Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Waterschapsfinanciën vanaf 1936

Perioden Baten en lasten van waterschappen Saldo van baten en lasten (mln euro)
2019* -111
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de baten, de lasten en de schuld van waterschappen vanaf 1936. De gegevens zijn verzameld uit eerder gepubliceerde tabellen over de waterschapsfinanciën en hebben betrekking op gerealiseerde jaarcijfers.
De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekening en de balans van de waterschappen en sluiten zoveel mogelijk aan op de indelingen en registratiewijzen die de waterschappen in hun eigen administratie hanteren.

Deze tabel vervangt de reeksen over de financiën van de Waterschappen in de tabel Historie Overheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1936

Belangrijke gebeurtenissen:
2012 – Start tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Waterschappen dragen vanaf 2012 81 miljoen euro per jaar bij aan het Tweede hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit bedrag groeit tot 181 miljoen euro in 2015.

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1936 tot en met 2018 zijn definitief, de uitkomsten van 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 maart 2021:
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2018 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De nieuwe jaarcijfers over de financiën van de waterschappen worden circa 15 maanden na afloop van de verslagperiode geplaatst.. De cijfers kunnen worden bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Over het algemeen zijn de bijstellingen gering van omvang. De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw jaarcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Baten en lasten van waterschappen
Saldo van baten en lasten
Het verschil tussen de totale baten en de totale lasten.