ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2012

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2012

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Bedrijfsgrootte Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was enigszins belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was onbelangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren)
Totaal 10 en meer werkzame personen 41 31 17 11
Totaal 10 tot 50 werkzame personen 42 30 16 12
Totaal 50 tot 250 werkzame personen 36 33 21 10
Totaal 250 en meer werkzame personen 43 34 18 4
C Industrie 10 en meer werkzame personen 21 32 25 22
C Industrie 10 tot 50 werkzame personen 21 31 22 27
C Industrie 50 tot 250 werkzame personen 20 34 28 18
C Industrie 250 en meer werkzame personen 28 32 30 10
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 10 en meer werkzame personen 39 31 28 2
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 10 tot 50 werkzame personen 39 27 34 -
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 50 tot 250 werkzame personen 37 26 37 -
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 250 en meer werkzame personen 46 45 - 10
F Bouwnijverheid 10 en meer werkzame personen 35 26 23 16
F Bouwnijverheid 10 tot 50 werkzame personen 40 12 26 22
F Bouwnijverheid 50 tot 250 werkzame personen 29 39 20 13
F Bouwnijverheid 250 en meer werkzame personen 31 46 21 2
G Handel 10 en meer werkzame personen 36 36 19 9
G Handel 10 tot 50 werkzame personen 38 37 16 9
G Handel 50 tot 250 werkzame personen 30 35 26 9
G Handel 250 en meer werkzame personen 37 31 25 8
H Vervoer en opslag 10 en meer werkzame personen 49 35 12 4
H Vervoer en opslag 10 tot 50 werkzame personen 57 27 10 6
H Vervoer en opslag 50 tot 250 werkzame personen 33 52 16 -
H Vervoer en opslag 250 en meer werkzame personen 65 29 7 -
I Horeca 10 en meer werkzame personen 42 44 5 9
I Horeca 10 tot 50 werkzame personen 45 47 - 8
I Horeca 50 tot 250 werkzame personen 43 20 16 20
I Horeca 250 en meer werkzame personen 19 51 30 -
J Informatie en communicatie 10 en meer werkzame personen 79 15 4 1
J Informatie en communicatie 10 tot 50 werkzame personen 79 16 4 2
J Informatie en communicatie 50 tot 250 werkzame personen 80 15 6 -
J Informatie en communicatie 250 en meer werkzame personen 82 14 4 -
K Financiële dienstverlening 10 en meer werkzame personen 62 26 9 3
K Financiële dienstverlening 10 tot 50 werkzame personen 69 14 10 8
K Financiële dienstverlening 50 tot 250 werkzame personen 49 51 - -
K Financiële dienstverlening 250 en meer werkzame personen 67 17 16 -
L Verhuur en handel van onroerend goed 10 en meer werkzame personen 60 17 23 -
L Verhuur en handel van onroerend goed 10 tot 50 werkzame personen 60 20 20 -
L Verhuur en handel van onroerend goed 50 tot 250 werkzame personen 50 13 37 -
L Verhuur en handel van onroerend goed 250 en meer werkzame personen 75 13 13 -
M Specialistische zakelijke diensten 10 en meer werkzame personen 51 29 15 5
M Specialistische zakelijke diensten 10 tot 50 werkzame personen 50 28 16 6
M Specialistische zakelijke diensten 50 tot 250 werkzame personen 52 37 11 1
M Specialistische zakelijke diensten 250 en meer werkzame personen 63 26 11 -
N Verhuur en overige zakelijke diensten 10 en meer werkzame personen 42 28 18 13
N Verhuur en overige zakelijke diensten 10 tot 50 werkzame personen 38 27 18 16
N Verhuur en overige zakelijke diensten 50 tot 250 werkzame personen 47 25 18 10
N Verhuur en overige zakelijke diensten 250 en meer werkzame personen 48 36 12 3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 en meer werkzame personen 31 47 17 5
Q Gezondheids- en welzijnszorg 10 tot 50 werkzame personen 22 51 21 6
Q Gezondheids- en welzijnszorg 50 tot 250 werkzame personen 49 29 13 9
Q Gezondheids- en welzijnszorg 250 en meer werkzame personen 36 52 10 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven.
Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- toegang tot en gebruik van (mobiel) internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- innovatieve activiteiten;
- het gebruik van sociale media.

De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
De onderzoekspopulatie bestaat uit:
C Industrie
D Energievoorziening
E Waterbedrijven en afvalbeheer
F Bouwnijverheid
G Handel
H Vervoer en opslag
I Horeca
J Informatie en communicatie
K Financiële dienstverlening (alleen sbi 2008 codes 64.19, 64.92, 65.1-65.2 en 66.12-66.19)
L Verhuur en handel van onroerend goed
M Specialistische zakelijke diensten
N Verhuur en overige zakelijke diensten
Q Gezondheids- en welzijnszorg

De verslagperiode van deze tabel betreft de maand januari 2012. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2011. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp. De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de enquête 'ICT-gebruik bedrijven 2011'. Hierin is bij een aantal onderwerpen gevraagd naar de situatie in het jaar 2011 en bij een aantal naar de situatie in de maand januari 2012. Er is voor gekozen 2012 te gebruiken in de titel van deze tabel. In de voorgaande enquête werd bij alle onderwerpen naar de situatie in het jaar 2010 gevraagd. De uitkomsten hiervan staan in de tabel 'ICT-gebruik bij bedrijven, 2010'. Door deze wijziging in de verslagperiode van het onderzoek is er geen tabel beschikbaar met '2011' in de titel.

Gegevens beschikbaar over 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Innovatieve activiteiten
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie). Daarnaast behoren ook organisatorische innovatie en marketinginnovatie tot het concept innovatie.
Innovatie kan grofweg in twee hoofdtypen worden ingedeeld: technologische en niet-technologische innovatie. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie, niet-technologische innovatie betreft organisatorische innovatie en marketinginnovatie. Innovaties kunnen nieuw zijn voor een bedrijf, maar hoeven dat dan niet te zijn voor de betreffende bedrijfstak of markt. Ook kan het zijn dat een innovatie oorspronkelijk door het bedrijf zelf of door andere bedrijven is voorbereid.
ICT-gebruik voor productinnovaties
Productinnovatoren: bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten. Het betreft niet eerder op de markt gebrachte producten dan wel bestaande producten met duidelijk verbeterde gebruiksmogelijkheden of een hogere kwaliteit.
Was zeer belangrijk
Was belangrijk
Was enigszins belangrijk
Was onbelangrijk