Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bedrijfsklassen (SBI 2008) Perioden Verlies- en winstrekening Bedrijfskosten Arbeidskosten Sociale lasten (mln euro)
88102 Welzijnswerk voor ouderen 2019* .
8891 Kinderopvang 2019* 407
88911 Kinderopvang 2019* .
88912 Peuterspeelzaalwerk 2019* .
88992 Maatschappelijk werk 2019* .
88993 Lokaal welzijnswerk 2019* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit, volgens Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008, welzijnswerk ouderen, lokaal welzijnswerk, maatschappelijk werk, kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 (2012 voor maatschappelijk werk)

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over kinderopvang 2019 zijn voorlopig; cijfers over kinderopvang 2018 zijn gewijzigd en definitief gemaakt.
Alle overige cijfers over 2018 zijn voorlopig. Voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 8 februari 2021:
Voorlopige cijfers over 2019 van kinderopvang zijn toegevoegd. Cijfers over 2018 van kinderopvang zijn gewijzigd en definitief gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuwe IASB (International Accounting Standards Board)-leasing richtlijn (IFRS16) van kracht geworden voor beursgenoteerde bedrijven. Dit heeft tot gevolg dat operationele leasekosten bij de gebruiker niet langer als verbruik in de verlies- en winstrekening mogen worden meegenomen. Het recht op gebruik van geleasede activa (ook vastgoed) moet voortaan op de balans gezet worden en de voormalige operationele leasekosten veranderen hierdoor in afschrijvingskosten en rente. Er zijn echter ook niet-beursgenoteerde bedrijven die deze regels voor hun boekhouding hanteren.

Als gevolg van de invoering van de IFRS16 (de nieuwe leasestandaard) is de afbakening van de uitgevraagde afschrijvingskosten op vaste activa, de overige bedrijfslasten en financieel resultaat bij sommige bedrijven voor verslagjaar 2019 verschoven. Voor deze verschuiving is door het CBS niet gecorrigeerd, waardoor de verdeling over de bijbehorende publicatieposten in de StatLinetabel enigszins verstoord wordt.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 en definitieve cijfers over 2017 zijn toegevoegd voor kinderopvang en lokaal welzijnswerk.
Bij de samenstelling van de cijfers over 2018 van lokaal welzijnswerk is gebleken dat een aantal bedrijven bij de enquête over 2017 de opbrengsten en kosten te laag hebben opgegeven. Dit is aangepast waardoor de cijfers over 2017 naar boven zijn bijgesteld met 3 procent. Verder zijn de cijfers voor kinderopvang 2017 naar boven bijgesteld met 1 procent.
- Cijfers over peuterspeelzaalwerk 2017 zijn toegevoegd; cijfers over 2016 en 2017 zijn definitief gemaakt.
- De beschrijving van het onderzoek is aangepast (zie paragraaf 4 bronnen en methode). De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
-- vanwege een wetswijziging valt peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 onder kinderopvang;
-- vanaf verslagjaar 2017 wordt welzijnswerk ouderen niet meer beschreven.
-- vanaf verslagjaar 2018 zijn kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samengegaan tot één bedrijfsklasse kinderopvang, waardoor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vanaf 2018 niet meer afzonderlijk beschreven worden. Voor het vergelijken van de cijfers over kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) 2018 met het jaar ervoor kunnen de cijfers van kinderopvang 2017 en peuterspeelzaalwerk 2017 opgeteld worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 van Lokaal welzijnswerk en Maatschappelijk werk worden in het tweede kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verlies- en winstrekening
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Arbeidskosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, pensioenlasten en sociale lasten.
Tot de arbeidskosten worden niet gerekend de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke. Op de arbeidskosten zijn subsidies niet in mindering gebracht.
Sociale lasten
De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid.
Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies.