Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemingengroep (aantal)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed 2021** .
Totaal, exclusief financiële sector 2021** 432.328
A-F Landbouw en nijverheid 2021** 83.006
G+I Handel en horeca 2021** 105.496
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2021** 48.286
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten 2021** 175.463
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021** 10.822
01 Landbouw 2021** 10.353
02 Bosbouw 2021** 98
03 Visserij 2021** 371
B Delfstoffenwinning 2021** 241
06 Winning van aardolie en aardgas 2021** .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2021** 79
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2021** .
C Industrie 2021** 30.505
10 Voedingsmiddelenindustrie 2021** 2.706
11 Drankenindustrie 2021** 340
12 Tabaksindustrie 2021** 10
13 Textielindustrie 2021** 645
14 Kledingindustrie 2021** 300
15 Leer- en schoenenindustrie 2021** 153
16 Houtindustrie 2021** 1.351
17 Papierindustrie 2021** 313
18 Grafische industrie 2021** 1.407
19 Aardolie-industrie 2021** 30
20 Chemische industrie 2021** 845
21 Farmaceutische industrie 2021** 238
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2021** 1.336
23 Bouwmaterialenindustrie 2021** 851
24 Basismetaalindustrie 2021** 287
25 Metaalproductenindustrie 2021** 6.263
26 Elektrotechnische industrie 2021** 1.067
27 Elektrische apparatenindustrie 2021** 787
28 Machine-industrie 2021** 3.052
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2021** 610
30 Overige transportmiddelenindustrie 2021** 785
31 Meubelindustrie 2021** 1.774
32 Overige industrie 2021** 1.842
33 Reparatie en installatie van machines 2021** 3.513
D Energievoorziening 2021** 1.715
35 Energiebedrijven 2021** 1.715
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021** 1.230
36 Waterleidingbedrijven 2021** 30
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021** 75
38 Afvalbehandeling en recycling 2021** 806
39 Sanering en overig afvalbeheer 2021** 319
F Bouwnijverheid 2021** 38.493
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2021** 16.197
42 Grond-, water- en wegenbouw 2021** 2.325
43 Gespecialiseerde bouw 2021** 19.971
G Handel 2021** 89.101
45 Autohandel en -reparatie 2021** 10.988
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2021** 52.261
47 Detailhandel (niet in auto's) 2021** 25.852
H Vervoer en opslag 2021** 14.665
49 Vervoer over land 2021** 7.174
50 Vervoer over water 2021** 1.885
51 Vervoer door de lucht 2021** 144
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2021** 4.778
53 Post en koeriers 2021** 684
I Horeca 2021** 16.395
55 Logiesverstrekking 2021** 3.357
56 Eet- en drinkgelegenheden 2021** 13.038
J Informatie en communicatie 2021** 33.621
58 Uitgeverijen 2021** 1.611
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2021** 2.444
60 Radio- en televisieomroepen 2021** 68
61 Telecommunicatie 2021** 658
62 IT-dienstverlening 2021** 26.083
63 Diensten op het gebied van informatie 2021** 2.757
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021** 20.077
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2021** 20.077
M Specialistische zakelijke diensten 2021** 108.280
69 Juridische diensten en administratie 2021** 19.831
70 Holdings en managementadviesbureaus 2021** 56.317
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2021** 16.630
72 Research 2021** 2.148
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2021** 6.857
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2021** 5.981
75 Veterinaire dienstverlening 2021** 516
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2021** 25.536
77 Verhuur van roerende goederen 2021** 3.830
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2021** .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2021** .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2021** 1.286
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2021** 4.397
82 Overige zakelijke dienstverlening 2021** 3.035
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021** 372
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021** 372
P Onderwijs 2021** 6.440
85 Onderwijs 2021** 6.440
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021** 22.017
86 Gezondheidszorg 2021** 17.102
87 Verpleging en zorg met overnachting 2021** 947
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2021** 3.968
R Cultuur, sport en recreatie 2021** 8.220
90 Kunst 2021** 3.102
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2021** 407
92 Loterijen en kansspelen 2021** 213
93 Sport en recreatie 2021** 4.498
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit twee bronnen:
- voor grote ondernemingen (met een balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro) vindt directe enquêtering plaats
- voor de kleine ondernemingen (balanstotaal kleiner dan 40 miljoen euro) maakt het CBS gebruik van de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst.
Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief en de cijfers van 2021 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 10 maart 2023:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn bijgesteld naar nader voorlopig.

Wijzigingen per 17 maart 2022:
Vanaf statistiekjaar 2020 is SBI ‘L’ toegevoegd aan het SFO-waarneembereik. Dit heeft als gevolg dat SBI 'L' is toegevoegd als categorie aan de variabele 'Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008)', net als de nieuwe samentelling 'Totaal, exclusief financiële sector'. De oude samentelling 'Totaal, ex. financiële sector, vastgoed' komt hierdoor te vervallen vanaf statistiekjaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
- In december (12 maanden na verslagjaar) verschijnen voorlopige cijfers;
- In maart (15 maanden na verslagjaar) komen bijgestelde cijfers;
- In december (24 maanden na verslagjaar) komt aanvullende informatie beschikbaar op grond waarvan de gegevens een definitieve status krijgen.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.