Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Bedrijfsgrootte / leeftijd bestelauto Perioden Bedrijfsbestelauto's (aantal) Kilometers bedrijfsbestelauto's (x mln km) Gemiddeld jaarkilometrage (km)
P Onderwijs Totaal 2020* 8.048 120,7 15.002
P Onderwijs Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werkzame pers. 2020* 6.597 104,3 15.814
P Onderwijs Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werkz. pers. 2020* 686 10,5 15.266
P Onderwijs Bedrijfsgrootte: >= 100 werkzame pers. 2020* 765 5,9 7.768
P Onderwijs Bedrijfsgrootte: werkzame pers. onbekend 2020* 0 0,0 0
P Onderwijs Leeftijd bestelauto: 0 tot 4 jaar 2020* 1.666 38,2 22.908
P Onderwijs Leeftijd bestelauto: 4 tot 10 jaar 2020* 2.542 40,1 15.765
P Onderwijs Leeftijd bestelauto: 10 jaar en ouder 2020* 3.840 42,5 11.068
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bestelauto’s op naam van bedrijven (bedrijfsbestelauto’s), verkeersprestaties (gereden kilometers) van deze voertuigen en gemiddelde jaarkilometrages. Deze cijfers zijn verdeeld naar bedrijfstak (SBI 2008), grootte van het bedrijf en leeftijd van het voertuig.

De cijfers in deze tabel hebben betrekking op alle bestelauto's met een geldig Nederlands kenteken die tijdens (een deel van) het verslagjaar zijn toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, inclusief:
- Bestelauto's die in (een deel van) het jaar behoren tot de bedrijfsvoorraad.
- Bestelauto's die slechts een deel van het jaar actief zijn op het wegennet, zoals nieuwe of geïmporteerde voertuigen en voertuigen die gedurende het jaar zijn gesloopt of geëxporteerd.

De berekende aantallen zijn dus hoger dan het aantal geregistreerde (actieve) bestelauto's op peildatum 1 januari.

Doordat de kwaliteit van het leasebestand (van de Belastingdienst) van 2016 beter is dan de jaren ervoor kunnen meer bestelauto’s toegewezen worden aan de branche van het bedrijf dat de bestelauto leased (de lessee). Hierdoor kunnen verschuivingen ontstaan tussen onder andere branches en regio’s.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 en 2020 zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. Voor deze tabel wordt gebruik gemaakt van meerdere (externe) bronbestanden. Door wijzigingen in deze bestanden kan het voorkomen dat (definitieve) cijfers in deze tabel met terugwerkende kracht worden bijgesteld.

Wijzigingen per 24 januari 2022:
Toegevoegd zijn de cijfers van 2020. Tevens kunnen door een verbetering in de methode voertuigen nu beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden in het 1e kwartaal 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsbestelauto's
Een bedrijfsvoertuig, ingericht voor het vervoer van goederen, waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt.
Bestelwagens ontworpen en voornamelijk gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder.

Bedrijfsbestelauto's in deze tabel zijn in bezit van rechtspersonen en een deel van de natuurlijke personen met een bedrijf zoals eenmanszaken.
Kilometers bedrijfsbestelauto's
Kilometers afgelegd binnen en buiten de Nederlandse grenzen door bedrijfsbestelauto's met een Nederlands kenteken.
Gemiddeld jaarkilometrage
Het jaarkilometrage is het totale aantal kilometers dat een voertuig in een bepaald jaar heeft gereden.
Het gemiddelde jaarkilometrage van een bepaald jaar is berekend door de som van alle afgelegde kilometers van alle voertuigen te delen door het aantal voertuigen.