Misdrijven; berechting in eerste aanleg, 1994-2016

Misdrijven; berechting in eerste aanleg, 1994-2016

Soort misdrijf Soort verdachte Leeftijd verdachte Perioden Totaal afdoeningen door de rechter (aantal) Soort rechter Meervoudige kamer (aantal) Soort rechter Politierechter (aantal) Soort rechter Meervoudige economische kamer (aantal) Soort rechter Economische politierechter (aantal) Soort rechter Kinderrechter (aantal) Soort rechter Raadkamer (aantal) Soort rechter Onbekend (aantal) Soort eindbeslissing Onbevoegdverklaring van de rechter (aantal) Soort eindbeslissing Niet-ontvankelijk Openbaar Ministerie (aantal) Soort eindbeslissing Niet-ontvankelijke verdachte (aantal) Soort eindbeslissing Schorsing van de vervolging (aantal) Soort eindbeslissing Vrijspraak (aantal) Soort eindbeslissing Ontslag rechtsvervolging met maatregel (aantal) Soort eindbeslissing Ontslag rechtsvervolging zonder maatr. (aantal) Soort eindbeslissing Schuldigverklaring met straf (aantal) Soort eindbeslissing Schuldigverklaring zonder straf (aantal) Soort eindbeslissing Onbekend (aantal) Soort vonnis Contradictoir vonnis (aantal) Soort vonnis Verstekvonnis (aantal) Soort rechtsmiddel Zonder rechtsmiddel (aantal) Soort rechtsmiddel Hoger beroep (aantal) Soort rechtsmiddel Cassatie (aantal) Soort rechtsmiddel Rechtsmiddel onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Totaal Totaal leeftijd 2016* 94.350 12.255 75.125 0 2.385 4.580 0 0 60 970 145 5 10.060 0 570 80.245 2.295 0 72.040 22.160 77.750 16.595 0 0
Misdrijven, totaal Rechtspersonen Totaal leeftijd 2016* 860 100 15 0 745 0 0 0 0 15 15 0 75 0 10 715 25 0 690 165 705 150 0 0
Misdrijven, totaal Natuurlijke personen Totaal leeftijd 2016* 93.490 12.155 75.110 0 1.645 4.580 0 0 55 955 130 5 9.985 0 560 79.530 2.270 0 71.350 22.000 77.045 16.445 0 0
Misdrijven, totaal Geslacht: Mannen Totaal leeftijd 2016* 81.700 11.110 65.130 0 1.490 3.965 0 0 50 835 105 5 8.530 0 475 69.830 1.870 0 62.205 19.370 66.845 14.855 0 0
Misdrijven, totaal Geslacht: Vrouwen Totaal leeftijd 2016* 11.710 1.020 9.920 0 150 620 0 0 5 120 25 0 1.450 0 80 9.630 395 0 9.080 2.610 10.135 1.575 0 0
Misdrijven, totaal Geslacht onbekend Totaal leeftijd 2016* 85 25 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 75 5 0 65 20 70 15 0 0
Misdrijven, totaal Soort verdachte onbekend Totaal leeftijd 2016* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter. De cijfers zijn uit te splitsen naar soort misdrijf, soort verdachte, de leeftijdscategorie van de verdachte, soort rechter, soort eindbeslissing, soort vonnis en soort rechtsmiddel. Zaken die door de rechter ter zitting bij een andere zaak zijn gevoegd zijn niet als afdoening meegeteld. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 november 2017:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn daarvoor niet aangepast.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in
eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een
eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van alle
rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen
rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.
Soort rechter
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort rechter.
Soort rechter duidt op het onderscheid of een rechter alleen spreekt
(enkelvoudige kamer), dan wel vanuit de meervoudige kamer, en op
gespecialiseerde rechters in bepaalde typen strafzaken.
Meervoudige kamer
Het aantal afdoeningen door de meervoudige kamer van rechtbanken.
De meervoudige kamer van een rechtbank is een rechterlijk college van drie
rechters dat zware of ingewikkelde rechtszaken behandelt.
Politierechter
Het aantal afdoeningen door de politierechter bij rechtbanken.
De politierechter is een alleensprekende strafrechter bij een rechtbank
die strafzaken behandelt die niet ingewikkeld zijn en waarvoor niet meer
dan 6 maanden gevangenisstraf kan worden opgelegd.
Meervoudige economische kamer
Het aantal afdoeningen door de meervoudige economische kamer van
rechtbanken.
De meervoudige economische kamer van een rechtbank is een rechterlijk
college van drie rechters dat ingewikkelde of belangrijke economische
strafzaken behandelt.
Economische politierechter
Het aantal afdoeningen door de economische politierechter van rechtbanken.
De economische politierechter is een alleensprekende strafrechter bij een
rechtbank die minder ingewikkelde of minder belangrijke economische
strafzaken behandelt.
Kinderrechter
Het aantal afdoeningen door de kinderrechter van rechtbanken.
De kinderrechter is een alleensprekende rechter bij een rechtbank die
strafzaken tegen minderjarigen (12 - 18 jaar) behandelt. Hierbij wordt het
jeugdstrafrecht toegepast.
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet worden vervolgd.
Raadkamer
Het aantal afdoeningen door de raadkamer van rechtbanken.
De raadkamer is een rechterlijk college van een rechtbank, dat in principe
achter gesloten deuren rechtszaken behandelt. De raadkamer behandelt alle
zaken die niet ter terechtzitting zijn onderzocht of waarop niet is
beslist.
Onbekend
Het aantal afdoeningen waarbij het soort rechter onbekend is.
Soort eindbeslissing
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort eindbeslissing.
Een eindbeslissing is een beslissing van de rechter in een rechtszaak,
waarmee deze voor die instantie definitief wordt beëindigd.
Onbevoegdverklaring van de rechter
Het aantal afdoeningen door onbevoegdverklaring van de rechter.
Van onbevoegdverklaring van de rechter is sprake als deze op grond van
wettelijke bepalingen niet bevoegd is om van het ten laste gelegde feit
kennis te nemen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de wet een andere
rechter voorschrijft. De beslissing tot onbevoegdverklaring neemt de
rechter zelf.
Niet-ontvankelijk Openbaar Ministerie
Het aantal afdoeningen door niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar
Ministerie (OM).
Een niet-ontvankelijkverklaring van het OM is een eindbeslissing waarin de
rechter het Openbaar Ministerie het recht te vervolgen ontzegt, om een
reden die buiten de zaak zelf ligt (zoals bijv. een procedurefout). Ook
kan het OM niet-ontvankelijk worden verklaard als de opsporing en
vervolging onfatsoenlijk zijn verlopen.
Niet-ontvankelijke verdachte
Het aantal afdoeningen door niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte.
Een niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte is een eindbeslissing waarbij de rechter acht dat de verdachte onterechte, onvoldoende of geen gronden aandraagt voor zijn of haar verzet op een strafbeschikking, of als de termijn voor verzet verstreken is.
Schorsing van de vervolging
Het aantal afdoeningen door het schorsen van de vervolging.
Schorsing van de vervolging betreft een beslissing van de rechter tot het
onderbreken van een vervolging vanwege:
- een geschilpunt van burgerlijk recht;
- een verzoek of vordering tot ontheffing of ontzetting uit het
ouderlijk gezag;
- een zodanig gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
verstandelijke vermogens van de verdachte, dat deze niet in staat is de
strafzaak te begrijpen;
- het verplichten van de verdachte tot betaling van een bedrag aan
de staat.
Vrijspraak
Het aantal afdoeningen door vrijspraak.
Vrijspraak is een beslissing van de rechter waarin deze niet bewezen acht
dat het door de officier van justitie ten laste gelegde feit door de
verdachte is gepleegd.
Ontslag rechtsvervolging met maatregel
Het aantal afdoeningen door ontslag van rechtsvervolging met maatregel.
Ontslag van rechtsvervolging is een beslissing van de rechter waarin deze
het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht,
maar van oordeel is dat het feit of de verdachte niet strafbaar is. Met
maatregel wil zeggen dat de rechter aan de verdachte een bepaalde
maatregel oplegt (bijv. plaatsing in psychiatrische inrichting of volgen
van een cursus).
Ontslag rechtsvervolging zonder maatr.
Het aantal afdoeningen door ontslag van rechtsvervolging zonder maatregel.
Ontslag van rechtsvervolging is een beslissing van de rechter waarin deze
het door de officier van justitie ten laste gelegde feit wel bewezen acht,
maar van oordeel is dat het feit of de verdachte niet strafbaar is. Zonder
maatregel wil zeggen dat de rechter aan de verdachte geen maatregel
oplegt.
Schuldigverklaring met straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring met straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Met straf wil
zeggen dat de rechter aan de veroordeelde een straf oplegt.
Schuldigverklaring zonder straf
Het aantal afdoeningen door schuldigverklaring zonder straf.
Schuldigverklaring is een beslissing van de rechter waarin deze het door
de officier van justitie ten laste gelegde feit bewezen en een strafbaar
feit acht en van oordeel is dat de verdachte strafbaar is. Zonder straf
wil zeggen dat de rechter aan de veroordeelde geen straf oplegt.
Onbekend
Het aantal afdoeningen waarbij het soort eindbeslissing onbekend is.
Soort vonnis
Het aantal afdoeningen onderscheiden naar het soort vonnis.
Een vonnis is een gemotiveerde bindende uitspraak van de rechter in een voor hem of haar gevoerd rechtsgeding.
Vanaf 2009 tellen de onderliggende categorieën niet op tot het totaal, omdat bij enkele zaken niet duidelijk was om wat voor soort vonnis het ging.
Contradictoir vonnis
Het aantal afdoeningen door een contradictoir vonnis.
Een contradictoir vonnis is een uitspraak in een rechtszaak waarbij de
gedaagde partij op de zitting is verschenen.
Verstekvonnis
Het aantal afdoeningen door een verstekvonnis.
Een verstekvonnis is een uitspraak in een rechtszaak waarbij de gedaagde
partij niet op de zitting is verschenen noch verweer heeft gevoerd.
Soort rechtsmiddel
Het aantal afdoeningen naar soort rechtsmiddel.
Een rechtsmiddel is een procedure waarmee partijen -soms derden- een
(rechterlijke) beslissing bij dezelfde of een hogere rechter kunnen
aantasten. Er zijn gewone rechtsmiddelen, zoals bezwaarschrift, verzet,
hoger beroep of cassatie(beroep) en buitengewone rechtsmiddelen, zoals
derdenverzet, rekest-civiel, herziening of cassatie in het belang der wet.
Zonder rechtsmiddel
Het aantal afdoeningen door de rechter waarbij geen rechtsmiddel is
toegepast.
Hoger beroep
Het aantal afdoeningen door de rechter waarbij hoger beroep is
aangetekend.
Hoger beroep is een rechtsmiddel, ook appèl genoemd, toegekend aan iedere
in eerste instantie verschenen en geheel of ten dele in het ongelijk
gestelde partij. Inzet van het geding is de laatste uitspraak van de
rechter.
Cassatie
Het aantal afdoeningen waarbij cassatieberoep is aangetekend.
Cassatie is een rechtsmiddel tegen een uitspraak van een rechter,
ingesteld bij de Hoge Raad. Cassatie kan alleen worden ingesteld als er
geen ander gewoon rechtsmiddel openstaat of heeft opengestaan.
Rechtsmiddel onbekend
Het aantal afdoeningen waarbij het soort rechtsmiddel onbekend is.