Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016

Misdrijven; opgelegde straffen en maatregelen 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Opgelegde sancties Totaal opgelegde sancties (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Geldboete Geldboete: onvoorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Geldboete Geldboete: gedeeltelijk onvoorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Geldboete Geldboete: voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Gevangenisstraf Gevangenisstraf: onvoorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Gevangenisstraf Gevangenisstraf: gedeeltelijk onvoorw. (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Gevangenisstraf Gevangenisstraf: voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Jeugddetentie Jeugddetentie: onvoorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Jeugddetentie Jeugddetentie: gedeeltelijk onvoorw. (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Jeugddetentie Jeugddetentie: voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Taakstraf Werkstraf (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Taakstraf Leerstraf (aantal) Opgelegde sancties Hoofdstraffen Overige hoofdstraffen (aantal) Opgelegde sancties Maatregelen TBS onvoorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Maatregelen TBS voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Maatregelen Plaatsing in inrichting voor jeugdigen (aantal) Opgelegde sancties Maatregelen Plaatsing in inr. stelselmatige daders (aantal) Opgelegde sancties Maatregelen Onttrekking aan verkeer (aantal) Opgelegde sancties Maatregelen Betaling aan de staat (aantal) Opgelegde sancties Maatregelen Overige maatregelen (aantal) Opgelegde sancties Bijkomende straffen Ontzegging rijbevoegdheid Ontzegging onvoorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Bijkomende straffen Ontzegging rijbevoegdheid Ontzegging gedeeltelijk voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Bijkomende straffen Ontzegging rijbevoegdheid Ontzegging voorwaardelijk (aantal) Opgelegde sancties Bijkomende straffen Verbeurdverklaring (aantal) Opgelegde sancties Bijkomende straffen Stillegging van de onderneming (aantal) Opgelegde sancties Bijkomende straffen Overige bijkomende straffen (aantal) Opgelegde sancties Straf onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2016* 115.780 15.995 2.450 3.950 15.650 8.090 11.245 310 580 390 32.540 235 210 170 0 75 410 880 14.015 480 3.480 2.050 1.365 1.040 5 40 120
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 750 290 290 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 0 0 0 5 0 5 0
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 115.030 15.700 2.160 3.820 15.650 8.090 11.245 310 580 390 32.540 235 210 170 0 75 410 880 14.010 455 3.480 2.050 1.365 1.035 5 35 120
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 101.815 13.930 1.840 3.020 14.445 7.280 9.795 295 545 365 28.055 200 200 155 0 70 385 835 12.655 420 3.175 1.780 1.245 975 5 35 105
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 13.120 1.750 320 795 1.170 800 1.440 15 30 25 4.475 35 10 15 0 5 25 45 1.350 35 300 270 120 60 0 0 15
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 100 20 0 0 40 10 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5 5 0 0 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de sancties die door de rechter in eerste aanleg zijn opgelegd. De cijfers worden uitgesplitst naar de soort sanctie en enkele kenmerken daarvan, zoals hoogte van een geldboete en duur van een vrijheidsstraf. Ook zijn de cijfers uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte en de leeftijdscategorie van de verdachte. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Opgelegde sancties
Aantal straffen en maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Straffen en maatregelen worden opgelegd als de verdachte is
schuldig verklaard met strafoplegging. In het Wetboek van Strafrecht wordt
onderscheid gemaakt tussen hoofdstraffen, bijkomende straffen en
maatregelen.
Totaal opgelegde sancties
Het totaal aantal straffen en maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Hoofdstraffen
Aantal hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Onder hoofdstraffen worden verstaan:
-geldboete
-gevangenisstraf
-jeugddetentie (alleen bij minderjarigen)
-hechtenis
-taakstraf
Geldboete
Het aantal betalingen van een geldsom dat door de rechter is opgelegd.
Geldboete: onvoorwaardelijk
Het aantal geldboetes dat zonder voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Het uitgangspunt is dat het totale boetebedrag moet worden betaald.
Geldboete: gedeeltelijk onvoorwaardelijk
Het aantal geldboetes waarvan een gedeelte van het bedrag onder
voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Als door de veroordeelde aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft het
voorwaardelijke deel niet te worden betaald.
Geldboete: voorwaardelijk
Het aantal geldboetes waarvan het gehele bedrag onder voorwaarden door de
rechter is opgelegd.
Als door de veroordeelde aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft de
geldsom niet te worden betaald.
Gevangenisstraf
Het aantal gevangenisstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Gevangenisstraf: onvoorwaardelijk
Het aantal gevangenisstraffen dat zonder voorwaarden door de rechter is
opgelegd.
Het uitgangspunt is dat de totale duur van de opgelegde straf moet worden
uitgezeten.
Gevangenisstraf: gedeeltelijk onvoorw.
Het aantal gevangenisstraffen waarvan een deel van de duur van de straf
onder voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Als door de veroordeelde aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft het
voorwaardelijke gedeelte van de straf niet te worden uitgezeten.
Gevangenisstraf: voorwaardelijk
Het aantal gevangenisstraffen waarvan de gehele duur van de straf onder
voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Als door de veroordeelde aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft de straf
niet te worden uitgezeten.
Jeugddetentie
Het aantal jeugddetenties dat door de rechter is opgelegd.
De hoofdstraf jeugddetentie is een straf voor minderjarige veroordeelden.
Zij is in 1995 in de plaats gekomen van de hoofdstraffen 'tuchtschool' en
'arrest'. De straf kan worden opgelegd voor maximaal 2 jaar.
Jeugddetentie: onvoorwaardelijk
Het aantal jeugddetenties dat zonder voorwaarden door de rechter is
opgelegd.
Het uitgangspunt is dat de totale duur van de opgelegde straf moet worden
uitgezeten.
Jeugddetentie: gedeeltelijk onvoorw.
Het aantal jeugddetenties waarvan een deel van de duur van de straf onder
voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Als door de veroordeelde aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft het
voorwaardelijke gedeelte van de straf niet te worden uitgezeten.
Jeugddetentie: voorwaardelijk
Het aantal jeugddetenties waarvan de gehele duur van de straf onder
voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Als door de veroordeelde aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft de straf
niet te worden uitgezeten.
Taakstraf
Het aantal taakstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf of beide.
Werkstraf
Het aantal werkstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Werkstraffen bestaan uit het verrichten van onbetaalde arbeid en het
verrichten van arbeid tot vergoeding van schade.
Leerstraf
Het aantal leerstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Leerstraffen bestaan uit het volgen van een leerproject of een cursus.
Overige hoofdstraffen
Het aantal overige hoofdstraffen dat door de rechter is opgelegd.
Hieronder vallen de hoofdstraffen hechtenis, militaire detentie,
tuchtschool en arrest. De straffen 'tuchtschool' en 'arrest' zijn in
1995 vervallen en vervangen door de 'jeugddetentie', die in
een aparte rubriek worden geteld.
Maatregelen
Het aantal maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Maatregelen worden onvoorwaardelijke of voorwaardelijk opgelegd.
Gedeeltelijk voorwaardelijke maatregelen kunnen niet voorkomen.
TBS onvoorwaardelijk
Het aantal onvoorwaardelijke terbeschikkingstellingen (TBS) dat door de
rechter is opgelegd.
De cijfers zijn exclusief opgelegde jeugd-TBS (terbeschikkingstelling van
minderjarigen), zie overige maatregelen.
TBS voorwaardelijk
Het aantal terbeschikkingstellingen (TBS) dat door de rechter is opgelegd.
Als de veroordeelde aan de voorwaarden voldoet, wordt de straf niet
uitgevoerd.
De cijfers zijn exclusief opgelegde jeugd-TBS (terbeschikkingstelling van
minderjarigen) zie overige maatregelen.
Plaatsing in inrichting voor jeugdigen
Het aantal plaatsingen in een inrichting voor jeugdigen.
Hieronder vallen de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) en
de plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling.
De PIJ-maatregel wordt opgelegd vanaf 1 september 1995, als opvolger van
de plaatsing in een inrichting voor buitengewone behandeling.
Plaatsing in inr. stelselmatige daders
Het aantal plaatsingen in een inrichting in het kader van strafrechtelijke
opvang verslaafden.
De maatregel is bestemd voor de strafrechtelijke opvang van langdurig
aan harddrugs verslaafden die hardnekkig crimineel gedrag vertonen.
Hieronder vallen twee maatregelen:
- plaatsing in inrichting opvang verslaafden (PIOV, 01.04.01-30.09.04)
- plaatsing in inrichting voor stelselmatige daders (ISD, 01.10.04-heden)
Onttrekking aan verkeer
Het aantal onttrekkingen aan het verkeer dat door de rechter is opgelegd.
Het gaat hier om het 'afpakken' van (meestal) gevaarlijke voorwerpen.
Betaling aan de staat
Het aantal betalingen aan de staat dat door de rechter is opgelegd.
De betaling aan de staat kan bestaan uit betaling van het voordeel dat de
veroordeelde heeft gehad van zijn misdrijf en/of uit betaling van een
geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer.
Overige maatregelen
Het aantal overige maatregelen dat door de rechter is opgelegd.
Onder de overige maatregelen vallen jeugd-TBS (terbeschikkingstelling van
minderjarigen), ondertoezichtstelling, onderbewindstelling, oplegging van
verplichtingen en plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis.
Bijkomende straffen
Het aantal bijkomende straffen dat door de rechter is opgelegd.
Onder bijkomende straffen worden verstaan:
- ontzegging van de rijbevoegdheid
- ontzetting van bepaalde rechten
- verbeurdverklaring
- stillegging van de onderneming
- openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak
- storting in het waarborgfonds
Ontzegging rijbevoegdheid
Het aantal ontzeggingen van de rijbevoegdheid dat door de rechter is
opgelegd.
Ontzegging onvoorwaardelijk
Het aantal ontzeggingen van de rijbevoegdheid dat zonder voorwaarden door
de rechter is opgelegd. Het uitgangspunt is dat de rijbevoegdheid voor de
gehele opgelegde strafduur wordt ontzegd.
Ontzegging gedeeltelijk voorwaardelijk
Het aantal ontzeggingen van de rijbevoegdheid dat voor een deel van de
strafduur onder voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Als de veroordeelde aan de voorwaarden voldoet, wordt het voorwaardelijke
deel van de straf niet uitgevoerd.
Ontzegging voorwaardelijk
Het aantal ontzeggingen van de rijbevoegdheid dat voor de gehele strafduur
onder voorwaarden door de rechter is opgelegd.
Als de veroordeelde aan de voorwaarden voldoet, wordt de straf niet
uitgevoerd.
Verbeurdverklaring
Het aantal verbeurdverklaringen dat door de rechter is opgelegd.
Een verbeurdverklaring is het in beslag nemen van producten, zakelijke
rechten of voorwerpen, die vervolgens eigendom worden van de staat.
Stillegging van de onderneming
Het aantal stilleggingen van ondernemingen dat onder voorwaarden door de
rechter is opgelegd.
Overige bijkomende straffen
Het aantal overige bijkomen de straffen dat door de rechter is opgelegd.
Straf onbekend
Het aantal straffen dat door de rechter is opgelegd, maar waarvan de aard
van de straf onbekend is.