Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 2.082.615 1.653.755 193.535 95.845 67.850 35.075 21.205 7.230 1.603.950 478.660
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2022 1e kwartaal* 1.352.705 1.042.935 135.725 66.250 51.225 27.840 17.345 5.895 1.047.865 304.840
A Landbouw, bosbouw en visserij 2022 1e kwartaal* 77.915 39.170 21.070 11.715 3.725 1.360 675 135 70.065 7.850
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2022 1e kwartaal* 81.485 55.205 7.815 4.740 4.680 3.535 2.820 1.250 55.755 25.735
B Delfstoffenwinning 2022 1e kwartaal* 555 415 30 20 25 15 20 15 305 255
C Industrie 2022 1e kwartaal* 76.680 51.610 7.495 4.530 4.475 3.405 2.675 1.165 53.620 23.055
D Energievoorziening 2022 1e kwartaal* 2.315 1.915 165 85 55 25 25 15 855 1.460
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2022 1e kwartaal* 1.935 1.265 125 105 130 90 100 55 975 960
F Bouwnijverheid 2022 1e kwartaal* 225.320 191.680 16.210 6.690 5.100 2.950 1.760 530 198.885 26.430
G-I Handel, vervoer en horeca 2022 1e kwartaal* 398.435 248.250 63.265 35.300 26.925 13.260 7.435 2.210 307.425 91.010
G Handel 2022 1e kwartaal* 273.735 175.705 43.990 23.005 16.155 7.520 4.740 1.465 206.160 67.575
H Vervoer en opslag 2022 1e kwartaal* 56.105 40.200 6.705 3.075 2.390 1.535 1.285 460 44.930 11.175
I Horeca 2022 1e kwartaal* 68.595 32.345 12.575 9.215 8.385 4.210 1.415 285 56.335 12.260
J Informatie en communicatie 2022 1e kwartaal* 110.060 91.575 8.460 3.335 2.740 1.825 1.310 430 81.435 28.625
K Financiële dienstverlening 2022 1e kwartaal* 107.650 95.950 6.685 2.270 1.460 645 340 120 7.995 99.655
L Verhuur en handel van onroerend goed 2022 1e kwartaal* 31.450 22.740 4.560 2.330 1.055 355 205 115 13.410 18.035
M-N Zakelijke dienstverlening 2022 1e kwartaal* 496.135 425.460 34.215 13.455 10.595 5.865 3.790 1.355 381.520 114.615
M Specialistische zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 401.390 353.015 25.055 9.205 7.200 3.750 2.070 595 306.260 95.130
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2022 1e kwartaal* 94.750 72.445 9.160 4.250 3.395 2.115 1.720 755 75.260 19.490
O-Q Overheid en zorg 2022 1e kwartaal* 312.585 271.095 16.615 8.720 7.535 3.660 1.980 780 281.085 31.500
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2022 1e kwartaal* 835 230 10 10 30 30 35 60 155 680
P Onderwijs 2022 1e kwartaal* 115.740 104.990 6.260 1.565 855 605 460 255 108.340 7.405
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2022 1e kwartaal* 196.010 165.880 10.345 7.145 6.655 3.025 1.490 465 172.590 23.415
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2022 1e kwartaal* 241.575 212.620 14.635 7.290 4.025 1.610 885 310 206.375 35.200
R Cultuur, sport en recreatie 2022 1e kwartaal* 121.495 108.580 6.825 2.855 1.690 795 490 165 104.445 17.050
S Overige dienstverlening 2022 1e kwartaal* 119.920 103.995 7.795 4.405 2.305 795 385 140 101.905 18.015
T Huishoudens 2022 1e kwartaal* 30 25 5 0 0 0 0 0 25 5
U Extraterritoriale organisaties 2022 1e kwartaal* 130 25 15 30 30 20 10 0 0 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 januari 2022:
De gegevens voor het 1e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2020 en 2021 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen