Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

Persoonskenmerken Perioden Wanbetalers zorgverzekering (aantal) Wanbetalers zorgverzekering (relatief) (%)
Positie: Totaal personen in huishoudens 2019* 190.250 1,4
Positie: Thuiswonend kind (meerderjarig) 2019* 27.290 2,0
Positie: Alleenstaande 2019* 55.250 1,8
Positie:partner ongehuwd paar, geen kind 2019* 16.300 1,4
Positie: partner gehuwd paar, geen kind 2019* 10.250 0,3
Positie: partner ongehuwd paar met kind 2019* 21.490 2,4
Positie: partner gehuwd paar met kind 2019* 25.290 0,8
Positie: ouder in eenouderhuishouden 2019* 21.220 3,6
Positie: In institutioneel huishouden 2019* 5.830 2,4
Positie: Overig lid huishouden 2019* 7.330 3,5
Student: Totaal studenten 2019* 2.080 0,3
Student: wetenschappelijk onderwijs (WO) 2019* 350 0,1
Student: hoger beroepsonderwijs (HBO) 2019* 1.730 0,4
Uitkering: Pers. minimaal één uitkering 2019* 58.500 4,0
Uitkering:Pers. met arbeidsongesch.uitk. 2019* 18.750 2,6
Uitkering:Persoon met bijstandsuitkering 2019* 32.320 6,6
Uitkering:Persoon met werkloosheidsuitk. 2019* 7.520 3,4
Uitkering:Persoon met IOAW- of IOAZ-uitk 2019* 790 2,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet met een bestuursrechtelijke premie op 31 december, naar de kenmerken plaats in huishouden, inschrijving in hoger onderwijs (HBO of WO) en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, bijstand, werkloosheid of IOAZ/IOAW.
Het aantal wanbetalers vanaf ultimo 2010 is niet vergelijkbaar met de aantallen wanbetalers zoals gepubliceerd over de jaren 2006-2009 door het verschil in gehanteerde definities en de wijziging in de methode van aanlevering van de gegevens.
Met ingang van 1 juli 2016 is een wetswijziging Zorgverzekeringswet van kracht (verbetering wanbetalersregeling of 'goede betaler regeling'). Door deze wetswijziging krijgen zorgverzekeraars een ruimere bevoegdheid om personen als wanbetaler af te melden bij het CAK. Dit kan doordat wanbetalers direct een betalingsregeling met hun verzekeraar overeenkomen en door het aanwijzen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van bepaalde groepen, die onder voorwaarden kunnen uitstromen. Dit laatste betreft met name personen met een bijstandsuitkering. Hoewel deze regeling pas in 2016 van kracht is geworden, zijn verzekeraars hier in 2015 al op vooruitgelopen, waardoor al in 2015 de gevolgen van deze regeling in de cijfers zijn terug te zien.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.
De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 19 februari 2021:
De cijfers voor 2018 zijn definitief gemaakt.
De voorlopige cijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 maart 2020:
- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'persoonskenmerken' zijn aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 1e kwartaal van 2022 worden cijfers over 2020 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Wanbetalers zorgverzekering
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd. Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechterlijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.
Wanbetalers zorgverzekering (relatief)
Het gaat hier om de verhouding van het aantal wanbetalers ten opzichte van het totale aantal personen in de Nederlandse bevolking in de betreffende groep.
Mensen die wel verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet maar de verschuldigde premie niet voldoen, worden wanbetalers genoemd.
Personen die minimaal 6 maanden geen premie voor hun basisverzekering betaald hebben, op peildatum van het verslagjaar ingeschreven staan in de BRP, aangemeld zijn bij het CAK, in het bestuursrechterlijke premieregime zitten en 18 jaar of ouder zijn worden tot de groep wanbetalers gerekend.