Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal)
011 Teelt van eenjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 17.535
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2022 3e kwartaal* 2.230
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2022 3e kwartaal* 9.260
01131 Teelt van groenten in volle grond 2022 3e kwartaal* 2.590
01132 Teelt van groenten onder glas 2022 3e kwartaal* 715
01133 Teelt van paddenstoelen 2022 3e kwartaal* 200
01134 Teelt van overige knolgewassen 2022 3e kwartaal* 5.760
0116 Teelt van vezelgewassen 2022 3e kwartaal* 60
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 5.985
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2022 3e kwartaal* 1.360
01193 Teelt van voedergewassen 2022 3e kwartaal* 4.050
012 Teelt van meerjarige gewassen 2022 3e kwartaal* 2.665
0121 Teelt van druiven 2022 3e kwartaal* 105
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2022 3e kwartaal* 1.395
01241 Teelt van appels en peren 2022 3e kwartaal* 1.150
01242 Teelt van steenvruchten 2022 3e kwartaal* 245
0125 Teelt van overige vruchten 2022 3e kwartaal* 645
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2022 3e kwartaal* 195
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2022 3e kwartaal* 135
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2022 3e kwartaal* 10
0128 Teelt van specerijen 2022 3e kwartaal* 230
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2022 3e kwartaal* 280
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2022 3e kwartaal* 5.450
01301 Teelt van bloembollen 2022 3e kwartaal* 1.240
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2022 3e kwartaal* 320
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2022 3e kwartaal* 480
01304 Teelt van potplanten onder glas 2022 3e kwartaal* 585
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2022 3e kwartaal* 2.595
01411 Houden van melkvee 2022 3e kwartaal* 15.095
01421 Houden van vleeskalveren 2022 3e kwartaal* 1.315
01451 Fokken en houden van schapen 2022 3e kwartaal* 1.635
01452 Fokken en houden van geiten 2022 3e kwartaal* 445
01471 Opfokken/houden van leghennen 2022 3e kwartaal* 855
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2022 3e kwartaal* 530
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2022 3e kwartaal* 70
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2022 3e kwartaal* 95
022 Exploitatie van bossen 2022 3e kwartaal* 95
0220 Exploitatie van bossen 2022 3e kwartaal* 95
06 Winning van aardolie en aardgas 2022 3e kwartaal* 30
061 Winning van aardolie 2022 3e kwartaal* 15
0610 Winning van aardolie 2022 3e kwartaal* 15
062 Winning van aardgas 2022 3e kwartaal* 10
0620 Winning van aardgas 2022 3e kwartaal* 10
081 Winning van zand, grind en klei 2022 3e kwartaal* 90
0812 Winning van zand, grind en klei 2022 3e kwartaal* 90
089 Winning van overige delfstoffen 2022 3e kwartaal* 30
0892 Winning van turf 2022 3e kwartaal* 0
0893 Winning van zout 2022 3e kwartaal* 5
1104 Industrie van vermout e.d. 2022 3e kwartaal* 25
1811 Drukkerijen van dagbladen 2022 3e kwartaal* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 juli 2022:
De gegevens voor het 3e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.