ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2012

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2012

Bedrijfstakken/branches Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was enigszins belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was onbelangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren)
Totaal 41 31 17 11
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 6 22 40 32
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 16 23 27 34
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 46 22 20 12
19-21 Raffinaderijen en chemie 13 20 40 26
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 16 30 28 26
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 11 36 21 32
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 42 28 20 10
28 Machine-industrie 21 51 14 13
29-30 Transportmiddelenindustrie 13 43 32 12
31-33 Overige industrie en reparatie 20 28 20 31
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 39 31 28 2
41-42 B&U en wegenbouw 19 45 29 7
43 Gespecialiseerde bouw 43 16 20 22
45 Autohandel en -reparatie 27 62 11 -
46 Groothandel en handelsbemiddeling 39 35 18 8
47 Detailhandel (niet in auto’s) 28 26 27 19
H Vervoer en opslag 49 35 12 4
55 Logiesverstrekking 41 55 4 -
56 Eet- en drinkgelegenheden 43 35 5 17
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 67 21 8 4
61 Telecommunicatie 79 17 - 4
62-63 IT- en informatiedienstverlening 81 15 4 1
6419+6492 Banken 55 31 15 -
65.1-65.2 Verzekeringen 59 34 - 7
66.12-66.19 Financiële advisering 85 - 15 -
68 Verhuur en handel van onroerend goed 60 17 23 -
69-70 Juridisch en managementadvies 52 31 12 5
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 42 33 18 6
72 Research 57 35 6 3
73 Reclamewezen en marktonderzoek 67 12 17 3
74-75 Ontwerp, overige consultancy 29 30 32 8
77 Verhuur van roerende goederen 31 21 25 24
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 42 35 15 8
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 59 25 16 -
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 39 19 20 22
86 Gezondheidszorg 32 51 11 5
87-88 Verzorging en welzijn 28 40 27 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.
Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- toegang tot en gebruik van (mobiel) internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- innovatieve activiteiten;
- het gebruik van sociale media.

De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
De onderzoekspopulatie bestaat uit:
C Industrie
D Energievoorziening
E Waterbedrijven en afvalbeheer
F Bouwnijverheid
G Handel
H Vervoer en opslag
I Horeca
J Informatie en communicatie
K Financiële dienstverlening (alleen sbi 2008 codes 64.19, 64.92, 65.1-65.2 en 66.12-66.19)
L Verhuur en handel van onroerend goed
M Specialistische zakelijke diensten
N Verhuur en overige zakelijke diensten
Q Gezondheids- en welzijnszorg

De verslagperiode van deze tabel betreft de maand januari 2012. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2011. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de enquête 'ICT-gebruik bedrijven 2011'. Hierin is bij een aantal onderwerpen gevraagd naar de situatie in het jaar 2011 en bij een aantal naar de situatie in de maand januari 2012. Er is voor gekozen 2012 te gebruiken in de titel van deze tabel. In de voorgaande enquête werd bij alle onderwerpen naar de situatie in het jaar 2010 gevraagd. De uitkomsten hiervan staan in de tabel 'ICT-gebruik bij bedrijven, 2010'. Door deze wijziging in de verslagperiode van het onderzoek is er geen tabel beschikbaar met '2011' in de titel.

Gegevens beschikbaar over 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Innovatieve activiteiten
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie). Daarnaast behoren ook organisatorische innovatie en marketinginnovatie tot het concept innovatie.
Innovatie kan grofweg in twee hoofdtypen worden ingedeeld: technologische en niet-technologische innovatie. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie, niet-technologische innovatie betreft organisatorische innovatie en marketinginnovatie. Innovaties kunnen nieuw zijn voor een bedrijf, maar hoeven dat dan niet te zijn voor de betreffende bedrijfstak of markt. Ook kan het zijn dat een innovatie oorspronkelijk door het bedrijf zelf of door andere bedrijven is voorbereid.
ICT-gebruik voor productinnovaties
Productinnovatoren: bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten. Het betreft niet eerder op de markt gebrachte producten dan wel bestaande producten met duidelijk verbeterde gebruiksmogelijkheden of een hogere kwaliteit.
Was zeer belangrijk
Was belangrijk
Was enigszins belangrijk
Was onbelangrijk