Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming 1969 - 2012

Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming 1969 - 2012

Bestemming Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln euro) Waarde prijsniveau 2005 (mln euro) Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar (%) Prijsindexcijfers (2005=100)
A-U Alle economische activiteiten 2012* 104.493 97.650 -4,1 107,0
A Landbouw, bosbouw en visserij 2012* 4.207 3.691 -17,5 114,0
01 Landbouw 2012* . . . .
02 Bosbouw 2012* . . . .
03 Visserij 2012* . . . .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2012* 15.024 13.640 -10,4 110,1
B Delfstoffenwinning 2012* 3.509 3.022 -15,2 116,1
06 Winning van aardolie en aardgas 2012* . . . .
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2012* . . . .
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2012* . . . .
C Industrie 2012* 7.644 7.116 -6,2 107,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2012* . . . .
10 Voedingsmiddelenindustrie 2012* . . . .
11 Drankenindustrie 2012* . . . .
12 Tabaksindustrie 2012* . . . .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2012* . . . .
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2012* . . . .
16 Houtindustrie 2012* . . . .
17 Papierindustrie 2012* . . . .
18 Grafische industrie 2012* . . . .
19 Aardolie-industrie 2012* . . . .
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2012* . . . .
20 Chemische industrie 2012* . . . .
21 Farmaceutische industrie 2012* . . . .
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2012* . . . .
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2012* . . . .
23 Bouwmaterialenindustrie 2012* . . . .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2012* . . . .
24 Basismetaalindustrie 2012* . . . .
25 Metaalproductenindustrie 2012* . . . .
26-27 Elektrische en elektron. industrie 2012* . . . .
26 Elektrotechnische industrie 2012* . . . .
27 Elektrische apparatenindustrie 2012* . . . .
28 Machine-industrie 2012* . . . .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2012* . . . .
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2012* . . . .
30 Overige transportmiddelenindustrie 2012* . . . .
31-33 Overige industrie en reparatie 2012* . . . .
31-32 Meubel- en overige industrie 2012* . . . .
31 Meubelindustrie 2012* . . . .
32 Overige industrie 2012* . . . .
33 Reparatie en installatie van machines 2012* . . . .
D Energievoorziening 2012* 1.927 1.743 -17,6 110,6
35 Energiebedrijven 2012* 1.927 1.743 -17,6 110,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2012* 1.944 1.728 -9,4 112,5
36 Waterleidingbedrijven 2012* . . . .
37-39 Afvalbeheer 2012* . . . .
F Bouwnijverheid 2012* 1.884 1.783 -7,4 105,7
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2012* . . . .
42 Grond-, water- en wegenbouw 2012* . . . .
43 Gespecialiseerde bouw 2012* . . . .
G-I Handel, vervoer en horeca 2012* 14.353 13.187 0,5 108,8
G Handel 2012* . . . .
45 Autohandel en -reparatie 2012* . . . .
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2012* . . . .
47 Detailhandel (niet in auto's) 2012* . . . .
H Vervoer en opslag 2012* . . . .
49 Vervoer over land 2012* . . . .
50 Vervoer over water 2012* . . . .
51 Vervoer door de lucht 2012* . . . .
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2012* . . . .
53 Post en koeriers 2012* . . . .
I Horeca 2012* . . . .
55 Logiesverstrekking 2012* . . . .
56 Restaurants en cafés 2012* . . . .
J Informatie en communicatie 2012* 3.484 3.390 5,1 102,8
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2012* . . . .
58 Uitgeverijen 2012* . . . .
59-60 Film,radio en t.v. 2012* . . . .
61 Telecommunicatie 2012* . . . .
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2012* . . . .
62 IT-dienstverlening 2012* . . . .
63 Diensten op het gebied van informatie 2012* . . . .
K Financiële dienstverlening 2012* 5.991 5.742 4,5 104,3
64 Bankwezen 2012* . . . .
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2012* . . . .
66 Overige financiële dienstverlening 2012* . . . .
L Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 25.953 24.970 -9,4 103,9
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2012* 25.953 24.970 -9,4 103,9
M-N Zakelijke dienstverlening 2012* 8.545 8.587 0,7 99,5
M Specialistische zakelijke diensten 2012* . . . .
69-71 Management- en technisch advies 2012* . . . .
69-70 Managementadvies en holdings 2012* . . . .
69 Juridische diensten en administratie 2012* . . . .
70 Holdings en managementadviesbureaus 2012* . . . .
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2012* . . . .
72 Research 2012* . . . .
73-75 Reclame, design, overige diensten 2012* . . . .
74-75 Design en veterinaire diensten 2012* . . . .
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2012* . . . .
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2012* . . . .
75 Veterinaire dienstverlening 2012* . . . .
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2012* . . . .
77 Verhuur van roerende goederen 2012* . . . .
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2012* . . . .
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2012* . . . .
80-82 Beveiliging en ov. zak. diensten 2012* . . . .
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2012* . . . .
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2012* . . . .
82 Overige zakelijke dienstverlening 2012* . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens uit de Nationale rekeningen over de investeringen in goederen en diensten. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van de aankoop van investeringen goederen en diensten over de economische activiteiten. Ook geeft deze publicatie de desinvesteringen in de vorm van verkoop van vaste activa aan het buitenland en de huishoudens. Het saldo van de aankopen van investeringsgoederen en diensten en de verkopen van gebruikte vaste activa is de bruto investeringen in vaste activa.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden in volgende grootheden weergegeven:

- Waarde in werkelijke prijzen, mln euro
- Waarde prijsniveau 2005=100, mln euro
- Procentuele volumeontwikkeling, %
- Prijsindexcijfers 2005=100

Gegevens beschikbaar vanaf: 1969 tot 2012

Status van de cijfers:
Cijfers vanaf 1969 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Bbp, productie en bestedingen; investeringen naar bestemming. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het betreffende verslagjaar,
mln euro.
Waarde prijsniveau 2005
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie. Volumemutaties ten opzichte van het
referentiejaar 2005.
Volumemutatie t.o.v. voorafgaand jaar
Het gewogen gemiddelde van de veranderingen in de hoeveelheid en de
kwaliteit van de onderdelen van een bepaalde goederen- of
dienstentransactie of salditransactie, jaarlijkse procentuele
veranderingen.
Prijsindexcijfers
Het gewogen gemiddelde van de prijsveranderingen van de onderdelen van een
bepaalde variabele. Deflatoren ten opzichte van het referentiejaar 2005.