ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2010

Bedrijfstakken/branches SBI2008 Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was zeer belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was enigszins belangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren) Innovatieve activiteiten ICT-gebruik voor productinnovaties Was onbelangrijk (in % totaal aantal productinnovatoren)
Totaal 34 34 20 12
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 4 46 24 26
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 13 31 27 29
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 27 27 35 11
19-21 Raffinaderijen en chemie 8 29 47 16
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 11 21 35 33
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 15 24 46 15
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 22 47 21 9
28 Machine-industrie 29 38 13 19
29-30 Transportmiddelenindustrie 16 29 38 17
31-33 Overige industrie en reparatie 12 30 39 19
D-E Energie- en waterleidingbedrijven 24 49 12 15
41-42 B&U en wegenbouw 8 44 21 27
43 Gespecialiseerde bouw 16 29 44 11
45 Autohandel en -reparatie 42 44 13 1
46 Groothandel en handelsbemiddeling 33 32 15 20
47 Detailhandel (niet in auto’s) 19 37 33 12
H Vervoer en opslag 39 41 15 5
55 Logiesverstrekking 29 45 23 3
56 Eet- en drinkgelegenheden 6 59 5 29
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 55 25 14 7
61 Telecommunicatie 67 24 6 3
62-63 IT- en informatiedienstverlening 79 14 7 0
6419+6492 Banken 67 18 15 -
65.1-65.2 Verzekeringen 68 24 8 -
66.12-66.19 Financiële advisering 71 29 - -
68 Verhuur en handel van onroerend goed 31 43 18 8
69-70 Juridisch en managementadvies 45 47 8 -
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 42 36 15 6
72 Research 44 39 12 5
73 Reclamewezen en marktonderzoek 61 21 10 8
74-75 Ontwerp, overige consultancy 30 39 23 8
77 Verhuur van roerende goederen 38 27 24 11
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 50 32 10 8
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 60 37 2 -
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 35 36 24 4
86 Gezondheidszorg 48 39 12 1
87-88 Verzorging en welzijn 32 45 17 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven internet gebruiken voor in- en verkoop;
- ict-beveiliging;
- innovatieve activiteiten;
- ICT en milieu-effecten.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2010.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Innovatieve activiteiten
Innovatie: het ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten (productinnovatie) en/of het in gebruik nemen van nieuwe of sterk verbeterde productieprocessen (procesinnovatie). Daarnaast behoren ook organisatorische innovatie en marketinginnovatie tot het concept innovatie. Innovatie kan grofweg in twee hoofdtypen worden ingedeeld: technologische en niet-technologische innovatie. Technologische innovatie omvat productinnovatie en procesinnovatie, niet-technologische innovatie betreft organisatorische innovatie en marketinginnovatie. Innovaties kunnen nieuw zijn voor een bedrijf, maar hoeven dat dan niet te zijn voor de betreffende bedrijfstak of markt. Ook kan het zijn dat een innovatie oorspronkelijk door het bedrijf zelf of door andere bedrijven is voorbereid.
ICT-gebruik voor productinnovaties
Productinnovatoren: bedrijven die bezig zijn (geweest) met het ontwikkelen of door derden laten ontwikkelen van nieuwe of sterk verbeterde producten. Het betreft niet eerder op de markt gebrachte producten dan wel bestaande producten met duidelijk verbeterde gebruiksmogelijkheden of een hogere kwaliteit.
Was zeer belangrijk
Was belangrijk
Was enigszins belangrijk
Was onbelangrijk