Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang, 2009

Bedrijfsgegevens; economische invloed bedrijfsomvang, 2009

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijven (in % van totaal bedrijfsomvang) Werkzame personen (FTE gemiddeld) (in % van totaal bedrijfsomvang) Bedrijfsopbrengsten (in % van totaal bedrijfsomvang) Totale bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfsomvang) Inkoopwaarde omzet (in % van totaal bedrijfsomvang) Personele kosten (in % van totaal bedrijfsomvang) Overige bedrijfslasten (in % van totaal bedrijfsomvang) Bedrijfsresultaat (in % van totaal bedrijfsomvang) Toegevoegde waarde (in % van totaal bedrijfsomvang)
1 werkzame persoon 92 Loterijen en kansspelen 2009 - - - - - - - -
2 tot 10 werkzame personen 92 Loterijen en kansspelen 2009 - - - - - - - -
10 tot 50 werkzame personen 92 Loterijen en kansspelen 2009 - - - - - - - -
50 tot 100 werkzame personen 92 Loterijen en kansspelen 2009 - - - - - - - -
100 tot 250 werkzame personen 92 Loterijen en kansspelen 2009 - - - - - - - -
250 of meer werkzame personen 92 Loterijen en kansspelen 2009 - - - - - - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten op basis van de productiestatistiek van het CBS.
De bedrijfsgegevens zijn beschikbaar in branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 en in grootteklassen van het aantal werkzame personen. De tabel procentueel aandeel bedrijfsomvang geeft de procentuele verdeling per werkzame personen groep weer over de bedrijfstakken.

Gegevens beschikbaar over 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 11 november 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Werkzame personen (FTE gemiddeld)
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen uitgedrukt in
FTE.
FTE staat voor fulltime equivalent, dat wil zeggen de absolute aantallen
werkzame personen zijn omgerekend naar volledige arbeidsjaren. Als in een
bedrijf bijvoorbeeld vijf personen alle werkdagen volledig werken en twee
personen halve dagen dan wordt dat geteld als zes FTE.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfslasten
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband
met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is
niets veranderd.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Toegevoegde waarde
Het resultaat van de productiewaarde minus de inkoopwaarde van de omzet
is bruto toegevoegde waarde marktprijzen. De bruto toegevoegde waarde
marktprijzen verminderd met de loonkosten en met de post
kostprijsverhogende heffingen en belastingen minus
exploitatiesubsidies resulteert in het bruto bedrijfsresultaat.