Provinciefinanciën vanaf 1900

Provinciefinanciën vanaf 1900

Perioden Baten en lasten van provincies Saldo van baten en lasten (mln euro)
2019* -506
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de baten, de lasten en de schuld van provincies vanaf 1900. De gegevens zijn verzameld uit eerder gepubliceerde tabellen over de provinciefinanciën en hebben betrekking op jaarrealisatiecijfers. De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening en de balans van de provincies en sluiten zoveel mogelijk aan op de indelingen en registratiewijzen die de provincies in hun eigen administratie hanteren.

Deze tabel vervangt de reeksen over de financiën van de provincies in de tabel Historie Overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Belangrijke gebeurtenissen:
2009 - provincies hebben hun belang in de deelnemingen Essent en NUON verkocht. Een verkoopresultaat van bijna 13 miljard euro.
2013 – Het verplicht Schatkistbankieren wordt ingesteld door het Rijk. Overheden moeten vanaf eind 2013 hun overtollige tegoeden aanhouden bij het Rijk. Als alternatief voor het aanhouden van overtollige middelen in de schatkist kunnen decentrale overheden ervoor kiezen deze middelen in te zetten om aan elkaar leningen te verstrekken.
2014 – Verkoop belang in afvalverwerker Attero.
2015 – De taken rondom de jeugdhulpverlening zijn overgegaan van de provincies naar de gemeenten. Ook is in 2015 taak van de regionale bereikbaarheid rondom grote steden (met uitzondering van Amsterdam en Rotterdam) overgegaan van de plusregio’s naar de provincies. Per saldo leiden deze twee effecten tot lagere baten en lasten.
2016 - Het saldo van lasten en baten is bijna 700 euro miljoen positief in 2016. Dit positieve saldo wordt mede veroorzaakt door een stelselwijziging aangaande het provinciefonds. Per 2016 wordt onder meer de brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer onderdeel van het provinciefonds. Met deze wijziging moeten alle ontvangen Rijksbijdragen als reële baten worden verantwoord en niet slechts het deel waarvoor ook lasten verantwoord worden (volgens regelgeving BBV).
2017 – In 2017 is de regelgeving omtrent het BBV vernieuwd en daarmee is ook het opvraagmodel vernieuwd. Deze vernieuwing heeft met betrekking tot deze tabel niet geleid tot reeksbreuken.

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1900 tot en met 2018 zijn definitief, de uitkomsten van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 maart 2021:
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De nieuwe jaarcijfers over de financiën van de provincies worden circa 15 maanden na afloop van de verslagperiode geplaatst. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten en lasten van provincies
Saldo van baten en lasten
Het verschil tussen de totale baten en de totale lasten.