Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Verkoop van materiële vaste activa (mln euro)
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 11,5
33 Reparatie en installatie van machines 2020 25,7
35 Energiebedrijven 2020 33,2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 46,1
36 Waterleidingbedrijven 2020 5,9
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 5.365,5
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 5.365,5
77 Verhuur van roerende goederen 2020 3.997,9
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 54,3
95 Reparatie van consumentenartikelen 2020 44,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont cijfers over investeringen in materiële vaste activa. De investeringen zijn gedaan door niet-financiële bedrijven. Onderscheid wordt gemaakt naar soorten vaste activa en naar nieuwe of bestaande activa. De tabel geeft ook informatie over verkoop van materiële vaste activa.

In de tabel worden zeven soorten materiële vaste activa onderscheiden:

1. Grond en terreinen;
2. Bedrijfsruimten;
3. Grond, water en wegenbouwkundige werken;
4. Vervoermiddelen;
5. Computers en randapparatuur;
6. Machines en installaties;
7. Overige materiële vaste activa.

Buiten beschouwing blijven:
- Investeringen in voorraden;
- Investeringen in vestigingen in het buitenland;
- De waarde van overgenomen bedrijven waarvan de activiteiten vrijwel onveranderd worden voortgezet.

De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar activiteit van de bedrijven, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief.

Wijzigingen per 25 mei 2022:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn bijgesteld en zijn nu definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Ongeveer een jaar na het verslagjaar worden de voorlopige investeringscijfers voor de Totale investeringen in materiële vaste activa voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterleidingbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid gepubliceerd.
Definitieve, meer gespecificeerde cijfers komen anderhalf jaar na het verstrijken van het verslagjaar beschikbaar voor alle onderzochte bedrijfstakken, inclusief de vijf eerder genoemde bedrijfstakken.
De cijfers kunnen worden herzien als aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

Toelichting onderwerpen

Verkoop van materiële vaste activa
Verkoop van materiële vaste activa bevat de opbrengst van verkochte materiële vaste activa. Deze is gelijk aan de gerealiseerde verkoopprijs minus eventuele kosten van eigendomsoverdracht.