijzigingen per juni 2022:
Voorlopige cijfers 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in mei.
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Warmtepompen
Een warmtepomp is een apparaat waarmee warmte op een lage temperatuur door toevoer van hulp-energie (vaak elektriciteit) wordt omgezet in warmte bij hoge temperatuur.

De werking komt overeen met die van een koelkast. Ook daar wordt warmte van lage temperatuur (in de koelkast) omgezet naar warmte van hoge temperatuur (buiten de koelkast). Daarbij wordt warmte van binnen de koelkast verplaatst naar buiten de koelkast.

Over het aantal warmtepompen zijn drie soorten gegevens beschikbaar:
1. Het aantal in gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
2. Het aantal uit gebruik genomen warmtepompen in een bepaald jaar.
3. Het aantal warmtepompen opgesteld aan het eind van een bepaald jaar.
In gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen warmtepompen
Het aantal warmtepompen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde warmtepompen einde van jaar
Het aantal warmtepompen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Thermisch vermogen van warmtepompen
Maximale warmteproductie per tijdseenheid

Voor thermisch vermogen wordt als eenheid Megawatt gebruikt.
In gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen thermisch vermogen
Het thermisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld thermisch vermogen einde jaar
Het thermisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Energiestromen
Bij warmtepompen zijn drie energiestromen relevant;
1. de bruto productie van warmte (uitgaande energie)
2. het eigen verbruik van elektriciteit en aardgas (ingaande energie) en
3. de onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht (ingaande energie).
De ingaande stromen zijn gelijk aan de uitgaande stroom.

Voor energiestromen wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Bruto warmteproductie warmtepompen
Totale warmteproductie van de warmtepompen.
Verbruik van elektriciteit en aardgas
Eigen verbruik van elektriciteit en aardgas door warmtepompen.
Onttrekking warmte uit bodem of lucht
Onttrekking van warmte uit de bodem of buitenlucht voor nuttige toepassing.

De hoeveelheid onttrokken warmte uit de bodem of buitenlucht wordt doorgaans berekend uit de totale warmteproductie van de warmtepomp minus het eigen verbruik van elektriciteit of aardgas door de warmtepomp.
Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.
Bij de berekening van vermeden verbruik van fossiele energie gaat het om de som van:
1. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de binnenlandse productie van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen.
2. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de op de binnenlandse markt verkochte biobrandstoffen voor het wegverkeer.
De import en export van groene stroom telt niet mee.

In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.