Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte 1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte 2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte 50 tot 100 werkzame personen (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
282 Overige machine-industrie algemeen 2022 4e kwartaal* 1.310 545 135 85 105 135 150 65 330 980
2829 Overige machine-industrie algemeen 2022 4e kwartaal* 685 305 80 40 65 70 60 30 155 530
33121 Reparatie van machines algemeen 2022 4e kwartaal* 3.165 2.550 220 130 110 80 45 20 2.560 605
33221 Installatie van machines algemeen 2022 4e kwartaal* 705 480 60 45 50 25 25 10 470 230
46218 Groothandel in akkerbouw algemeen 2022 4e kwartaal* 495 280 70 45 50 25 20 5 175 320
4639 Groothandel in voeding algemeen 2022 4e kwartaal* 2.035 1.305 280 165 130 75 40 20 965 1.070
46429 Groothandel in textiel algemeen 2022 4e kwartaal* 355 220 40 35 30 15 10 5 145 215
46739 Groothandel bouwmateriaal algemeen 2022 4e kwartaal* 985 515 145 90 95 70 40 15 370 615
47192 Winkels in non-food algemeen 2022 4e kwartaal* 520 400 55 20 20 5 10 5 240 280
47593 Winkels woninginrichting algemeen 2022 4e kwartaal* 1.725 835 390 245 165 55 20 5 1.295 430
47597 Winkels in huishoudwaren algemeen 2022 4e kwartaal* 415 165 100 95 40 5 5 0 335 80
47713 Winkels in bovenkleding algemeen 2022 4e kwartaal* 2.610 1.150 565 455 235 90 60 20 1.840 770
47715 Winkels in babyartikelen algemeen 2022 4e kwartaal* 155 95 35 15 5 0 0 0 130 25
47919 Webwinkels algemeen assortiment 2022 4e kwartaal* 13.980 11.690 1.875 275 80 30 15 5 13.100 880
P Onderwijs 2022 4e kwartaal* 121.700 110.895 6.220 1.645 860 610 460 255 114.335 7.365
85 Onderwijs 2022 4e kwartaal* 121.700 110.895 6.220 1.645 860 610 460 255 114.335 7.365
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2022 4e kwartaal* 1.310 355 20 20 60 175 170 110 310 1.000
8520 Basis- en speciaal onderwijs 2022 4e kwartaal* 1.310 355 20 20 60 175 170 110 310 1.000
85201 Basisonderwijs voor leerplichtigen 2022 4e kwartaal* 1.085 285 10 5 45 155 150 90 265 820
85202 Speciaal basisonderwijs 2022 4e kwartaal* 145 50 10 10 15 20 15 10 25 120
85203 Speciaal onderwijs expertisecentra 2022 4e kwartaal* 80 20 0 0 0 0 5 10 20 60
853 Voortgezet onderwijs 2022 4e kwartaal* 1.380 875 40 40 30 40 40 50 810 570
8531 Algemeen voortgezet onderwijs 2022 4e kwartaal* 470 135 10 10 20 20 20 40 95 375
85313 Praktijkonderwijs 2022 4e kwartaal* 50 35 5 0 0 0 5 0 25 25
85321 Middelbaar beroepsonderwijs 2022 4e kwartaal* 135 70 5 15 5 5 10 5 70 60
854 Hoger onderwijs 2022 4e kwartaal* 515 375 30 15 15 15 10 10 320 190
8541 Niet-universitair hoger onderwijs 2022 4e kwartaal* 245 165 15 10 10 5 5 5 155 90
8542 Universitair hoger onderwijs 2022 4e kwartaal* 270 215 15 5 5 5 0 5 165 100
855 Overig onderwijs 2022 4e kwartaal* 115.420 106.505 5.980 1.530 720 360 215 75 110.135 5.285
8551 Sportonderwijs 2022 4e kwartaal* 28.785 26.815 1.390 385 140 40 15 5 28.135 650
85519 Overig sportonderwijs 2022 4e kwartaal* 28.420 26.530 1.350 365 125 35 15 0 27.810 610
8552 Cultureel onderwijs 2022 4e kwartaal* 15.105 14.335 575 115 40 25 15 5 14.775 330
8559 Overig onderwijs (rest) 2022 4e kwartaal* 62.590 57.520 3.325 820 430 240 155 60 58.515 4.070
85591 Afstandsonderwijs 2022 4e kwartaal* 330 255 40 10 10 5 5 0 250 80
85599 Studiebegeleiding, onderwijs (rest 2022 4e kwartaal* 36.345 34.335 1.450 305 135 65 40 5 35.345 1.000
856 Dienstverlening voor het onderwijs 2022 4e kwartaal* 3.075 2.785 150 40 35 25 25 10 2.760 320
8560 Dienstverlening voor het onderwijs 2022 4e kwartaal* 3.075 2.785 150 40 35 25 25 10 2.760 320
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief, de cijfers over 2021 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
De gegevens voor het 4e kwartaal van 2022 zijn toegevoegd. Gegevens over 2021 en 2022 kunnen zijn aangepast op basis van nagekomen informatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.

Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.

In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze - spraakgebruik.

De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden. Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijfsgrootte
De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden.

Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst. Voor bedrijven met een bepaalde rechtsvorm, bijvoorbeeld eenmanszaak en vennootschap onder firma, worden afhankelijk van de rechtsvorm één of twee werkzame personen opgeteld bij het loonlijst personeel om het aantal werkzame personen te bepalen.

1 werkzaam persoon
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
2 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
3 tot 5 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
5 tot 10 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
10 tot 20 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
20 tot 50 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
50 tot 100 werkzame personen
Werkzame persoon:
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.

De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband, Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.

Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.

Deze rechtsvorm omvat:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
- Samenwerkingsovereenkomst


Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten.

Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie, gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar niet een commissaris.

Deze rechtsvorm omvat:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen