Milieurekeningen; netto energieverbruik, 1990-2011

Milieurekeningen; netto energieverbruik, 1990-2011

Energieverbruikers Perioden Aardgascondensaat (PJ)
Totaal Nederlandse economie 2011* 104
A-U Alle economische activiteiten 2011* 104
A Landbouw, bosbouw en visserij 2011* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2011* 104
B Delfstoffenwinning 2011* .
C Industrie 2011* 104
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2011* .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2011* .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2011* .
16 Houtindustrie 2011* .
17 Papierindustrie 2011* .
18 Grafische industrie 2011* .
19 Aardolie-industrie 2011* .
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2011* 104
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2011* .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2011* .
23 Bouwmaterialenindustrie 2011* .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2011* .
24 Basismetaalindustrie 2011* .
25 Metaalproductenindustrie 2011* .
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2011* .
26 Elektrotechnische industrie 2011* .
27 Elektrische apparatenindustrie 2011* .
28 Machine-industrie 2011* .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2011* .
31-33 Overige industrie en reparatie 2011* .
D Energievoorziening 2011* .
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2011* .
F Bouwnijverheid 2011* .
G-I Handel, vervoer en horeca 2011* .
G Handel 2011* .
H Vervoer en opslag 2011* .
49 Vervoer over land 2011* .
50 Vervoer over water 2011* .
51 Vervoer door de lucht 2011* .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2011* .
53 Post en koeriers 2011* .
I Horeca 2011* .
J Informatie en communicatie 2011* .
K Financiële dienstverlening 2011* .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2011* .
M-N Zakelijke dienstverlening 2011* .
M Specialistische zakelijke diensten 2011* .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2011* .
O-Q Overheid en zorg 2011* .
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2011* .
P Onderwijs 2011* .
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2011* .
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2011* .
R Cultuur, sport en recreatie 2011* .
S Overige dienstverlening 2011* .
T Huishoudens 2011* .
U Extraterritoriale organisaties 2011* .
Totaal particuliere huishoudens 2011* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het (fysieke) netto verbruik van energie door de Nederlandse economische activiteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verbruik van verschillende energiedragers. Het netto energieverbruik wordt toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en aan huishoudens. Deze gegevens zijn afkomstig uit de energierekeningen die als onderdeel van de milieurekeningen jaarlijks worden opgesteld. Doordat de gegevens in de milieurekeningen direct aansluiten op de economische gegevens in de nationale rekeningen, is het mogelijk om het effect van de economische prestaties van Nederland voor het verbruik van energie cijfermatig in beeld te brengen. Met behulp van de energierekeningen kunnen milieu-indicatoren worden opgesteld. Zo kan de gebruiksintensiteit van de verschillende energiedragers voor Nederland als geheel of per bedrijfstak worden bepaald.

De cijfers uit de energierekeningen zijn consistent met de concepten en definities van de nationale rekeningen en wijken daardoor af van de cijfers uit de energiebalans.

Bedrijven en instellingen zijn uitgesplitst naar bedrijfstak op basis van de Standaard Bedrijfs Indeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2011

Status van de cijfers:
De gegevens over 2011 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Milieurekeningen; energieverbruik door bedrijven en huishoudens. Zie paragraaf 3.


Toelichting onderwerpen

Aardgascondensaat
Lichte koolwaterstoffen die als bijproduct vrijkomen bij de winning van aardgas of aardolie. Het zijn onder andere ethaan, propaan, butaan en pentaan.