Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2022** .
Totaal, exclusief financiële sector 2022** 490.321
A-F Landbouw en nijverheid 2022** 94.537
G+I Handel en horeca 2022** 118.685
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2022** 55.210
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2022** 198.578
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022** 11.966
01 Landbouw 2022** 11.426
02 Bosbouw 2022** 104
03 Visserij 2022** 436
B Delfstoffenwinning 2022** 283
06 Winning van aardolie en aardgas 2022** 28
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2022** 104
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2022** 151
C Industrie 2022** 34.276
10 Voedingsmiddelenindustrie 2022** 3.044
11 Drankenindustrie 2022** 416
12 Tabaksindustrie 2022** .
13 Textielindustrie 2022** 711
14 Kledingindustrie 2022** 337
15 Leer- en schoenenindustrie 2022** 169
16 Houtindustrie 2022** 1.563
17 Papierindustrie 2022** 334
18 Grafische industrie 2022** 1.495
19 Aardolie-industrie 2022** 27
20 Chemische industrie 2022** 982
21 Farmaceutische industrie 2022** 259
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2022** 1.539
23 Bouwmaterialenindustrie 2022** 972
24 Basismetaalindustrie 2022** 297
25 Metaalproductenindustrie 2022** .
26 Elektrotechnische industrie 2022** 1.188
27 Elektrische apparatenindustrie 2022** 865
28 Machine-industrie 2022** 3.446
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2022** 693
30 Overige transportmiddelenindustrie 2022** 889
31 Meubelindustrie 2022** 2.108
32 Overige industrie 2022** 2.015
33 Reparatie en installatie van machines 2022** 3.994
D Energievoorziening 2022** 2.218
35 Energiebedrijven 2022** 2.218
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022** 1.417
36 Waterleidingbedrijven 2022** 31
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2022** 101
38 Afvalbehandeling en recycling 2022** 927
39 Sanering en overig afvalbeheer 2022** 358
F Bouwnijverheid 2022** 44.377
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2022** 19.234
42 Grond-, water- en wegenbouw 2022** 2.631
43 Gespecialiseerde bouw 2022** 22.512
G Handel 2022** 99.435
45 Autohandel en -reparatie 2022** 12.150
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2022** 57.656
47 Detailhandel (niet in auto's) 2022** 29.629
H Vervoer en opslag 2022** 16.715
49 Vervoer over land 2022** 8.102
50 Vervoer over water 2022** 2.204
51 Vervoer door de lucht 2022** 155
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2022** 5.484
53 Post en koeriers 2022** 770
I Horeca 2022** 19.250
55 Logiesverstrekking 2022** 4.039
56 Eet- en drinkgelegenheden 2022** 15.211
J Informatie en communicatie 2022** 38.495
58 Uitgeverijen 2022** 1.777
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2022** 2.957
60 Radio- en televisieomroepen 2022** 86
61 Telecommunicatie 2022** 714
62 IT-dienstverlening 2022** 29.896
63 Diensten op het gebied van informatie 2022** 3.065
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022** 23.311
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2022** 23.311
M Specialistische zakelijke diensten 2022** 121.178
69 Juridische diensten en administratie 2022** 21.828
70 Holdings en managementadviesbureaus 2022** 63.395
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2022** 18.522
72 Research 2022** 2.475
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2022** 7.288
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2022** 7.044
75 Veterinaire dienstverlening 2022** 626
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022** 29.127
77 Verhuur van roerende goederen 2022** 4.271
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2022** .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2022** .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2022** 1.473
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2022** 4.962
82 Overige zakelijke dienstverlening 2022** 3.500
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022** 404
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022** 404
P Onderwijs 2022** 7.537
85 Onderwijs 2022** 7.537
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022** 25.255
86 Gezondheidszorg 2022** 19.050
87 Verpleging en zorg met overnachting 2022** 1.164
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2022** 5.041
R Cultuur, sport en recreatie 2022** 9.634
90 Kunst 2022** 3.713
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2022** 473
92 Loterijen en kansspelen 2022** 245
93 Sport en recreatie 2022** 5.203
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst.
Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief en de cijfers van 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 27 februari 2024:
De nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In maart (15 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In november (23 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.