Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Perioden Zorggebruik Wlz/AWBZ-gefinancierde zorg Personen met indicatie zorg met verblijf Verstandelijke handicap (x 1 000)
2021 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel biedt een actueel overzicht van de belangrijkste cijfers die op StatLine beschikbaar zijn op het brede gebied van gezondheid en zorg. Alle cijfers zijn rechtstreeks afkomstig uit andere tabellen op StatLine of via een eenvoudige omrekening verkregen. De oorspronkelijke tabellen waaruit de cijfers afkomstig zijn bieden mogelijkheden voor uitsplitsing naar kenmerken van personen of andere eenheden.
Het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen is niet voor alle cijferreeksen hetzelfde.
Bij de cijferreeksen over het aantal gediplomeerden/afgestudeerden staat bij verslagjaar t het aantal personen dat in school- of studiejaar t-1 tot t een diploma heeft behaald.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Status van de cijfers:
De meeste cijfers zijn definitief.
Het laatst toegevoegde jaar is voorlopig voor:
- doodsoorzaken;
- perinatale sterfte bij zwangerschapsduur 22 weken of meer;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- verstrekte geneesmiddelen;
- AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg met verblijf;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- gediplomeerden mbo;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.
De laatste twee jaar zijn voorlopig voor:
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg;
- personen werkzaam in de gezondheidszorg.
Voor uitgaven aan zorg zijn de cijfers over 2021 voorlopig en de cijfers over 2019 en 2020 nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 juli 2022:
Nieuwe cijfers zijn toegevoegd aan bestaande reeksen voor:
- levendgeborenen, relatief;
- doodsoorzaken;
- levensverwachting;
- ervaren gezondheid;
- huisartspatiënten naar diagnose;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- ziekteverzuim;
- gemiddelde verpleegduur klinische opname ziekenhuis;
- verstrekte geneesmiddelen;
- contacten zorgverleners;
- jeugdzorg;
- roken, alcoholgebruik, lichaamsbeweging;
- overgewicht;
- hoge bloeddruk;
- artsen en verpleegkundigen werkzaam in de zorg;
- personen werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg;
- personen werkzaam in de gezondheidszorg;
- gediplomeerden mbo;
- afgestudeerde artsen en verpleegkundigen;
- uitgaven aan zorg;
- gemiddelde afstand tot voorzieningen;
- instellingen: rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar.
Een nieuwe reeks is toegevoegd voor ziekenhuisopnamen voor COVID19.

Wijzigingen per 22 december 2021:
Een nieuwe reeks is toegevoegd voor COVID19 als doodsoorzaak.


Wijzigingen per 9 juni 2021:
De cijfers over 'gediplomeerden mbo gezondheidszorg' zijn vervangen door nieuwe reeksen over mbo-gediplomeerden verzorging en verpleegkunde.
Nieuwe reeksen zijn toegevoegd over jeugdzorg en indicaties langdurige zorg.
Reeksen over AWBZ/WMo-gefinancierde zorg zonder verblijf zijn verwijderd.
De verwijderde reeksen over mbo-gediplomeerden en zorg zonder verblijf zijn nog beschikbaar op StatLine, namelijk in de tabellen MBO; gediplomeerden, opleidingsrichting in detail, sector 1990/'91-2015/'16 en Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014.
Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2022 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Zorggebruik
Verpleegduur bij klinische opname, verstrekte geneesmiddelen, aantal contacten met zorgverleners, AWBZ/Wlz-gefinancierde zorg inclusief aantal 80-plussers, jongeren met jeugdzorg
Wlz/AWBZ-gefinancierde zorg
Wlz/AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf
Personen met indicatie zorg met verblijf
Het aantal personen dat op de peildatum een indicatie heeft voor zorg met verblijf (AWBZ/Wlz-gefinancierd).

Het betreft uitsluitend personen die op de peildatum in de BRP staan ingeschreven.
De peildatum is de tweede vrijdag van november.

Indicatie
Recht op een bepaalde soort en hoeveelheid zorg zoals dat vastgesteld wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
Verstandelijke handicap
Personen met een indicatie voor zorg met verblijf met als grondslag verstandelijke handicap

Verstandelijke handicap
Handicap waarbij de persoon beneden gemiddeld scoort op een algemene intelligentietest (IQ van 70 of lager) en blijvende beperkingen heeft op het gebied van de sociale redzaamheid. Beide zijn voor het 18e levensjaar ontstaan.
Op grond van historische overwegingen is er in Nederland overeenstemming dat, als er sprake is van ernstige en chronische beperkingen in sociale redzaamheid, leerproblemen en/of gedragsproblemen, een IQ-score tussen 70 en 85 ook mag worden opgevat als een verstandelijke handicap. Dit wordt dan aangeduid als een licht verstandelijke handicap.