Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

Balansposten-gemeensch. regelingen Perioden Balansstanden ultimo (mln euro)
A - Activa 2020* 9.000
A1 - Vaste activa 2020* 4.270
A11 - Immateriële vaste activa 2020* 18
A12 - Materiële vaste activa 2020* 2.643
A121 - Gronden en terreinen 2020* 617
A123 - Bedrijfsgebouwen 2020* 800
A124 - GWW werken 2020* 230
A12a - Overige materiële vaste activa 2020* 996
A13 - Financiële vaste activa 2020* 1.609
A131a - Kapitaalverstrekkingen 2020* 233
A132a - Leningen aan verbonden partijen 2020* 1.107
A1331 - Overige langlopende leningen 2020* 155
A1332 - Overige langlopende uitzettingen 2020* 114
A2 - Vlottende activa 2020* 4.730
A21 - Voorraden 2020* 666
A211 - Niet in exploitatie bouwgronden 2020*
A213 - Onderhanden werk .. 2020* 656
A21a - Overige voorraden 2020* 11
A22 - Financiële vlottende activa 2020* 4.064
A22a - Kortlopende vorderingen en uitz.. 2020* 2.995
A23 - Liquide middelen (kas of bank) 2020* 404
A29 - Overlopende activa 2020* 665
P - Passiva 2020* 9.000
P1 - Vaste passiva 2020* 5.235
P11 - Eigen vermogen 2020* 1.660
P111 - Algemene reserve 2020* 830
P112 - Bestemmingsreserves 2020* 614
P114 - Saldo van de rekening 2020* 216
P12 - Voorzieningen 2020* 338
P13 - Vaste schuld 2020* 3.237
P133 - Onderhandse leningen van .. 2020* 2.951
P13a - Overige vaste schuld 2020* 286
P2 - Vlottende passiva 2020* 3.765
P21 - Kortlopende schuld 2020* 1.892
P29 - Overlopende passiva 2020* 1.873
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de balanssamenstelling van gemeenschappelijke regelingen in miljoenen euro’s. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenschappelijke regelingen zelf hanteren in hun administratie. Deze gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête ‘Informatie voor derden’ (Iv3). De voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.

Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 22 december 2021:
De voorlopige cijfers voor 2020 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2019 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe balanscijfers worden uiterlijk twaalf maanden na de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Balansstanden ultimo
Balansstanden per 31-12 op basis van de rekening van gemeenschappelijke regelingen weergegeven in miljoenen euro's.