Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Vanaf AOW-leeftijd (aantal)
Migratieachtergrond: Nederland 2022 juli 6.440
Migratieachtergrond: Nederland 2022 augustus 6.420
Migratieachtergrond: Nederland 2022 september 6.380
Migratieachtergrond: Nederland 2022 oktober 6.380
Migratieachtergrond: Nederland 2022 november 6.350
Migratieachtergrond: Nederland 2022 december 6.320
Migratieachtergrond: Nederland 2023 januari** 6.240
Migratieachtergrond: Nederland 2023 februari** 6.210
Migratieachtergrond: Nederland 2023 maart** 6.190
Migratieachtergrond: Nederland 2023 april* 6.200
Migratieachtergrond: Nederland 2023 mei* 6.200
Migratieachtergrond: Nederland 2023 juni* 6.200
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
De personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook dak- en thuislozen met een uitkering zijn niet inbegrepen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd hebben.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van januari-maart 2023 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
- Aangepast zijn de cijfers van maart 2023;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van juni 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van juli 2023 komen in september 2023.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Vanaf AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd hebben.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.