Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Arbeidsvolume Werkzame persoon (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Netto-omzet (x mln euro)
51 Vervoer door de lucht 2009 25,9 8.103
51 Vervoer door de lucht 2010 25,0 9.385
51 Vervoer door de lucht 2011 23,3 9.687
51 Vervoer door de lucht 2012 22,0 10.330
51 Vervoer door de lucht 2013 22,4 10.919
51 Vervoer door de lucht 2014 22,7 10.853
51 Vervoer door de lucht 2015 22,1 11.181
51 Vervoer door de lucht 2016 22,0 10.384
51 Vervoer door de lucht 2017 23,7 10.703
51 Vervoer door de lucht 2018 23,7 11.330
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2009 5,7 1.282
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2010 5,4 1.312
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2011 5,5 1.500
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2012 5,4 1.521
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2013 5,4 1.601
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2014 5,5 1.707
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2015 5,8 1.743
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2016 6,4 1.791
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2017 6,9 1.856
5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 2018 7,4 1.924
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geboden werkgelegenheid, de kosten- en opbrengstenstructuur, bedrijfs- en financieel resultaat voor een groot aantal bedrijfstakken en branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van het CBS.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 april 2020:
Cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen circa 15 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar. In maart/april 2021 zullen uitkomsten worden gepubliceerd over verslagjaar 2019.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Werkzame persoon
Persoon die een baan heeft bij een in Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland.

Ingeleend en/of gedetacheerd personeel en uitzendkrachten worden bij dit onderzoek tot de bij het bedrijf werkzame personen gerekend, aan derden uitgeleend personeel niet.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, i.c. de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Netto-omzet
Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.

Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Door derden doorberekende vrachtkosten zijn vanaf 2009 altijd inbegrepen in de netto-omzet. Waar van toepassing wordt de netto-omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen en statiegeld.