Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek

Technieken Perioden Verbruik van biomassa Totaal verbruik (TJ) Verbruik van biomassa Voor omzetting in elektriciteit/warmte (TJ) Verbruik van biomassa Voor toevoeging aan het aardgasnet (TJ) Verbruik van biomassa Finaal verbruik (TJ) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in kWh (mln kWh) Energieproductie uit biomassa Bruto elektriciteitsproductie in TJ (TJ) Energieproductie uit biomassa Warmteproductie uit omzettingen (TJ) Energieproductie uit biomassa Aardgasproductie door toevoegen biogas (TJ)
Totaal biomassa 2021* 200.615 137.154 6.842 56.620 10.785 38.825 30.463 6.842
Afvalverbrandingsinstallaties 2021* 39.934 39.934 2.146 7.724 9.528
Bij- en meestoken biomassa in centrales 2021* 56.488 56.488 6.741 24.267 3.334
Totaal biomassaketels bedrijven 2021* 42.708 31.963 10.745 1.040 3.745 14.162
Biomassaketels bedrijven, WKK 2021* 25.946 25.946 1.040 3.745 9.176
Biomassaketels bedrijven, alleen warmte 2021* 16.762 6.017 10.745 4.985
Totaal biomassa huishoudens 2021* 16.189 16.189
Biomassa huishoudens, openhaarden 2021* 1.845 1.845
Biomassa huishoudens, inzethaarden 2021* 2.239 2.239
Biomassa huishoudens, houtkachels 2021* 9.780 9.780
Biomassa huishoudens, pelletkachels 2021* 2.054 2.054
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik 2021* 270 270
Totaal biogas 2021* 17.557 8.769 6.842 1.947 858 3.088 3.440 6.842
Biogas uit stortplaatsen 2021* 417 172 157 88 14 50 157
Biogas rioolwaterzuiveringsinstallaties 2021* 2.898 2.175 289 434 205 738 802 289
Biogas, co-vergisting van mest 2021* 7.668 4.114 3.554 434 1.563 1.947 3.554
Overig biogas 2021* 6.575 2.307 2.842 1.426 205 736 691 2.842
Vloeibare biotransportbrandstof, totaal 2021* 27.739 27.739
Biobenzine 2021* 9.766 9.766
Biodiesel 2021* 17.973 17.973
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn gegevens opgenomen over het verbruik van biomassa, de energieproductie uit biomassa en het aantal locaties.

De energie uit biomassa is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Biomassa kan op twee manieren verbruikt worden. Ten eerste kan biomassa verbruikt worden voor omzettingen in andere energiedragers. Een belangrijk voorbeeld is de omzetting van biomassa in elektriciteit. Ten tweede kan biomassa finaal verbruikt worden. Dat betekent dat er na het verbruik van biomassa geen nuttig bruikbare energiedrager resteert. Een voorbeeld is het stoken van hout in kachels.

De gegevens zijn uitgesplitst naar techniek. Voorbeelden zijn:
- het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales
- het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties
- het stoken van houtkachels door huishoudens
- het verbruik van biogas
- het verbruik van biotransportbrandstoffen

Gegevens beschikbaar vanaf 1990.

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en voorlopige cijfers over 2021.

Wijzigingen per juni 2022:
Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Verbruik van biomassa
Nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Totaal verbruik
Totaal nuttig verbruik van vaste, vloeibare of gasvormige biomassa, exclusief het afgefakkelde biogas.

Afgefakkeld biogas is biogas dat wordt verbrand zonder benutting van de vrijgekomen warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor omzetting in elektriciteit/warmte
Het verbruik van biomassa voor omzetting in elektriciteit en/of warmte.

Het verbruik van biomassa voor omzetting in alleen warmte voor eigen verbruik valt hier niet onder. Dit wordt gezien als finaal verbruik van biomassa.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Voor toevoeging aan het aardgasnet
Het verbruik van biogas voor toevoeging aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Finaal verbruik
Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Dit is in tegenstelling tot inzet voor energieomzetting waarna wel een nuttig bruikbare energiedrager beschikbaar blijft. Een belangrijk voorbeeld van finaal verbruik is het stoken van hout in kachels.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Deze eenheid wordt gebruikt om verschillende vormen van biomassa optelbaar te maken.
Energieproductie uit biomassa
De hoeveelheid energie die is vervaardigd uit biomassa.

De totale energieproductie uit biomassa is de som van:
- bruto elektriciteitsproductie
- warmteproductie uit omzettingen
- aardgasproductie door toevoegen biogas
Bruto elektriciteitsproductie in kWh
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is kWh = kilowattuur.
Bruto elektriciteitsproductie in TJ
De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit inclusief het eigen verbruik van de installaties waarmee de elektriciteit is geproduceerd.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Warmteproductie uit omzettingen
Warmteproductie uit gelijktijdige opwekking van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppeling) plus de verkochte warmte uit warmteketels.

Het gaat om de productie van nuttig te gebruiken warmte inclusief het eigen verbruik van warmte (bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van de vergister). Productie van stoom gaat vaak samen met teruglevering en hergebruik van warm water (retourcondensaat). De warmte in de geproduceerde stoom is gesaldeerd met de warmte in het retourcondensaat.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Aardgasproductie door toevoegen biogas
De productie van aardgas door het toevoegen van biogas aan het aardgasnet.

Biogas ontstaat uit vergisting van biomassa. Als gevolg van het gistingsproces bevat dit ruwe biogas vrij veel CO2 (kooldioxide). Daarom kan dit biogas niet direct het aardgasnet in. Een belangrijke stap in de omzetting naar een gas dat lijkt op aardgas is het verwijderen van de CO2. Het eindproduct van deze omzetting wordt ook wel groen gas genoemd en gaat het aardgasnet in.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.