Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal)
011 Teelt van eenjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 17.860
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2024 2e kwartaal* 2.420
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2024 2e kwartaal* 9.205
01131 Teelt van groenten in volle grond 2024 2e kwartaal* 2.435
01132 Teelt van groenten onder glas 2024 2e kwartaal* 760
01133 Teelt van paddenstoelen 2024 2e kwartaal* 175
01134 Teelt van overige knolgewassen 2024 2e kwartaal* 5.830
0116 Teelt van vezelgewassen 2024 2e kwartaal* 80
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 6.160
01192 Teelt van snijbloemen onder glas 2024 2e kwartaal* 1.360
01193 Teelt van voedergewassen 2024 2e kwartaal* 4.150
012 Teelt van meerjarige gewassen 2024 2e kwartaal* 2.665
0121 Teelt van druiven 2024 2e kwartaal* 125
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2024 2e kwartaal* 1.380
01241 Teelt van appels en peren 2024 2e kwartaal* 1.160
01242 Teelt van steenvruchten 2024 2e kwartaal* 215
0125 Teelt van overige vruchten 2024 2e kwartaal* 655
01251 Teelt van aardbeien in volle grond 2024 2e kwartaal* 165
01252 Teelt van aardbeien onder glas 2024 2e kwartaal* 155
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2024 2e kwartaal* 10
0128 Teelt van specerijen 2024 2e kwartaal* 205
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2024 2e kwartaal* 290
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2024 2e kwartaal* 5.680
01301 Teelt van bloembollen 2024 2e kwartaal* 1.320
01302 Teelt van perkplanten volle grond 2024 2e kwartaal* 350
01303 Teelt van perkplanten onder glas 2024 2e kwartaal* 290
01304 Teelt van potplanten onder glas 2024 2e kwartaal* 775
01305 Teelt van bomen in de volle grond 2024 2e kwartaal* 2.675
01411 Houden van melkvee 2024 2e kwartaal* 14.730
01421 Houden van vleeskalveren 2024 2e kwartaal* 1.190
01451 Fokken en houden van schapen 2024 2e kwartaal* 1.745
01452 Fokken en houden van geiten 2024 2e kwartaal* 435
01471 Opfokken/houden van leghennen 2024 2e kwartaal* 835
01472 Opfokken/houden van vleeskuikens 2024 2e kwartaal* 520
01491 Fokken/houden van edelpelsdieren 2024 2e kwartaal* 70
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2024 2e kwartaal* 110
022 Exploitatie van bossen 2024 2e kwartaal* 100
0220 Exploitatie van bossen 2024 2e kwartaal* 100
06 Winning van aardolie en aardgas 2024 2e kwartaal* 30
061 Winning van aardolie 2024 2e kwartaal* 20
0610 Winning van aardolie 2024 2e kwartaal* 20
062 Winning van aardgas 2024 2e kwartaal* 10
0620 Winning van aardgas 2024 2e kwartaal* 10
081 Winning van zand, grind en klei 2024 2e kwartaal* 90
0812 Winning van zand, grind en klei 2024 2e kwartaal* 90
089 Winning van overige delfstoffen 2024 2e kwartaal* 35
0892 Winning van turf 2024 2e kwartaal* 0
0893 Winning van zout 2024 2e kwartaal* 0
1104 Industrie van vermout e.d. 2024 2e kwartaal* 40
1811 Drukkerijen van dagbladen 2024 2e kwartaal* 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Vanaf 13 oktober 2023 is door een verbeterd gebruik van gegevens over eigenaren en eigendomsverhoudingen voor veel bedrijven binnen de bedrijfstak 6420 Financiële holdings een andere activiteit vastgesteld. De belangrijkste activiteiten waar deze groep is terechtgekomen is 7010 Holdings, interne concerndiensten en 7022 Organisatieadviesbureaus e.d.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief, de cijfers over 2023 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2024 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 april 2024:
De gegevens voor het 2e kwartaal van 2024 zijn toegevoegd. Gegevens over 2023 en 2024 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.