Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio

Gebruiksfunctie Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal)
Woning en niet-woning totaal Nederland 2021 maart* 9.136.609 10.202 3.699 1.222 1.811 256 11.124 9.147.733
Woning Nederland 2021 maart* 7.977.871 8.972 2.685 897 1.057 212 9.915 7.987.786
Niet-woning met functie: bijeenkomst Nederland 2021 maart* 62.419 79 98 20 72 2 87 62.520
Niet-woning met functie: cel (detentie) Nederland 2021 maart* 57 0 0 0 0 0 0 57
Niet-woning met functie: gezondheidszorg Nederland 2021 maart* 23.312 6 35 5 30 0 6 23.328
Niet-woning met functie: industrie Nederland 2021 maart* 204.147 470 234 78 128 21 519 204.615
Niet-woning met functie: kantoor Nederland 2021 maart* 95.599 45 186 28 164 1 40 95.634
Niet-woning met functie: logies Nederland 2021 maart* 128.080 146 102 36 28 10 194 128.282
Niet-woning met functie: onderwijs Nederland 2021 maart* 13.696 8 6 15 12 1 -12 13.678
Niet-woning met functie: sport Nederland 2021 maart* 9.715 7 6 7 5 -1 0 9.716
Niet-woning met functie: winkel Nederland 2021 maart* 128.463 69 185 10 204 3 43 128.488
Niet-woning met overig gebruik Nederland 2021 maart* 441.412 291 99 105 72 8 221 441.638
Niet-woning met meerdere functies Nederland 2021 maart* 51.838 109 63 21 39 -1 111 51.991
Niet-woning totaal Nederland 2021 maart* 1.158.738 1.230 1.014 325 754 44 1.209 1.159.947
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en niet-woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
De niet-woningen zijn uitgesplitst naar verschillende gebruiksfuncties.
De gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2012 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers van januari tot en met maart 2020, en het eerste kwartaal van 2020 zijn nader voorlopig.
De cijfers vanaf april 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 april 2021:
De voorlopige cijfers van maart en het eerste kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 1 maand na de verslagmaand gepubliceerd.
In mei 2021 worden de definitieve cijfers van 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoeging
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekking
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Correctie
Saldo van negatieve en positieve (administratieve) correcties.

Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van ‘in gebruik’ naar ‘gevormd’.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken.

Correcties op dubbeltellingen in 2012 en 2013:
Sommige woningen die in 2012 en 2013 op basis van de BAG als nieuwbouw werden afgeleid, stonden al geregistreerd in het tot 2012 gebruikte CBS-Woningregister. De woningen die van 1992 tot 2012 al zijn aangemeld als nieuwbouw zijn in de definitieve cijfers verwerkt onder 'Correctie'.
Woningen die van 2010 tot 2012 in de CBS-Woningenquete al waren afgemeld vanwege sloop, doch ook als sloop zijn afgeleid uit de BAG, zijn alleen in verslagjaar 2012 opgenomen onder 'Correctie'. In 2013 was het aantal dubbel getelde sloop te gering voor het toepassen van een correctie.
De correcties op dubbeltellingen zijn alleen toegepast op woningen, en niet op niet-woningen.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.

In sommige gevallen is in de BAG een mutatie doorgevoerd, waarbij het adresgegeven pas geldig is ná de geldigheid van de mutatie of het adresgegeven is na de peildatum ingetrokken. Deze mutatie is dan op dat moment niet adresseerbaar en wordt niet als mutatie meegenomen in de publicatie. In dat geval wijkt de eindstand af van de beginstand plus het saldo van de mutatie, of de beginstand wijkt af van de eindstand van de voorgaande maand.

Bij gebruiksfuncties van niet-woningen kan de eindvoorraad afwijken van de som van beginvoorraad en mutatiesaldo omdat verandering van gebruiksfunctie (bijv. van kantoorfunctie naar winkelfunctie) niet als mutatie wordt geregistreerd, maar wel zichtbaar wordt in de eindvoorraad.