Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Beloningsverschil tussen man en vrouw (%)
A-U Alle economische activiteiten 2020 86,3
A-F Landbouw en nijverheid 2020 83,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 82,6
B Delfstoffenwinning 2020 82,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 83,5
B-F Nijverheid en energie 2020 85,6
C Industrie 2020 82,5
D Energievoorziening 2020 88,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 101,3
F Bouwnijverheid 2020 91,6
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 77,4
G-N Commerciële dienstverlening 2020 79,1
G Handel 2020 75,8
H Vervoer en opslag 2020 90,6
I Horeca 2020 89,9
J Informatie en communicatie 2020 83,7
K Financiële dienstverlening 2020 75,2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 79,8
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 83,6
M Specialistische zakelijke diensten 2020 77,2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 91,5
O-Q Overheid en zorg 2020 85,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2020 86,0
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 99,0
P Onderwijs 2020 93,3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 78,2
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 81,7
R Cultuur, sport en recreatie 2020 81,0
S Overige dienstverlening 2020 81,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de beloningsverschillen weer voor het gemiddelde uurloon tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers in Nederland. De verschillen worden getoond per bedrijfstak van de SBI 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 oktober 2021:
De cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 worden definitieve cijfers over 2021 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Beloningsverschil tussen man en vrouw
Gemiddeld uurloon van vrouwen in procenten van het gemiddeld uurloon van mannen.

Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.